افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری -دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

نیروی انسانی شاغل در سازمانها اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران می باشد و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد. رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه های آنان می باشد. از آنجائیکه تقویت انگیزه ها میتواند منجر به بهبود و موفقیت بیشتر هر سازمانی گردد، لذا شناسایی عوامل موثر بر انگیزه می تواند به مدیران و سرپرستان کمک نماید تا از منشا انگیزه کارکنان خود واقف گردیده و رفتار کارکنان را به سمت اهداف مطلوب سازمانی هدایت نمایند. به همین دلیل در این پژوهش کوشش نمودیم مهمترین عوامل موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (مطالعه موردی شرکت ملی نفتکش)را شناسایی کرده و در گام بعد به اولویت بندی این عوامل بپردازیم. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را ۵۴۰ نفر از دریانوردان خبره شرکت ملی نفتکش که شامل: ۱- افسران کلیدی با حداقل۱۰ سال سابقه کار ۲- کلیه افسران غیر از با درجه آخرین سمت افسری در رده مربوطه با حداقل ۵ سال سابقه کاری ۳- ملوانان با حداقل مدرک دیپلم و۱۰ سال سابقه کار تشکیل می دهند. که حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجنسی – مورگان ۲۲۴ نفر می باشد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای ساده می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده می باشد. در پی مطالعه متون و تحقیقات موجود در زمینه انگیزش و تکنیک های تصمیم گیری و همچنین مصاحبه با متخصصین و اساتید که همگی فرمانده و سر مهندس کشتی های اقیانوس پیما بودند در قالب روش دلفی پرسشنامه ای بصورت مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم گردید و در بین نمونه آماری توزیع گردید.پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه اول با بهره گیری از روشهای آماری و نرم افزار SPSS ، بیست متغیر اثر گذار و عوامل نهایی شناسایی شدند و پرسشنامه دوم تهیه وتوزیع گردید که شامل ماتریس جداول مقایسات زوجی معیارها بوده و داده های حاصل از آن به مقصود رتبه بندی معیارها در روش AHP از روش میانگین حسابی و نرم افزار expert choice بهره گیری گردید. یافته های پژوهش نشان میدهد که عوامل اصلی موثر بر انگیزش شغلی دریانوردان به ترتیب عبارتند از:۱- شرایط محیط کار۲- اندازه حقوق و دستمزد-۳-نیازهای خاص ماهیت شغلی-۴-فراهم کردن امکانات رفاهی۵-عوامل سازمانی ۶- عوامل رشد و پیشرفت ۷-نحوه سرپرستی و سبک رهبری. می باشد و در ادامه رتبه بندی متغیرهای ۲۰گانه موثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما صورت پذیرفت و در نهایت برای هر متغیر اثرگذار پیشنهاداتی در جهت ایجاد و یا افزایش انگیزش دریانوردان ارائه گردید

واژگان کلیدی : انگیزه شغلی ، دریانوردان ،کشتیهای اقیانوس پیما ، AHP

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

۱-۸ سئوالات پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

۱) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

۲) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما