مقاله رایگان افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری -دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-9-5 تئوری ERG الدرفر :

تئوری ERG متعلق به کلایتون الدرفر1 می باشد هر چند تفاوت های زیادی بین این تئوری و تئوری سلسله مراتب نیازها هست ، اما از بسیاری جهات ، تئوری ERG تئوری سلسله مراتب را کامل و اصلاح کرده می باشد. ERG از ترکیب حروف اول کلمات زیست و بقا وابستگی و رشد حاصل شده می باشد. نیازهای زیستی ، نیازهایی هستند که برای بقا ابتدایی بشر لازم هستند و تقریباً هم سطح نیازهای زیستی و امنیتی مازلو می باشند. (گریفین ، 1386 ، 124-125)

نیازهای وابستگی ، شامل نیاز وابستگی به دیگران می شوند مانند نیازهای تعلق و تکریم مازلو ، در نهایت نیازهای رشد ، با نیازهای منزلت و خودیابی مازلو قابل مقایسه می باشند . الدرفر مانند ماری عقیده دارد که در هر زمان بیش از یک نیاز موجب ایجاد انگیزه در فرد می گردد . به عنوان مثال ممکن می باشد در آن واحد نیازهای رشد و وابستگی فعال باشند. تفاوت عمده تئوری ERG با تئوری مازلو در این می باشد که تئوری ERG دارای یک جزء ناکامی ، برگشت و یک جزء رضایت ، پیشرفت می باشد .

براساس فرآیند رضایت ـ پیشرفت بعد از ارضا یک طبقه از نیازها شخص به سطح دیگر ارتقا پیدا می کند ـ تئوری های مازلو و الدفر تا اینجا توافق دارند ـ مازلو عقیده دارد که فرد آنقدر در طبقه بعدی    می ماند تا نیازهایش ارضا گردد . اما الدرفر عقیده دارد فردی که در ارضاء نیازهای سطح بالاتر ناکام مانده می باشد ، در نهایت به سطح قبلی نیازهای خود باز می گردد. (گریفین ، 1386 ، 125-124)

فرض کنید مدیری نیاز وابستگی خود را تامین کرده باشد و بخواهد نیاز به رشد خود را نیز ارضا کند . به علت های متعددی مانند محدودیت های سازمان (محدود بودن شغل های پر کوشش) و نبود فرصت لازم برای رشد ، او نمی تواند نیاز خود را بر طرف کند. طبق نظر الدرفر ، ناکامی مدیر در ارضای نیاز رشد موجب می گردد که او دوباره به سطح نیازهای وابستگی باز گردد و این نیازها دوباره تبدیل به نیازهای اصلی او می شوند. از آنجایی که تئوری الدرفر موضوع نسبتاً جدیدی در انگیزش می باشد ، چندان مورد پژوهش قرار نگرفته می باشد . شواهد ابتدایی نشان می دهد که تئوری ERG در مقایسه با دیگر تئوری ها در تشریح انگیزش بشر موفق تر بوده می باشد. (گریفین ، 1386 ، 125-124)

 

 2-10 ترکیب نظریه های محتوا :

    چند نظریه محتوا مورد مطالعه قرار گرفت . هدف همه آنها این بود که نیازها و تأثیر آنها در راه اندازی چرخه انگیزش تبیین داده گردد . پژوهشگرانی که این نظریه ها را فراهم آورده اند ، کوشش کرده اند عواملی را شناسایی کنند که فرد را به اقدام وا می دارند . این نظریه ها ، به جای اینکه فرایند خود انگیزش را مورد توجه قرار دهند ، بیشتر کوشش کرده اند نیازها و عناصر مؤثر بر انگیزش افراد را شناسایی و تعریف کنند . مزلو و آلدرفر از نیازهایی سخن می گویند که کارکنان را بر می انگیزند ، در صورتی که پورتر روی نیازهای کارفرمایان تأکید می کند . هرزبرگ ، با شناسایی نیازهای کارکنان ، نظریه مزلو را با نظریه آلدرفر پیوند می دهد ، اما اضافه می کند که بعضی متغیرهای سازمانی نیز انگیزش کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند . در نهایت ، مک کللند ، با ارائه این فرضیه که نیازها می توانند از فرهنگ ، هنجارها و تجربه های شخصی نشأت بگیرند ، قدم تازه ای بر می دارد . جدول 2-3 ، عناصر تشکیل دهنده این نظریه ها را یکجا نشان می دهد. (گنجی ، 1387 ، 78-77)

 

  1. Clayton. Aderfer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما