مقاله علمی با منبع : ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت …

(۲- ۱۲ Yda= my – zY –v(muzakki) (
از ۳معادله های بالا حاصل می‌گردد:
C= c + c Yda +c Ydb
(۲-۱۳) [ C=c+a(my-zy-Vy)+b[(1-m)y+zy+vy
(۲-۱۴) C=c+amy- azy- avy+ By- bmy bzy + bv
بر طبق گفته کینز(۱۳۹۶)، تابع مصرف نقش محوری در بحث‌های اقتصادی دارد و این نظریه نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل‌های کلان ایفا می‌کند. کینز برای این تابع مصرف فرض‌هایی در نظر گرفته است:
۱-میل نهایی به مصرف در بازه صفر ویک است.
۲– نسبت مصرف به درآمد یا میل متوسط به مصرف با افزایش درآمد کاهش می‌یابد.
۳-درآمد نقش مهمی را در تعیین مصرف دارد رمانی که نرخ بهره نقش مهمی نداشته باشد.
۲-۱۹-۲)تابع مصرف خطی در اقتصاد متعارف:
در اقتصاد متعارف که در آنجا نه زکات است و نه مالیات، تابع مصرف مورد استفاده در معادله ۲ نشان داده شده که عبارت است از:
C= a + b Y
A and b constant a>0 ; 0< b<1
میل متوسط به مصرف عبارت است از:
(۲-۱۵) APC=(C/Y)t=z=0 = a/y+b
و میل نهایی به مصرف عبارت است از:
(۲- ۱۶) MPC=( dc/dy)t=z=0= b
۲-۱۹-۳)تابع مصرف خطی در اقتصاد اسلامی:
تابع مصرف اسلامی بر مبنای معادله (۲-۱۴) به صورت زیر می‌باشد:
C=c+amy- azy- avy+ by- bmy+ bzy + bv
APC=(C/Y)zf > 0 = c+amy- azy- avy+ By- bmy bzy + bvy
Y
(۲-۱۷) a/y + am- az- av+b – bm +b z + bv –
با مراجعه به معادله‌های بالا واضح است که یک تفاوت بین تابع مصرف در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی وجود دارد و تابع مصرف اسلامی به شکل زیر در می‌آید:
(۲-۱۸) C/Y) z > 0 > ( C/Y) t=z=0 )
(۲- ۱۹ ) dc/dy)z > 0 > (dc/dy)t=z=0 )
معادله ۱۸ و ۱۹ نشان می‌دهد که مصرف در اقتصاد اسلامی بعد از اجرای زکات بزرگ‌تر از قبل از اجرای سیاست مالی زکات در مقایسه با اقتصاد متعارف قبل از وجود زکات است.این معنا است زکات می‌تواند مصرف را افزابش دهد.
میل نهایی به مصرف افراد فقیر اغلب از افراد ثروتمند زیاد است. درآمد فرد فقیر یا خانواده وی بسیار ناچیز است وی تمام درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه و معیشتی خود می‌کنند. اساساً توزیع زکات به صورت نقدی بین این قشر سبب خواهد شد تا آن‌ها آن را صرف تأمین نیازهای اساسی خود کنند. این دقیقا برعکس پرداخت کنندگان زکات است زیرا میل نهایی به مصرف آن‌ها کمتر است زایرا آن‌ها قادر هستند تا قسمتی از درآمد خود را صرف پس انداز، سرمایه گذاری ویا صرف امور خیریه در راه خداوند کنند.براساس مطالعات صدیقی(۱۹۸۸) و کهف(۱۹۹۹) با وجود زکات میل متوسط به مصرف و میل نهایی به مصرف در کوتاه مدت کاهش می‌یابد، اما این کاهش در اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصادهای متعارف که چنین سیاست مالی ندارد کوچک‌تر است. اما در بلندمدت مصرف عمومی در اقتصاد اسلامی یک نسیت افزایشی ار تجربه خواهد کرد که در بلندمدت منجر به افزایش استاندارد زندگی در بین دریافت کنندگان زکات خواهد شد. به هرحال اسلام برای مصرف یک حد میانه توصیه و از هرگونه اسراف وتبذیر منع می‌کند. افزون بر اینکه ایمان و اعتقاد به معاد وز ندگی بعد از مرگ باعث می‌شود که با وجود تاثیر زکات بر مصرف، یک ثبات و تعادل در بلندمدت در میان مسلمان برای مصرف ایجاد شود.
۲-۲۰) تابع مصرف کلان اسلامی:
(۲-۲۰) Y < Y1 C=C0
) ۲- ۲۱) Y> Y1 C=C0+(Cm –C0)(Y-Y1)
Y+Cm
) ۲- ۲۲) limC=Cm
(۲-۲۳ ) C=C0 Y= Y1 (۲-۲۴ ) C= (Cm – C0) (Y1+ Cm) ∂ MPC=
Y (Y+ Cm)2 ∂
MPC = C– C0 Cm + Y1
C+ Y C+ Y
با توجه به اینکه Cو Cو Y و Yمقادیر مثبت است و C0< Cm است ، نتیجه می‌گیریم که

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir