جستجوی مقالات فارسی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۴۷

تجزیه و تحلیل درست و علمی داده‌های پژوهش جزجدایی ناپذیر انجام پژوهش‌های علمی قلمداد می‌شود. چه بسا پژوهش‌های بسیاری که علیرغم در اختیار داشتن داده‌های درست، به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آماری، یافته‌هایشان از خطای بالا و قابلیت اتکای پایینی برخوردار است (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸، ص ۱۳). البته تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش به تنهایی برای یافتن جواب پرسش‌های پژوهش کافی نیست، بلکه تعبیر و تفسیر[۹۲] این داده‌ها نیز لازم است .
به طور کلی تحلیل آماری داده‌ها به عنوان بخشی از روش شناسی علمی دو هدف اساسی دارد؛

  1. ۱. توصیف شواهد تجربی که از راه مشاهده یا آزمایش درباره موضوع مورد پژوهش گردآوری می‌شود.
  2. ۲. تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه‌های پژوهش (هومن، ۱۳۸۹، ص ۳۲۷) .

به طور معمول آمار تحلیلی به صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد. موضوع آمار توصیفی بیان دقیق، نظام مند و کامل داده‌های تجربی و نتایج عینی پژوهش و موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیفی، تفسیر و تعیین میزان اهمیت آن ها است (هومن، ۱۳۸۹، ص ۳۱۶) . با توجه به مطالب مذکور در این مرحله از پژوهش برآنیم که داده‌های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده تا به کمک نتایج حاصله وضعیت فرضیه‌های پژوهش _که گزاره های احتمالی و غیر قطعی بودند_ معین شود. در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق مانند جنسیت، میزان تحصیلات، درآمد و سن پاسخ دهندگان در قالب جداول و نمودارها می‌پردازد. سپس آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها و دستیابی به نتایج تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزارهای آماری LISREL8.53 و SPSS استفاده شده است.
۴-۲٫ آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری لازم است این داده‌ها توصیف شوند. توصیف آماری داده‌ها گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.
با استناد به نتایج حاصل از بخش جمعیت شناختی پرسشنامه، اطلاعات نمونه آماری به طور خلاصه در قالب جداول و نمودارهای زیر ارائه می گردد.
۴-۲-۱٫ جنسیت
جدول ۴- ۱٫ ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان

جنسیت
فراوانی درصد درصد فراوانی فراوانی تجمعی
Valid زن ۲۵۹ ۶۷٫۴ ۶۷٫۴ ۶۷٫۴
مرد ۱۲۵ ۳۲٫۶ ۳۲٫۶ ۱۰۰٫۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است