ـــ

 

 

۰٫۳۳

 

 

 

 

جدول ۵-۱- اثر قیمتی معاملات بلوک را که در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته می باشد، در سه نوع اثر قیمتی دائمی، کل و موقت نشان می دهد. اثر قیمتی دائمی، درصد بازده پنج معامله قبل از بلوک به پنج معامله بعد از بلوک می باشد. اثر قیمتی کل، درصد بازده پنج معامله قبل بلوک به بازده معامله بلوک می باشد و اثر قیمتی موقت، درصد بازده معامله بلوک به معامله پنجم بعد از معامله بلوک می باشد. اندازه معامله برابر است با لگاریتم طبیعی تعداد سهام معامله شده در هر معامله بلوک. نوسانات برابر است با انحراف استاندارد قیمت های معاملات در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک. حجم معاملات برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش پولی کل سهام مبادله شده تقسیم بر ارزش سهام موجود در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک. بازده بازار برابر است با بازده بازار در روز معامله بلوک که تمام شرکت های فهرست شده در بازار را شامل می شود. بازده روزانه تجمعی ماقبل برابر است با بازده روزانه تجمعی سهام برای پنج روز معاملاتی قبل از معامله بلوک . BAS برابر است با تفاوت بالاترین و پائین ترین قیمت سهام.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
اندازه معامله بلوک تاثیر مستقیم و مثبتی بر اثر قیمتی موقت داشته در حالیکه رابطه منفی با اثر قیمتی کل دارد. به نظر می رسد که اندازه معامله بلوک توان پیش بینی اثر قیمتی معاملات بلوک را دارد. همچنین بزرگتر شدن بازه زمانی معاملات می تواند به کاهش نقش اندازه معامله بلوک بر روی اثر قیمتی معاملات بلوک منجر شود. نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات بارکلی و وارنر(۱۹۹۳) و کیم و مادهاوان(۱۹۹۶ ) همسو است .
نوسانات، ریسک بازار را برای معامله گران افزایش می دهد، پس همانطور که انتظار می رود نوسانات بالاتر، اثر قیمتی موقت را افزایش می دهد. نتایج بدست آمده نیز به خوبی این امر را نشان می دهد. به نظر می رسد که نوسانات قیمت معاملات بلوک توان پیش بینی اثر قیمتی معاملات بلوک را دارد. نوسانات با اثر قیمتی کل رابطه منفی داشته و این امر بیانگر این است که افزایش بازه زمانی معاملات به کاهش نقش نوسانات قیمت بر روی اثر قیمتی معاملات بلوک منجر می شود. نتایج بدست آمد با نتایج تحقیقات جونز، کاول و لیپسون(۱۹۹۴) همسو است.
حجم معاملات رابطه مثبت با اثر قیمتی کل داشته در حالیکه با اثر قیمتی موقت رابطه منفی دارد. به نظر می رسد که حجم معاملات بلوک توان پیش بینی اثر قیمتی معاملات بلوک را ندارد. اما افزایش بازه زمانی معاملات منجر به افزایش نقش حجم معاملات بلوک بر اثر قیمتی معاملات بلوک شود. نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات الزهرانی، گرگوریو، هودسون(۲۰۱۲ ) در رابطه با اثر قیمتی موقت همسو بوده اما در مورد اثر قیمتی کل تضاد وجود دارد.
بازده بازار تاثیر مثبت بر اثر قیمتی دارد و بازده بازار بالاتر، اثر قیمتی کل را افزایش می دهد در حالیکه اثر قیمتی موقت را کاهش می دهد. به نظر می رسد که بازده بازار توان پیش بینی اثر قیمتی معاملات بلوک را ندارد. اما افزایش بازه زمانی معاملات منجر به افزایش نقش بازده بازار بر اثر قیمتی معاملات بلوک شود. نتایج بدست آمده در رابطه با اثر قیمتی کل با نتایج تحقیقات الزهرانی، گرگوریو، هودسون(۲۰۱۲) همسو بوده اما در مورد اثر قیمتی موقت نتایج عکس می باشد.
در نهایت بازده تجمعی ماقبل نیز یک رابطه منفی با اثر قیمتی کل داشته و با اثر قیمتی دائمی و موقت رابطه مثبت دارد. به نظر می رسد که بازده تجمعی ماقبل توان پیش بینی اثر قیمتی معاملات بلوک را دارد و افزایش بازه زمانی معاملات منجر به کاهش نقش بازده تجمعی ماقبل بر اثر قیمتی معاملات بلوک شود. نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات الزهرانی، گرگوریو، هودسون(۲۰۱۲) در رابطه با اثر قیمتی کل و موقت همسو بوده اما در مورد اثر قیمتی دائمی تضاد وجود دارد.
نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از این است که BAS هیچ تاثیری بر اثر قیمتی معاملات بلوک در بازار بورس اوراق بهادار تهران ندارد. که با نتایج تحقیقات فرینو، مولیکا و والتر( ۲۰۰۳ ) همسو بوده اما با نتایج تحقیقات الزهرانی، گرگوریو، هودسون(۲۰۱۲) در تضاد است.
بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اثر قیمتی دائمی، با افزایش بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش می یابد. اثر قیمتی کل نیز با افزایش حجم معاملات و بازده بازار افزایش یافته در حالیکه با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک کاهش می یابد. اثر قیمتی موقت نیز با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش یافته و با افزایش حجم معاملات و بازده بازار کاهش می یابد.
۵-۳- موانع و محدودیت های تحقیق
بی شک محدودیت ها و مشکلات فراوان مشخصه اصلی تحقیق و پژوهش در فضای کشورهای در حال توسعه می باشد و انجام تحقیق در این فضا صبر و حوصله زیادی را می طلبد و نیاز به کار آفرینی و خلاقیت های ویژه ای دارد تا موانع را مرتفع کرده و بر مشکلات فائق آید. این تحقیق نیز در همین شرایط و در فضای بسیار در حال توسعه و تکامل بورس تهران انجام شده است و بالطبع این محدودیت ها را لمس کرده است. این تحقیق علاوه بر موارد خاص پیش گفته از این لحاظ که یک مورد ظریف و حساس را به آزمون می کشد، خود به خود دارای مشکلات حادتری بوده است. در مجموع محدودیت های موجود بر سر راه این تحقیق جهت آگاهی دیگر محققان و اجرای بهتر آزمون های آتی به شرح زیر می باشد:

 

 

    • محدودیت های اطلاعاتی که در بورس تهران وجود دارد که البته خصوصیت بارز تمام بازارهای توسعه نیافته، کمبود اطلاعات می باشد و بالاخره مهارت محقق را می طلبد که بتواند در محدودیت اطلاعاتی موجود به انجام تحقیق بپردازد. در پایگاه های اطلاعاتی بورس تهران، اطلاعات در مواردی با هم انطباق ندارد و در خیلی موارد هم پایگاه ها اطلاعات لازم را ارائه نمی کنند.

 

  • جدید بودن این نوع تحقیقات و فقدان پشتوانه تحقیقاتی داخلی نیز از محدودیت های این تحقیق بوده است . چنان که حتی در زمینه های نزدیک نیز برای الگوگیری و نیز مقایسه، تحقیقاتی انجام نشده است و همین موضوع باعث می شود که روند تحلیل نتایج مشکل گردد.

 

۵-۴- پیشنهادات کاربردی

 

 

    • با توجه به اینکه حجم معاملات بر روی قیمتها تاثیرگذار است، لذا پیشنهاد می شود اثر قیمتی معاملات بلوک در شرکت های سرمایه گذاری که از نمونه آماری این تحقیق حذف شده است بررسی گردد.

 

  • نظر به اینکه در این تحقیق، اثر قیمتی معاملات بلوک در سه نوع کل، موقت و دائمی بررسی شده است، تحقیقی پیرامون بررسی اینکه کدامیک از سه نوع ذکر شده اثر قیمتی بر پیش بینی قیمتها اثرگذارتر است صورت گیرد.

 

برای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *