تحقیق رایگان درباره سازمانهای دولتی

جرائمنیروهای مسلحفصل اول: واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقیاین فصل دارای دو مبحث می باشد که مبحث اول در خصوص واکنش کیفری سرکوبگر و مبحث دوم در مورد واکنش کیفری ارفاقی اختصاص دارد.مبحث اول: واکنش کیفری سرکوبگردر این مبحث ابتدا به مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء می پردازیم و سپس مجازات های تبعی و تکمیلی … Read moreتحقیق رایگان درباره
سازمانهای دولتی

تحقیق رایگان درباره قرار بازداشت موقت

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق نبوده بلکه بده بستان از سوی افرادی است که آنها نمایندگان دو طرف هستند اما پرداخت و دریافت در واقع متوجه راشی و مرتشی است.سوالی که مطرح می گردد این است که اگر مرتشی برای خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل منفعتی ننماید بلکه … Read moreتحقیق رایگان درباره
قرار بازداشت موقت

تحقیق رایگان درباره سازمانهای دولتی

ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.ماده 590- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی … Read moreتحقیق رایگان درباره
سازمانهای دولتی

تحقیق رایگان درباره معاونت در جرم

تشدید… باشد. پس می توان گفت در هر جا که در قانون، در مورد اتلاف و از بین بردن عمدی اموال یا اسناد، ماده قانونی خاصی وجود نداشت موضوع مشمول تبصره 1 ماده 5 است. این تبصره در حقیقت بیان کننده جرمی است که در حکم اختلاس است زیرا ارکان تشکیل دهنده اختلاس را ندارد … Read moreتحقیق رایگان درباره
معاونت در جرم

تحقیق رایگان درباره قوانین موضوعه

اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد.یا مثلا در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چندساعت یا چند روزی بدهد تا از آن نگهدرای … Read moreتحقیق رایگان درباره
قوانین موضوعه

تحقیق رایگان درباره نهادهای انقلابی

های دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا … Read moreتحقیق رایگان درباره
نهادهای انقلابی

تحقیق رایگان درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

شود عمل او مشمول ماده 152 نبوده ممکن بود با جرم سرقت تطبیق کند.      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          ثالثاً مرتکب باید کارمند دولت باشد.درسال 1307 قانون طرز تشکیل و رسیدگی دیوان جزا به تصویب رسید و متمم آن نیز در سال 1308 تصویب شد.درتاریخ4/10/1318 مادتین 400و401 قانون … Read moreتحقیق رایگان درباره
مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون آیین دادرسی

افزایش درآمد محکوم علیه در طول مدت اجرای حکم، تاثیری در حکم دادگاه دارد یا خیر؟ د: جزای نقدی جزای نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است. جزای نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاحهایی که برای این منظور بکار میشود. … Read moreقانون آیین دادرسی

تجدیدنظرخواهی

فقط توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تجویز کرده است؛ لذا دادگاه ابتدا و ضمن صدور حکم نمیتواند محکوم را از این نظام بهرهمند سازد، بلکه پس از قطعی شدن رای زمینه استفاده از این نهاد فراهم میشود. به نظر میرسد با توجه به اینکه ماده مورد بحث چنین تصریحی را ندارد و برخلاف نظام آزادی … Read moreتجدیدنظرخواهی

نوجوانان بزهکار

(موضوع ماده 620 قانون تعزیرات) اشاره کرد.افزودن بر مواردی که مقنن به صورت خاص برنامه و تصمیم قبلی جهت ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات دانسته است، عامل مذکور را میتوان به صورت عمومی در کلیه جرایم یکی از عوامل مشدد مجازات از منظر قضایی تلقی نمود. لذا در مواردی که بزه با تصمیم قبلی … Read moreنوجوانان بزهکار