تحقیق رایگان درباره سازمانهای دولتی

جرائمنیروهای مسلحفصل اول: واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقیاین فصل دارای دو مبحث می باشد که مبحث اول در خصوص واکنش کیفری سرکوبگر و مبحث دوم در مورد واکنش کیفری ارفاقی اختصاص دارد.مبحث اول: واکنش کیفری سرکوبگردر این مبحث ابتدا به مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء می پردازیم و سپس ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره قرار بازداشت موقت

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق نبوده بلکه بده بستان از سوی افرادی است که آنها نمایندگان دو طرف هستند اما پرداخت و دریافت در واقع متوجه راشی و مرتشی است.سوالی که مطرح می گردد این است که اگر مرتشی برای خود به صورت مستقیم یا غیر ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره سازمانهای دولتی

ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.ماده 590- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره معاونت در جرم

تشدید… باشد. پس می توان گفت در هر جا که در قانون، در مورد اتلاف و از بین بردن عمدی اموال یا اسناد، ماده قانونی خاصی وجود نداشت موضوع مشمول تبصره 1 ماده 5 است. این تبصره در حقیقت بیان کننده جرمی است که در حکم اختلاس است زیرا ارکان ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره قوانین موضوعه

اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد.یا مثلا در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چندساعت یا چند روزی ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره نهادهای انقلابی

های دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

شود عمل او مشمول ماده 152 نبوده ممکن بود با جرم سرقت تطبیق کند.      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          ثالثاً مرتکب باید کارمند دولت باشد.درسال 1307 قانون طرز تشکیل و رسیدگی دیوان جزا به تصویب رسید و متمم آن نیز در سال 1308 ادامه مطلب…

قانون آیین دادرسی

افزایش درآمد محکوم علیه در طول مدت اجرای حکم، تاثیری در حکم دادگاه دارد یا خیر؟ د: جزای نقدی جزای نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است. جزای نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاحهایی که ادامه مطلب…

تجدیدنظرخواهی

فقط توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تجویز کرده است؛ لذا دادگاه ابتدا و ضمن صدور حکم نمیتواند محکوم را از این نظام بهرهمند سازد، بلکه پس از قطعی شدن رای زمینه استفاده از این نهاد فراهم میشود. به نظر میرسد با توجه به اینکه ماده مورد بحث چنین تصریحی را ادامه مطلب…

نوجوانان بزهکار

(موضوع ماده 620 قانون تعزیرات) اشاره کرد.افزودن بر مواردی که مقنن به صورت خاص برنامه و تصمیم قبلی جهت ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات دانسته است، عامل مذکور را میتوان به صورت عمومی در کلیه جرایم یکی از عوامل مشدد مجازات از منظر قضایی تلقی نمود. لذا در مواردی ادامه مطلب…