دانش آموختگان، آموزش مهارت، سطح مهارت

است: (علي احمدي،1377).شکل (1-2) عناصر مديريت تحقيق برنامه ها و پروژه ها هسته اصلي اين ديدگاه هستند اين جايي است كه نتايج كاربردي را خلق مي كنند در بعضي موارد بخصوص براي تحقيقات پايه اي و علمي گسترده، مديريت تحقيق مسئول ادامه فعاليت هاي تحقيق در حوزه هاي اهداف است. در بسياري از موارد ديگر، […]

استادان دانشگاه، ثبت اختراعات، توسعه خود

نظامها يا روشهاي سودمند، از جمله طراحي و توليد نمونه‌هاي نيمه صنعتي و فرآيندها. (جين، ترايانديس، 1381، ص 11)كوشش در خصوص استفاده از ايده‌هاي جديد و اصول و تكنولوژي منتج از تحقيقات در توليد محصولات جديد، بهبود كيفي و اقتصادي محصول توليدي يا بهبود مواد، سيستم‌ها، روشها و فرآيندها، توسعه نام دارد و از جمله […]

انحراف معیار

است. همچنین مقدار کشيدگي آن 011/0است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير قصد خريد از کشيدگي نرمال برخوردار است. • توصیف متغیر نيات رفتاريجدول4-5) توصیف متغیر نيات رفتاريواریانسانحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینتعدادآماره توصیفی متغیر941/096982/03519/351389نيات رفتاري نمودار4-5) هیستوگرام متغیر نيات رفتاري با توجه به نمودار و جدول 4-5 مشاهده می شود که […]