پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه تهران، استان هرمزگان، استان کرمان

ي انگل گياهي در برخي باغات استان كرمان. شانزدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران. 377 صفحه. 8) باروتي، شاپور. علوي احمد. 1381. نماتد شناسي گياهي، اصول و نماتدهاي انگل و قرنطيه ايران. نشر علوم كشاورزي 304 صفحه. 9) بهداد، ابراهيم. 1375. دائره المعارف گياهپزشكي ايران. انتشارات ياد بود اصفهان. 4 جلدي، 3337 صفحه. 10) پناهي، بهمن. اسماعيل … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
دانشگاه تهران، استان هرمزگان، استان کرمان

پایان نامه رایگان درمورد عوامل بازدارنده، استان هرمزگان، توسعه روستا

حداقل حداکثر ميانگين طول بدن 312 392 351 طول استايلت 10.5 13.2 11.8 طول دم (tail) 30.8 48 38.5 نسبت طول بدن به بزرگترين عرض بدن(a) 24.5 32.6 26.6 نسبت طول بدن به طول مري(b) 3.65 4.6 4.5 نسبت طول بدن به طول دم(c) 7.23 11.2 9.2 طول هيالين 7.5 16.4 12.2 4-1-3- تعيين نقاط … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
عوامل بازدارنده، استان هرمزگان، توسعه روستا

پایان نامه رایگان درمورد نماتد، استايلت، انتهاي

نماتدها، پتري‌هاي حاوي نماتدها به يك دسيكاتور محتوي كلرور كلسيم منتقل شدند. براي تهيه اسلايد ابتدا پتري حاوي گليسيرين و نماتدها در زير بينوكولر مشاهده و نماتدهاي مربوط به جنس Meloidogyne به طور جداگانه توسط سوزن مخصوص شكار به قطرات گليسيرين روي يك لام منتقل شدند. براي كنترل انتخاب صحيح نماتدها قطرات روي لام در … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
نماتد، استايلت، انتهاي

پایان نامه رایگان درمورد نماتد، نماتدها، تهيه

باغچه را كاملاً با هم مخلوط و با اتوكلاو در دماي 121 درجه سانتي‌گراد، فشار 5/1 اتمسفر به مدت 20دقيقه استريل گرديد. در مرحلة بعدي تعداد بذور حساس گوجه‌فرنگي در خاكهاي استريل كاشته و سپس از گذشت 25 روز گياه جوان(2-4برگي) جهت تكثير و تلقيح آماده گرديد. سپس هر كيسه تخم را بطور جداگانه توسط … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
نماتد، نماتدها، تهيه

پایان نامه رایگان درمورد استان هرمزگان، استان اصفهان، استان فارس

و مرفومتريكي سه گونه M. incognita, M. javanica و M. arenaria توسط خيري انجام شده است (خيري،1972). در استان اصفهان نماتدهاي ريشه گرهي يكي از مشكلات مهم محصولات مختلف مي‌باشد. در اين استان دوگونه از نماتدهاي ريشه گرهي به ترتيب با نام‌هاي علمي M. jvanica و M. incognita وجود دارد كه M. javanica با 70درصد، … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
استان هرمزگان، استان اصفهان، استان فارس

پایان نامه رایگان درمورد نماتد، ريشه، Meloidogyne

جلد چهارم ماده‌ها و نرهاي بالغ ظاهر مي‌شوند كه نرها از ريشه خارج شده و زندگي آزاد در خاك را شروع مي‌كنند و ماده‌هاي بالغ شروع به تخم‌گذاري مي‌نمايند. تخم‌گذاري در اغلب گونه‌ها به طريق پارتنوژنزيز صورت مي‌گيرد. دماي بهينه براي نمو تخم‌هاي M. arenaria و M. incognita , M. javanica 10 تا 15 درجه … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
نماتد، ريشه، Meloidogyne

پایان نامه رایگان درمورد نماتد، ريشه، Meloidogyne

گونه مهم نماتد ريشه گرهي و درصد پراكندگي آن Taylor & Sasser (1978) Sasser (1982) گونه‌هاي مهم نماتد مولد غده 60% 52% Meloidogyne incognita 24% 31% Meloidogyne javanica 6% 8% Meloidogyne arenaria 9% 7% Meloidogyne hapla 1% 2% Others اين نماتد داراي دو شكلي جنسي بوده، نرها كرمي شكل بطول 5/1-2/1 و قطر 36/0-3/0 ميليمتر، … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
نماتد، ريشه، Meloidogyne

پایان نامه رایگان درمورد استان لرستان، استان خراسان

واحد: هكتار جدول 7-1: سهم كشورهاي منتخب از سطح زير كشت جهاني واحد: درصد 1-2-10- صادرات جهاني پسته صادرات جهاني پسته طي دوره مذكور، به لحاظ وزني و ارزشي، به ترتيب از متوسط رشد سالانه اي معادل 4/ 9 و 5 / 16درصد برخوردار بوده؛ به گونه اي كه ميزان صادرات از 131 هزارتن در … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
استان لرستان، استان خراسان

پایان نامه رایگان درمورد توليد، همكاران،، مي‌شود.

گياهان اين تيره به صورت درخت يا درختچه‌اي است.اين تيره از 75جنس و 600 گونه تشكيل يافته كه بيشتر در مناطق بين استوايي و معتدله پراكنده است (ابريشمي، 1373 و اسماعيل‌پور، 1383). مهمترين گونه‌هاي درختان پسته به شرح زير است: Pistacia vera P. integerrima P. khinjuk P. lentiscus P. mutica P. chinensis P. atlantica P. … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
توليد، همكاران،، مي‌شود.

پایان نامه رایگان درمورد استان خراسان، افغانستان

…………………………………………………………………. 67 4-1-3- تعيين نقاط جغرافيايي ايزوله هاي جمع آوري شده و گونه نماتد شناسايي شده…… 68 4-1-4- ميزان شدت آلودگي بر اساس شمارش شاخص گال در 5 گرم ريشه پسته و پراکنش شدت آلودگي………….. 71 4-2- بحث ………………………………………………………………………………………………………………… 77 فصل پنجم: منابع منابع …………………………………………………………………………………………………………… 80 خلاصه انگليسي ………………………………………………………………………………………………… 89 فهرست جداول عنوان صفحه جدول … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
استان خراسان، افغانستان