پایان نامه رایگان درمورد نماتد، ريشه، گرهي

بررسي وضعيت آلودگي باغات پسته به نماتد مولد غده ريشه و تعيين گونه غالب ,شدت آلودگي و پراکنش آن در شهرستان سبزوار استاد راهنما: دکتر علي اسکندري استاد مشاور: مهندس امير ريوندي نگارنده: الميرا ابريشمي زمستان91 تقديم به پدر و مادرم که از نگاهشان صلابت از رفتارشان محبت از صبرشان ايستادگي را آموختم تشکر و … Read moreپایان نامه رایگان درمورد
نماتد، ريشه، گرهي