استقلال عمل، اقتصاد بازار، اقتصاد باز

يخچالها نوشابه نگهداري مي‌كنند(همان).براي پيشبرد و هماهنگي امور تحقيقاتي، تنها وجود كاركنان ايده‌آفرين كافي نيست. بلكه انجام وظايف حساس و دقيق ديگري همچون: كارآفريني (بازاريابي)، ارتباطات، رابطه اصلي بودن62، مربي‌گري، و نظارت يا راهبري پروژه نيز ضروري است. بين اين وظايف، همپوشانيهايي وجود دارد و يك نفر مي‌تواند بيش از يك كار را انجام دهد. […]

سلسله مراتب، منابع سازمان

مجزا درآيد(علي احمدي،1377،ص150)– مشخصة بارز كارهاي تحقيق و توسعه عبارت از تغيير و ايجاد اصلاحات عميق در تخصص‌ها و وظايف است و اين امر با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحريك مورد نياز بين بخش‌هاي مختلف سازمان است. مجزا شدن وظايف باعث ايجاد سدهايي در ارتباطات سازماني مي شود. مجزا سازي بخش‌ها باعث خدشه‌دار شدن و كند […]

سلسله مراتب، ساختار دانش

ملاحظات علمي وفني نافذترين عامل در اولويت‌بندي طرحهاي تحقيقاتي است و از سوي ديگر طرحهاي مختلف بر حسب اصالت و كيفيت علمي و فني با يكديگر مقايسه مي‌شوند(فتحي و اجارگاه، 1385، ص8) موانع نياز سنجي پژوهشوجود مجموعه اي عوامل در سازمانها و مؤسسات پژوهشي سبب مي‌شود تا از اجراي پروژه‌هاي نياز سنجي استقبال مناسبي صورت […]

دانش آموختگان، آموزش مهارت، سطح مهارت

است: (علي احمدي،1377).شکل (1-2) عناصر مديريت تحقيق برنامه ها و پروژه ها هسته اصلي اين ديدگاه هستند اين جايي است كه نتايج كاربردي را خلق مي كنند در بعضي موارد بخصوص براي تحقيقات پايه اي و علمي گسترده، مديريت تحقيق مسئول ادامه فعاليت هاي تحقيق در حوزه هاي اهداف است. در بسياري از موارد ديگر، […]

استادان دانشگاه، ثبت اختراعات، توسعه خود

نظامها يا روشهاي سودمند، از جمله طراحي و توليد نمونه‌هاي نيمه صنعتي و فرآيندها. (جين، ترايانديس، 1381، ص 11)كوشش در خصوص استفاده از ايده‌هاي جديد و اصول و تكنولوژي منتج از تحقيقات در توليد محصولات جديد، بهبود كيفي و اقتصادي محصول توليدي يا بهبود مواد، سيستم‌ها، روشها و فرآيندها، توسعه نام دارد و از جمله […]

انحراف معیار

است. همچنین مقدار کشيدگي آن 011/0است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير قصد خريد از کشيدگي نرمال برخوردار است. • توصیف متغیر نيات رفتاريجدول4-5) توصیف متغیر نيات رفتاريواریانسانحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینتعدادآماره توصیفی متغیر941/096982/03519/351389نيات رفتاري نمودار4-5) هیستوگرام متغیر نيات رفتاري با توجه به نمودار و جدول 4-5 مشاهده می شود که […]

استفاده از تلفن همراه، تلفن همراه، متغیرهای جمعیت شناختی

البسه جدید، یک ایده بسیار جالب توجه می باشد.4 پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه سبب ترغیب من به خرید پوشاک از ایشان شده است.5 پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه باعث صرفه جویی در وقت خرید برای من شده اند.6 پیامک های تبلیغاتی فروشگاههای پوشاک مردانه باعث شده اند که خرید بهتر و ارزان […]

پیام کوتاه، تلفن همراه، قصد استفاده

al..,1998,P: 845).در این زمینه تحقیقات جامعی وجود دارد که تأثیر مهم سودمندی ادراک شده را بر قصد استفاده ثابت نموده است. محققانی مثل پارک و چیونگ68، در سال 2005 دریافتند که سودمندی ادراک شده روی قصد خرید آنلاین تاثیر مثبتی دارد. چیو69 و همکارانش نیز در سال 2005 به این نتیجه رسیدندکه سودمندی ادراک شده […]

تلفن همراه، شبکه های اجتماعی، آگهی های تبلیغاتی

وسيله ارسال پيام كوتاه و يا ديدن سايت شركت واكنش نشان دهد. لذا تبليغات موبايلي بسيار تعاملي36 تر و شخصي37 تر از ساير تبليغات سنتي است (Chowdhury,2006, P: 34).برخي از تعاريف تبليغات موبايلي عبارت است از:• تبليغات موبايلي هر شكل از بازاريابي،تبليغات يا ترفيع و فروش ،كه مشتريان را مورد هدف دارد واز طريق كانال […]

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمايشي، نتايج، انتهاي

آزمايشي مي‌باشد و براي تجزيه فاكتورهاي مختلف از نرم‌افزار كامپيوتري SAS استفاده گرديد. فصل چهارمنتایج 4-1- صفات لاشه 4-1-1- درصد لاشهبا توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه میانگین درصد لاشه در انتهاي دوره داراي تفاوت معنی‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P< ). مقایسه میانگین ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی […]