پایان نامه ارشد درباره نرم افزار

دانشگاه آزاد ا…………………………………………………….47
4-2-1- عفونت هليکوباکتر پيلوري…………………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2-2- مصرف الکل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
4-2-3- ازدواج فاميلي والدين……………………………………………………………………………………………………………………………………49
4-2-4- سابقه سرطان در خانواذه……………………………………………………………………………………………………………………………..51
4-3- بررسي کيفيت DNA استخراج شده…………………………………………………………………………………………………………………..51
4-4- تکثير ناحيه پروموتري ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ GKN1……………………………………………………………………………………………………………………..52
4-5- شناساييSNP هاي ناحيه پروموتري ژن GKN1………………………………………………………………………………………………53
4-6- تعيين ژنوتيپ SNPبا شناسه‌هاي rs4575760 وrs4072127 با تکنيک Tetra Primer ARMS- PCR………55
4-7- بررسي ارتباط پلي مورفيسم rs 4575760 ژنGKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده……………………………………….58
4-8- بررسي ارتباط پلي مورفيسم rs 4072127 ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده……………………………………….58
4-9- بررسي ارتباط پلي مورفيسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژنGKN1 با نوع تومور………………………………………………………………………………..60
فصل پنجم-بحث و نتيجه گيري
5-1- عوامل موثر در ابتلا به سرطان معده…………………………………………………………………………………………………………………62
5-1-1- بررسي نتايج حاصل از اثر عفونت هليکوباکتر پيلوري بر ابتلا به سرطان معده………………………………………….63
5-1-2- بررسي نتايج حاصل از تاثير الکل با خطر ابتلا به سرطان معده…………………………………………………………………63
5-1-3- سابقه سرطان در خانواده (اقوام درجه يک)……………………………………………………………………………………………….64
5-1-4- نتايج حاصل از بررسي ارتباط پلي مورفيسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تک نوکلئوتيدي پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان
معده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
رفرنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
چکيده خارجي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
فهرست شکل ها
شکل 1-1-قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مختلف معده……………………………………………………………………………………………………………………………..4
شکل 1- 2- ترکيبات تشکيل دهنده موکوس……………………………………………………………………………………………………………..12
شکل1 – 3- ساختار فضايي پروتئين هاي گاستروکين……………………………………………………………………………………………….14
شکل 1-4- بيان GKNS، TFFS و موسين‌ها در اپيتليوم معده موش………………………………………………………………………….14
شکل 1-5- جايگاه ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ GKN1، GKN2 و GKN3 بر روي کروموزوم 2 انسان…………………………………………………..15
شکل 1-6- موقعيت 38CYS در 3 ژنGKN1، GKN2 و GKN3……………………………………………………………………………16
شکل 3-1: نمايي از تکنيک Tetra Primer ARMS- PCR……………………………………………………………………………………….36
شکل 4-1: الکتروفورز DNA استخراج شده بر روي ژل آگارز 1 درصد. …………………………………………………………………..51
شکل 4-2: تکثير بخشي از ناحيه پروموتري ژن GKN1 (GKN1A)……………………………………………………………………..52
شکل 4-3: تکثير بخشي از ناحيه پروموتري ژن GKN1 (GKN1B)………………………………………………………………………..53
شکل 4-4 : مقايسه توالي ناحيه پروموتر ژن GKN1 با نرم افزار SeqMan ………………………………………………………………54
شکل 4-5: ژنوتيپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مختلف در SNP rs 4557760 در پروموتر ژن GKN1………………………………………………………..54
شکل4-6 :ژنوتيپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مختلف در SNP 72127 rs 40 در پروموتر ژن GKN1 ……………………………………………………….55
شکل4-7: تعيين ژنوتيپ SNP با شناسه 4557760 rs ژن GKN1 با تکنيک Tetra Primer ARMS- PCR………..56
شکل4- 8: تعيين ژنوتيپ SNP با شناسه 4072127 rsژن GKN1 با تکنيک .Tetra Primer ARMS- PCR………57
شکل 5-1: نواحي پروموتري ژن‌هاي GKN2، TFF1، TFF2 و TFF3 و فاکتورهاي رونويسي مربوط به اين ژن‌ها….67
فهرست جداول
جدول 1-1- خلاصه اي از پلي مورفيسم‌ها‌يي که با انواع منتشر و روده اي سرطان معده در ارتباط هستند……………19
جدول 3-1- توالي پرايمرهاي GKN1A و GKN1B…………………………………………………………………………………………………….32
جدول 3-2- شرايط PCR جهت تکثير ناحيه پروموتري ژن GKN1 (GKN1A و GKN1B )…………………………………..33
جدول 3-3- ميزان مواد مورد نياز PCR جهت تکثير ناحيه پروموتري ژن GKN1…………………………………………………….34
جدول 3-5- توالي پرايمرهاي مورد استفاده در Tetra- primer ARMS PCR براي تعيين ژنوتيپ rs4575760……..37
جدول 3-6- توالي پرايمرهاي مورد استفاده در Tetra- primer ARMS PCR براي تعيين ژنوتيپ rs4072127……..38
جدول 3-7- مواد و حجم مورد نياز براي انجام Tetra- primer ARMS PCR براي تعيين ژنوتيپrs 4575760 ……39 جدول 3-8- مواد و حجم مورد نياز براي انجام Tetra- primer ARMS PCR براي تعيين ژنوتيپ rs 4072127 ….40 جدول3-9- شرايط PCR براي تعيين ژنوتيپ rs4575760…………………………….. …………………………..41 جدول3-10- شرايط PCR براي تعيين ژنوتيپ rs4072127………………………………………………………………………………………41 جدول4-1: مشخصات نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي جمعيت A……………………………………………………………………………………………………………….45
جدول4-2: مشخصات نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جمعيت B……………………………………………………………………………………………………………….46
جدول 4-3: ژنوتيپ نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بيمار و شاهد پلي‌مورفيسم rs 4557760 ………………………………………………………………….59
جدول 4-4: ژنوتيپ نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بيمار و شاهد پلي مورفيسم rs 4072127 ………………………………………………………………..59
فهرست نمودارها
نمودار4-1- فراواني سرطان هاي Intestinal (19 نفر)و diffuse (12 نفر) در بيماران آلوده به هليکوباکتر پيلوري در
جمعيت

Leave a Comment