پایان نامه با کلید واژه های کمبود توجه، عوامل خطر

چکيده
مقدمه: بيش فعالي واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) يک سندروم عصبي-رفتاري است که با عدم توجه، تحريک پذيري، فعاليت زياد، رفتارهاي مضطربانه و متلاطم به خصوص در پسر بچه‌ها مشخص مي‌شود. اتيولوژي ADHD هنوز مشخص نشده است اما کاهش حجم مغز، وزن کم موقع تولد وآسيب‌هاي مغزي در هنگام زايمان به خصوص در بچه‌هاي پره ترم از جمله عوامل دخيل در ايجاد ADHD هستند.شيوع ADHD در بچه‌هاي با وزن تولد پايين(وزن کمتر از 2500گرم) بيشتر است.
هدف از اين مطالعه بررسي فراواني نسبي بيش فعالي و اختلال توجه در بچه‌هاي با وزن تولد پايين بر حسب جنس، تغذيه‌ي دوران شير خوارگي و سن هنگام تولد مي‌باشد.
مواد وروش‌ها:مطالعه‌ي تحليلي به روشhistorical-cohort بر روي 120 کودک 6 ساله انجام شد، 60 کودک با وزن تولد پايين(کمتر از 2500 گرم) به عنوان گروه مواجهه و 60 کودک با وزن تولد بالاي 3000 گرم به عنوان گروه غير مواجهه انتخاب شدند.اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه‌اي که در اختيار خانواده‌ها قرار گرفت جمع آوري شد.
در پايان مطالعه فراواني نسبي بيش فعالي و اختلال توجه در کودکان با وزن تولد پايين بررسي شد.
يافته‌ها:فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در گروه مواجهه 7/26% و در گروه غير مواجهه 3/18%به دست آمد(با P-value:0.274 معني دار نيست).ميانگين ADHD نوع مرکب در گروه مواجهه 060/5 و در گروه غير مواجهه 400/3 به دست آمد (با P-value:0.033 معني دار است).
در اين مطالعه فراواني نسبي ADHD نوع مرکب بر حسب جنس، تغذيه‌ي دوران شيرخوارگي وسن هنگام تولد مورد بررسي قرار گرفت که با توجه به P-value حاصل معني دار نبود البته معني دار نبودن آن‌ها احتمالاً به علت کمي حجم نمونه بوده است.
نتيجه گيري:فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در کودکان با وزن تولد پايين 7/26% به دست آمد اما اين ميزان از نظر آماري معني دار نبود يعني ADHD نوع مرکب ربطي به کم وزني موقع تولد ندارد.اما از نظر پزشکي اين فراواني نسبي تقريباً 5/1 برابر گروه غير مواجهه است.
کلمات کليدي:اختلال بيش فعالي و نقص توجه، وزن پايين هنگام هنگام تولد، سن هنگام تولد، تغذيه‌ي دوران شير خوارگي
Abbrivation:
ADHD: attention-deficit hyperactivity disorder
ATN: acute tubular necrosis
BPD: Broncho-Pulmonary Dysplasia
CVP: Central Venous Pressure
C-PAP: Continuous Positive Airway Pressure
DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition
DIC: disseminated intravascular coagulation
EEG: ElectroEncephaloGraphy
ELBW: Extremely low birth weight
FTT: failure to thrive
HMD: Hyaline membrane disease
IGF-I:insulin growth factor-1
IL-6: Interleukin 6
IUGR: Intrauterine Growth Restriction
IVH: Intraventricular hemorrhage
LBW: low birth weight
NBW:normal birth weight
NEC: necrotizing enterocolitis
NICU: Neonatal Intensive Care Unit
PDA: : Patent Ductus Arteriosus
PG: Prostaglandin
PROM: Premature Rupture of Membranes
RSD: respiratory distress syndrome
ROP: Retinopathy Of Prematurity
RSV: Respiratory syncytial virus
SIDS: Sudden infant death syndrome
SGA: Small for Gestational Age
TPN: Total parenteral nutrition
VLBW:Very low birth weight
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1- دوره نوزادي 2
1-2- عوامل مرتبط با تولد نوزاد نارس و کم وزن در زمان تولد 4
1-3- ارزيابي سن حاملگي در هنگام تولد 6
1-4- گستره بيماري‌ها در نوزادن LBW 7
1-5- مراقبت‌هاي مربوط به اتاق نوزادان 7
1-6- پيش آگهي 8
1-6-1- تعيين احتمال مرگ و مير نوزادي 10
1-7- عوارض وزن کم تولد 10
1-7-1- نقايص عصبي – حسي اصلي 10
1-7-2- فلج مغزي 12
1-7-3- عقب ماندگي ذهني 14
1-7-4- كم شنوايي 15
1-7-5- نقائص بينايي 16
1-7-6- هيدروسفالي پيشرونده 17
1-7-7- نقائص مينور 18
1-7-8- تكامل در كي – شناختي 19
1-7-9- تكامل زبان 20
1-7-10- تکامل حركتي 20
1-7-11- تكامل عصبي رفتاري 22
1-7-12- عملكرد مدرسه 23
1-7-13- خونريزي داخل بطني-داخل جمجمه اي 24
1-7-14- اختلال بيش فعالي/کمبود توجه 25
2-1- بيان مسئله و اهميت آن 45
2-2- عنوان طرح 46
2-3- جامعه مورد بررسي 46
2-4- حجم نمونه 46
2-5- نوع و روش مطالعه 46
2-6- مکان وزمان مطالعه 46
2-7- فرضيه 47
2-8- هدف کلي 47
2-8-1- اهداف ويژه 47
2-9- روش انجام کار 47
2-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 48
2-11- متغيرها 48
3-1- يافته‌ها 50
4-1- بحث 68
4-2- نتيجه گيري 71
4-3- پيشنهادات 71
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-1- ميزان نقايص عصبي در نوزادان با وزن كم حين تولد 11
جدول 1-2- شيوع نقايص ماژور در نوزادان با وزن كمتر از800 گرم در حين تولد 12
جدول 3-1- فراواني نسبي ADHD از نوع عمدتاً بي توجه در دو گروه مورد بررسي 51
جدول 3-2- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بيش فعال-تکانشگر در دو گروه مورد بررسي 52
جدول 3-3- فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد بررسي 53
جدول 3-4- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بي توجه دو گروه مورد بررسي برحسب جنس 54
جدول 3-5- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بيش فعال – تکانشگر در دو گروه مورد بررسي برحسب جنس 55
جدول 3-6- فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد بررسي برحسب جنس 56
جدول 3-7- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بي توجه در دو گروه مورد بررسي برحسب تغذيه دوران شيرخوارگي 57
جدول 3-8- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بيش فعال – تکانشگر در دو گروه مورد بررسي برحسب تغذيه دوران شيرخوارگي 59
جدول 3-9- فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد بررسي برحسب تغذيه دوران شيرخوارگي 61
جدول 3-10- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بي توجه در دو گروه مورد بررسي بر حسب سن حاملگي 63
جدول 3-11- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بيش فعال – تکانشگر در دو گروه مورد بررسي بر حسب سن حاملگي 64
جدول 3-12- فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد بررسي بر حسب سن حاملگي 65
جدول 3-13- ميانگين انواع ADHD در دو گروه مورد بررسي 66
فصل اول: مقدمه و مروري بر مطالعات مشابه
1-1- دوره نوزادي
دوره نوزادي يا neonatalاگر چه از نظر تعريف به 28 روز اول زندگي گفته مي‌شود اما زندگي جنيني و نوزادي يک دوره زماني به هم پيوسته را تشکيل مي‌دهد که در طي آن تکامل و رشد انسان تحت تاثير عوامل ژنتيکي ، محيط داخل رحمي و خارج رحمي مي‌باشد. دوره نوزادي دوراني بسيار آسيب پذير براي کودک است که در طي آن بسياري از تطابق‌هاي فيزيولوژيک مورد لزوم براي زندگي در محيط خارج از رحم تکامل مي‌يابد.
دوره نوزادي زمان حساسي براي يک کودک است زيرا بسياري از مهارتهاي فيزيکي لازم براي زندگي خارج رحمي در اين زمان کامل مي‌يابد.
ميزان بالاي مرگ و مير و بيماريزايي در اين دوران شکننده بودن حيات در اين دوره را نشان مي‌دهد در همه موارد مرگ ومير که در يکسال اول زندگي اتفاق مي‌افتد، دو سوم موارد مربوط به دوره نوزادي است و مرگ و مير نوزادي در 24 ساعت اول ، از بيشترين ميزان برخوردار است و به طور کلي 65 درصد از همه مرگ و مير شيرخواران را شامل مي‌شود.
بيماري‌هاي همراه با تولد قبل از موعد و وزن کم هنکام تولد و ناهنجاري‌هاي کشنده‌ي مادرزادي از علت‌هاي اصلي مرگ ومير نوزادي مي‌باشد. عوامل مختلف طبي ، اقتصادي ، و فرهنگي بر مرگ و مير پري ناتال و نوزادي تاثير مي‌گذارند. معيار‌هاي پيشگيرانه مانند آموزش‌هاي بهداشتي، مراقبت‌هاي پري ناتال ، تغذيه، حمايت اجتماعي و شناخت عوامل خطرزا و مراقبت‌هاي مامايي به نحوي موثر ميزان مرگ ومير پري ناتال و نوزادي را کاهش مي‌دهند.
کمي وزن و نارسي يک شاخص اساسي مرگ و مير نوزادان است. اولين بار در سال 1919 ylppo نوزادان زير 2500 گرم را کم وزن (LBW) ناميد.LBW و اين تعريف به عنوان استاندارد پر مخاطره شيرخواران بيش از 40 سال است که توسط سازمان بهداشت جهاني مورد تاييد قرار گرفته است و يکي از دلايل اصلي مرگ و مير شيرخوارگي و نوزادي مي‌باشد و به همراه ناهنجاري‌هاي مادرزادي (مثل قلبي، سيستم عصبي مرکزي و تنفسي) نقش بسزايي در عوارض دوران بچگي دارد.به طور کلي ، براي هر دوره‌اي از زمان حاملگي ، هر چه وزن هنگام تولد نوزاد کمتر باشد و براي هر وزني ، هر چه دوره بارداري کوتاه تر باشد، مرگ و مير نوزادي بيشتر خواهد بود.
بيشترين مرگ و مير نوزادي در ميان نوزاداني رخ مي‌دهد که وزن تولدي کمتر از 1000 گرم دارند و دوره‌ي بارداري آن‌ها کمتر از 30 هفته بوده است کمترين مرگ و مير نوزادي نيز در ميان نوزاداني است که وزن تولد 3000 تا 4000 گرم و دوره‌ي بارداري 40-38 هفته داشته اند[1].
هر چه وزن جنين از 500 گرم به 3000 گرم نزديک مي‌شود يک کاهش لگاريتمي در مرگ و مير نوزادي ديده مي‌شود.در سنين حاملگي 25 تا 37 هفته به ازاي افزايش هر هفته از سن حاملگي ميزان مرگ و مير نوزادي تقريباً نصف مي‌شود.با اين حال تقريباً 40% همه‌ي مرگ وميرهاي حوالي زايمان در نوزاداني ديده مي‌شود که سن حاملگي بعد از 37 هفته و وزن معادل يا بيشتر 2500 گرم دارند.
از آن جا که اغلب مرگ و مير دوره‌ي نوزادي در نخستين ساعات و روز‌ها اتفاق مي‌افتد با افزايش سن نوزاد احتمال بقاي او افزايش مي‌يابد. در واقع وزن تولد و سن هنگام حاملگي از شاخص‌هاي قوي مرگ و مير دوره نوزادي مي‌باشند در واقع ميزان بقاء در سن 22 هفته نزديک 22 درصد مي‌باشد و اين احتمال براي 23 هفته تا 25 درصد و براي 24 هفته تا 56 درصد و براي 25 هفته تا 79 درصد افزايش مي‌يابد. همچنين ميزان مرگ و مير در نوزادان با وزن هنگام تولد 4000 گرم و يا بيشتر با سن حاملگي 42 هفته يا بيشتر افزايش ناگهاني پيدا مي‌کند [2].
از دلايل وزن کم هنگام تولد ، تولد پيش از موعد يا محدوديت رشد داخل رحمي11 و يا هر دو مي‌باشند علت اصلي وزن کم تولد در ايالات متحده، تولد پيش از موعد مي‌باشد در حاليکه در کشورهاي در حال توسعه علت اصلي محدوديت رشد داخل رحمي مي‌باشد.
شيوع LBW در نژاد سياه و در جنس دختر بيش از پسر مي‌باشد. همچنين چند قلويي و سن بالاي مادر نيز خطر LBWرا افزايش مي‌دهد.
امروزه شانس زنده ماندن نوزادان با وزن 1501تا 2500 گرم ، 95 درصد يا بيشتر است اما ميزان مرگ ومير در آن‌هايي که وزن کمتري دارند همچنان بالاست ميزان مرگ ومير نوزاد LBW که تا زمان ترخيص از بيمارستان زنده مانده اند بيشتر از ميزان مرگ ومير نوزادان رسيده در دو سال اول عمرشان است قسمت اعظم اين مرگ و ميرها ناشي از عفونت هستند و لذا حداقل از نظر تئوري بسياري از آنها قابل پيشگيري خواهند بود ناهنجاري‌هاي آناتوميک مادرزادي در 3 تا 7 درصد از نوزادان LBWوجود دارد.
رشد و نمو نوزاد LBW متولد شده از مادراني که وضعيت اقتصادي اجتماعي نامناسبي دارند نسبت به نوزادي که در دوران نوزادي محيط بهتري دارند کمتر خواهد بود.در سال 2000 ، 6/7 درصد نوزادان زنده متولد شده در ايالات متحده آمريکا وزني کمتر از 2500 گرم داشته اند که در بين آنها سياه پوستان دو برابر سفيد پوستان بوده اند.
نارس بودن وIUGRباعث افزايش

Share this post

Post navigation

You might be interested in...

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *