منابع و ماخذ پایان نامه شهرستان رشت

………………………………………………………25
2-3-1)تحقيقات انجام شده درداخل کشور……………………………………………………………………………………25
2-3-2)تحقيقات انجام شده درخارج ازکشور………………………………………………………………………………..27
فصل سوم:روش تحقيق
3-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2)روش اجراي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………39
3-2-1)فرايند اجراي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..40
3-3)جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………….. 40
3-3-1)نمونه گيري وبرآوردحجم نمونه………………………………………………………………………………………..41
3-4)معرفي ابزارهاي جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………….41
3-5) روايي و پايايي…………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-1)روايي /اعتبار………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-2)پايايي…………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-6)روشهاي تجزيه وتحليل آماري…………………………………………………………………………………………….. 44
فصل چهارم:تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ………………………….47
4-2)توصيف متغير هاي اصلي……………………………………………………………………………………………………..47
4-2-1)توصيف متغير يادگيري محوري…………………………………………………………………………………………47
4-2-2)توصيف متغيرارزش مشتري………………………………………………………………………………………………48
4-3)توصيف متغير هاي فرعي تحقيق……………………………………………………………………………………………49
4-3-1)توصيف متغير تعهد به يادگيري…………………………………………………………………………………………49
4-3-2)توصيف متغير چشم انداز مشترک……………………………………………………………………………………..50
4-3-3)توصيف متغير روشن فکري (آزاد انديشي)…………………………………………………………………………51
4-4)بررسي نرمال بودن متغير هاي تحقيق……………………………………………………………………………………..52
4-5)آزمون فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………53
4-5-1)آزمون فرض اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………..53
4-5-2)آزمون فرضيات فرعي تحقيق…………………………………………………………………………………………….54
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………57
5-2)نتايج آمار توصيفي……………………………………………………………………………………………………………….57
5-3)نتايج آمار استنباطي………………………………………………………………………………………………………………59
5-4)پيشنهادات ومحدوديتهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………60
5-4-1)پيشنهادات كاربردي…………………………………………………………………………………………………………60
5-4-2)محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………….62
5-4-3)پيشنهادات براي تحقيقات آينده………………………………………………………………………………………..62
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..64
ضمايم
ضميمه 1پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………67
ضميمه2 خروجيهايSPSS…………………………………………………………………………………………………………70
چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………77
فهرست جداول:
جدول 2-1: پيشينه تحقيقات انجام شده…………………………………………………………………………………………36
جدول 3-1: ترکيب سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………..42
جدول 3-2: صفات طيف پاسخي پرسشنامه……………………………………………………………………………………42
جدول 3-3: پايائي مربوط به سوال هاي پرسشنامه………………………………………………………………………….44
جدول 4-1: توصيف متغيريادگيري محوري…………………………………………………………………………………..47
جدول 4-2: توصيف متغيرارزش مشتري……………………………………………………………………………………….48
جدول 4-3: توصيف متغير تعهد به يادگيري…………………………………………………………………………………..49
جدول 4-4: توصيف متغير چشم انداز مشترک………………………………………………………………………………..50
جدول 4-5: توصيف متغير روشن فکري (آزاد انديشي)……………………………………………………………………51
جدول 4-6: آزمون کولموگروف- اسميرنف…………………………………………………………………………………..53
جدول 4-7: ضريب همبستگي بين يادگيري محوري و ارزش مشتري………………………………………………..53
جدول 4-8: ضريب همبستگي بين تعهد به يادگيري و ارزش مشتري…………………………………………………54
جدول 4-9: ضريب همبستگي بين چشم انداز مشترک و ارزش مشتري …………………………………………….55
جدول 4-10: ضريب همبستگي بين روشن فکري و ارزش مشتري……………………………………………………55
جدول 5-1: توصيف مولفه هاي يادگيري محوري…………………………………………………………………………..57
جدول 5-2: توصيف مولفه هاي ارزش مشتري……………………………………………………………………………….59
فهرست نمودارها:
نمودار 4-1: توصيف متغير يادگيري محوري………………………………………………………………………………….48
نمودار 4-2: توصيف متغير ارزش مشتري ……………………………………………………………………………………..49
نمودار 4-3: توصيف متغير تعهد به يادگيري……………………………………………………………………………………50
نمودار 4-4: توصيف متغير چشم اندازمشترک…………………………………………………………………………………51
نمودار 4-5: توصيف متغير روشن فکري ………………………………………………………………………………………52
چکيده:
در دنياي رقابتي امروز شرکت هايي موفق هستند که بتوانند ارزشهاي بيشتري براي مشتريان به وجود آورند بنابراين سازمانهاي موفق مشتري را محور عمليات سازمان قرار مي دهند و در تلاش براي به وجود آوردن و افزايش مداوم ارزش مشتري هستند. عوامل متعددي درايجاد و ارتقاي ارزش مشتري موثر هستند؛که يکي از اين عوامل يادگيري محوري است هدف اين مطالعه بررسي رابطه يادگيري محوري با ارزش مشتري در نظام بانکي است اين پژوهش در بين انواع مختلف روش هاي تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد. همچنين اين تحقيق از حيث هدف از نوع تحقيقات کاربردي است. اطلاعات موردنياز از طريق توزيع پرسشنامه در بين جامعه آماري(شعب بانک ملي رشت) در شش ماهه اول سال 1393 تهيه شده است. دراين تحقيق 40 شعبه از شعب بانک ملي در رشت مورد بررسي قرار گرفت که تجزيه و تحليل نتايج نشان داد که سه عامل تعهد سازمان به يادگيري،داشتن چشم انداز مشترک و وجود جو روشن فکري در سازمان با ارزش مشتري مشتريان شعب بانک ملي شهرستان رشت ارتباط دارند.در پايان اين تحقيق، برخي نتايج، پيشنهادات و همچنين برخي نکات براي تحقيقات مشابه ممکن در آينده ارائه شد.
کلمات کليدي : يادگيري محوري، ارزش مشتري، تعهد به يادگيري، چشم انداز مشترک، روشن فکري
فصل اول:کليات تحقيق
1-1)مقدمه:
سازمان بايد بداند و بيابد که مشتريان دوست دارند، چه چيزي را بيش تر يا کم تر در رفتارهاي کارکنان سازمان ملاحظه کنند. انتظارات مشتري بايد توسط رهبران سازمان در فرهنگ آن، ترجمه و پياده سازي شود. به بيان ديگر، انتظارات مشتريان بايد رفتارهاي رهبران و کارکنان را جهت دهي کند. از جمله اقدامات مؤثر براي ايجاد فرهنگ ارزش مشتري در سازمان آن است که رفتارهاى سازمان خود را با مشترى هماهنگ كرده و تطبيق دهيم، به خواسته مشترى ارزش دهيم و ميزان رضايت مشترى را بسنجيم که

Leave a Comment