پایان نامه رایگان درمورد استان لرستان، استان خراسان

واحد: هكتار
جدول 7-1: سهم كشورهاي منتخب از سطح زير كشت جهاني واحد: درصد
1-2-10- صادرات جهاني پسته
صادرات جهاني پسته طي دوره مذكور، به لحاظ وزني و ارزشي، به ترتيب از متوسط رشد سالانه اي معادل 4/ 9 و 5 / 16درصد برخوردار بوده؛ به گونه اي كه ميزان صادرات از 131 هزارتن در سال 1997 به 294 هزارتن در سال 2006 و ارزش آن از 423 ميليون دلار به 1675 ميليون دلار افزايش يافته است(جدول 1-8). ايران با در اختيار داشتن بيش از نيمي از صادرات جهاني پسته ( 55 درصد سهم ازصادرات جهاني)، مقام نخست صادرات پسته را در جهان داراست(اردستاني و مؤذني، 1390) .
جدول 1-8: ميزان صادرات پسته در جهان و كشورهاي عمده صادركننده طي سالهاي 2006 -1997
واحد: هزار تن
1-2-11- سطح، ميزان توليد و عملكرد پسته كشور
سطح
سطح زيركشت پسته كشور در سال 1387، حدود 431 هزار هكتار بوده ،كه 88 درصد آن درختان، بارور و 12 درصد بقيه نهال بوده است.
استان كرمان با 6/73 درصد سطح بارور پسته كشور مقام اول را دارا است و دو استان يزد و خراسان رضوي به ترتيب با 4/8 و 1/6 درصد مقام‌هاي دوم و سوم سطح بارور را به خود اختصاص داده‌اند. سه استان مزبور جمعاً 1/88 درصد سطح بارور پسته كشور و ساير استان‌هاي پسته كار 9/11 درصد سهم در سطح بارور اين محصول را داشته‌اند.
ميزان توليد
ميزان توليد پسته كشور حدود 192 هزار تن مي‌باشد. استان كرمان با 5/46 درصد توليد پسته كشور، در جايگاه نخست قرار گرفته است.
استان‌هاي سمنان، خراسان رضوي، يزد، سيستان و بلوچستان و تهران به ترتيب با 8/14، 2/12، 6/9، 4/3 و 3/3 درصد سهم در توليد اين محصول مقام‌هاي دوم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. شش استان مزبور جمعاً 7/89 درصد پسته كشور را توليد كرده‌اند.
عملكرد در هكتار
عملكرد پسته آبي 1/507 كيلوگرم و پسته ديم 9/158 كيلوگرم در هكتار مي‌باشد. بيشترين عملكرد پسته آبي با 2/3141كيلوگرم متعلق به استان سمنان و كمترين آن با 1/276 كيلوگرم در هكتار به استان لرستان تعلق دارد. پسته بارور ديم فقط در استان خراسان رضوي كشت شده است (جدول 1-9) (جدول 1-10)(جدول 1-11) (دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت کشاورزي ،1390).
جدول 1-9: سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد پسته كشور به تفكيك استان در سال 1387
واحد: هكتار
نام استان
سطح كشت باغات (با احتساب درختان مخلوط و پراكنده)
غير بارور
بارور
جمع
آبي
ديم
جمع
آبي
ديم
جمع
آذربايجان شرقي
7/123
0
7/123
1/15
0
1/15
8/138
آذربايجان غربي
1/1
0
1/1
2/3
0
2/3
3/4
اردبيل
1/0
0
1/0
*
0
*
1/0
اصفهان
7/1807
0
7/1807
6/2505
0
6/2505
3/4313
ايلام
1/83
0
1/3
0
0
0
1/3
تهران
5/8280
0
5/280
2/2431
0
2/2431
7/2711
خراسان جنوبي
2/5387
0
2/5387
2/5215
0
2/5215
4/10602
خراسان رضوي
14363
3/10
3/14373
5/23215
3/21
8/23236
1/3761
خراسان شمالي
8/161
23
8/184
8/329
0
8/329
6/514
زنجان
9/26
0
9/26
5/17
0
5/17
4/44
سمنان
2/2780
0
2/2780
9/9040
0
9/9040
1/11821
سيستان و بلوچستان
4/969
0
4/969
8/5417
0
8/5417
2/6387
فارس
4/4119
0
4/4119
6/10623
0
6/10623
14743
قزوين
8/847
0
8/847
5/2811
0
5/2811
3/3659
قم
2/352
0
2/352
3/1265
0
3/1265
5/1617
كردستان
0
0
0
4/2
0
4/2
4/2
كرمان
2/11756
0
2/11756
1/279036
0
1/279036
3/290792
كرمانشاه
4/6
0
4/6
1/15
0
1/15
5/21
گلستان
0
6/22
6/22
0
0
0
6/22
لرستان
9/4
0
9/4
9/6
0
9/6
8/11
مركزي
1/407
0
1/407
6/4901
0
6/4901
7/5308
هرمزگان
5/42
0
5/42
361
0
361
5/403
همدان
2/126
0
2/126
0
0
0
2/126
يزد
5/8328
0
5/8328
4/31923
0
4/31923
9/40251
منطقه جيرفت و كهنوج
0
0
0
38
0
38
38
كل كشور
1/51896
9/55
7/379176
3/21
379198
431150
جدول 1-10: آمار سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد محصول پسته آبي سال 1388
سطح زير كشت: هكتار توليد: تن عملكرد: كيلوگرم/ هكتار
نام شهرستان
سطح زير كشت: هكتار
توليد: تن
عملكرد: كيلوگرم/ هكتار
رديف
نام شهرستان
سطح غيربارور
سطح بارور
جمع سطح
توليد
عملكرد
1
بجستان
524
864
1388
8/691
801
2
بردسكن
2468
3342
5810
4751
1422
3
تايباد
426
974
1400
1/719
738
4
تحت جلگه
252
150
402
75/31
212
5
تربت جام
150
1030
1180
4/322
313
6
تربت حيدريه
175
337
512
2/443
1315
7
جغتاي
5/9
12
5/21
3/13
1108
8
جوين
730
5/814
5/1544
25/250
307
9
چناران
1
3
4
8/1
600
10
خليل آباد
695
2185
2880
2992
1369
11
خواف
329
819
1148
811
990
12
درگز
8
23
31
2/20
878
13
رشتخوار
1070
530
1600
7/366
692
14
زاوه
8
33
41
3/29
888
15
سبزوار
1680
2340
4020
3246
1387
16
سرخس
510
150
660
150
1000
17
صالح‌آباد
5/43
5/25
69
28/20
795
18
طرقبه و شانديز

19
فريمان

7
7
8/8
1257
20
قوچان

21
كاشمر
55
85
140
95
1118
22
كلات
105
8
113


23
گناباد
1670
1200
2870
1104
920
24
مشهد
180
317
497
8/189
599
25
مه‌ولات
4235
10230
14465
6/14812
1448
26
نيشابور
870
1470
2340
1470
1000
جمع
16194
26949
43143
32540
1207
جدول 1-11: آمار سطح زير كشت توليد و عملكرد محصولات دايمي شهرستان سبزوار در سال 1390
گروه
نام محصول
سطح زير كشت (ha)
ميزان توليد (ton)
عملكرد سطح بارور
(kg/ha)
غيربارور
بارور
جمع
پسته آبي كله قوچي
270
230
500
460
2000
پسته آبي ساير
340
400
740
600
1500
پسته آبي اكبري
100
230
330
368
1600
پسته آبي اوحدي
150
180
330
270
1500
پسته آبي احمد آقايي
80
40
120
72
1800
جمع پسته آبي
940
1080
2020
1770
0
1-3- مشخصات بيمارگر
1-3-1- تاريخچه نماتد شناسي
نماتدها جانوراني هستند از شاخه Nematoda يا کرم هاي با مقطع گرد که داراي تقارن جانبي و شعاعي، حلقه هاي کاذب يا سطحي در سطح پوست بوده، فاقد دستگاه هاي تنفس و گردش خونند، و تنفس آنها از طريق پوست انجام ميشود.
در دنيا بيش از 5000 نماتد گياهي، جانوري، انساني و آبزي وجود دارد که در حدود 3000 گونه آن مربوط به خاکهاي زراعي است،اين تعداد در اروپا حدود 120 جنس و 65 خانواده طبقه بندي شده اند، در ايران تا کنون بيش از 200 گونه در 50 جنس و 25 خانواده، رده بندي شده اند. تعداد نماتدهاي خسارت زا در ايران حدود 22 گونه ذکر شده است (باروتي و علوي،1381).
1-3-2- مشخصات راستهTylenchida(Orley,1880)
اين راسته به شاخه Nematoda ورده secernentea تعلق دارد.پوست بدن داراي شيارهاي عرضي است که معمولاً در سطوح جانبي بوسيله شيارهاي طولي قطع مي گردند. استايلت از نوع Stomatostyletومعمولاً از سه قسمت تشکيل شده است.قسمت ابتداي آن مخروطي شکل ونوک تيز(Conus) ،قسمت مياني استوانه اي شکل (Shaft) وقسمت انتهايي داراي سه گره(Knob) است. البته استايلت در بعضي جنسها فاقد گره هاي انتهايي مي باشد.استايلت در افراد نر بعضي جنسها تحليل رفته است .آمفيدها به اشکال مختلف منفذي، شکاف عرضي،طولي يا مورب در روي لبهاي جانبي قرار دارند.دايريدها معمولأ مشخص است. سيستم دفعي-ترشحي لوله اي نامتقارن (symmetry A) است که در سطح شکمي از طريق يک منفذ به بيرون راه مي يابد. مري عمدتاً از چهار قسمت:لوله اوليه مري (Procorpus)، حباب مياني مري (Median bulb)،لوله ثانويه مري(Isthmus)و حباب انتهايي مري (Basal bulb) تشکيل شده است. حباب مياني مري معمولاً خوب رشد کرده است و اغلب داراي دريچه مياني مشخص است هر چند در تعدادي از افراد ممکن است حباب مياني مري فاقد دريچه باشد.لوله ثانويه مري باريک بوده و بوسيله حلقه عصبي احاطه مي شود.حباب انتهايي مري، به صورت چسبيده به روده است يا از سطح شکمي، پشتي و يا شکمي- جانبي با روده حالت همپوشاني دارد. فاسميد ها به دو صورت جوشي شکل،يا بزرگ(Scutella)وجود دارند که اغلب در ناحيه دم و مقابل يکديگر قرار رفته اند.ماده ها داراي يک يا دو تخمدان مي باشند که در حالت اول تخمدان به طرف ابتداي بدن (Monodelphic Prodelphic) کشيده شده و اغلب همراه با کيسه عقبي رحم بلند يا کوتاه است،البته بعضي فاقد آن مي باشد.نرها داراي يک بيضه(Testis)،يک جفت اسپيکول همراه گوبرناکولوم و گاهي فاقد آن مي باشند.ممکن است يک يا چند پاپيل دمي نيز وجود داشته باشد (Kheiri,1971;Maggentti, 1991).
1-3-3- جايگاه نماتد ريشه گرهي( Maggenti et al., 1988 )
Taxonomy
Class: Secernentea
Sub class: Diplogasteria
Order: Tylenchida
Sub order: Tylenchina
Super family: Tylenchoidea
Family: Heteroderidae
Sub family: Meloidogyninae
Genus: Meloidogyne
1-3-4- مشخصات كلي نماتد ريشه گرهي Meloidogyne
نماتدهاي ريشه گرهي متعلق به جنس 1892، Meloidogyne Goeldi و زيرخانواده eloidogynina Mو خانواده Heteroderidae از راسته Tylenchida مي‌باشند (Lamberti and Taylor, 1979 و Castagnone- Sereno, 2006). بيش از 90گونه از اين جنس شناسايي شده است، ليكن چهار گونه از بقيه مهم‌تر مي‌باشند (Karssen, 2000 & Hunt et al, 2005). چهارگونه مهم
M. incognita, M. Javanica, M. arenaria, M. hapla 98درصد جمعيت جهاني اين جنس را تشكيل مي‌دهند (Hussey, 1985)، همچنين بر اساس گزارشات (Taylor & Sasser, 1978) درصد پراكندگي گونه‌هاي مهم نماتد ريشه گرهي بشرح ذيل مي‌باشد(جدول1-12) :
جدول 1-12:

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *