پایان نامه با کلید واژه های گروه کنترل، کمبود توجه، نرم افزار

شدند و هم چنين براي گروه کنترل به ازاي هر فرد با وزن زير 2500 گرم ، نفر بعد او در دفتر همان کلاس که وزن بالاي 3000 گرم داشتند به عنوان گروه کنترل مشخص شدند.و پرسشنامه مربوطه به افراد انتخاب شده داده شد و پرسشنامه بعد از تکميل توسط والدين دانش آموزان، جمع آوري شد و مورد بررسي قرار گرفت.
2-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در نهايت داده‌ها پس از جمع آوري و کنترل در محيط نرم افزار SSPSS Ver.17 به کامپيوتر وارد شد. جداول و شاخص‌هاي مورد نياز به دست آمد و جهت تحليل آماري از آزمون Fishers Exact و ANOVA و Chi-squar استفاده گرديد و 05/0p-value< به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد. 2-11- متغيرها در اين مطالعه نمره اختلال بيش فعالي وکمبود توجه (ADHD) و انواع آن به عنوان متغير وابسته و متغيرهايي همچون سن حاملگي ، جنس و نوع تغذيه‌ي دوران شيرخوارگي به عنوان متغير مستقل مي‌باشند. نمره اختلال بيش فعالي و کمبود توجه به عنوان متغير کمي گسسته ، سن حاملگي متغير کمي پيوسته ، جنس و نوع تغذيه دوران شيرخوارگي متغير کيفي اسمي مي‌باشد. LBW (low birth weight) به وزن کمتر از 2500 گرم گفته مي‌شود. Prematurity به سن هنگام تولد کمتر از 37 هفته گفته مي‌شود. فصل سوم: يافته‌ها 3-1- يافته‌ها در اين مطالعه 120 کودک 6 ساله مورد بررسي قرار گرفتند که 60 کودک 6 ساله با وزن تولد کمتر از 2500 گرم به عنوان گروه کم وزن و 60 کودک 6 ساله با وزن تولد بيش از 3000 گرم به عنوان گروه با وزن مناسب در نظر گرفته شدند. 60 کودک (50%) پسر و 60 کودک (50%) دختر بودند ميانگين سن حاملگي در گروه کم وزن ، 7/3±3/33 هفته بادامنه‌ي تغييرات 25 تا 39 هفته و در گروه با وزن مناسب 75/1±58/38 هفته با دامنه‌ي تغييرات 36 تا 42 هفته بود. فراواني ADHD نوع عمدتاً بي توجه در گروه کم وزن 10 کودک (9/16%) و در گروه با وزن مناسب 5 کودک (3/8 %) بوده است. فراواني ADHD نوع عمدتاًبيش فعال-تکانشگر در گروه کم وزن 10 کودک (7/16 %) و در گروه با وزن مناسب 8 کودک (3/13 %) بوده است. فراواني ADHD نوع مرکب در گروه کم وزن 16 کودک (7/26 %) و در گروه با وزن مناسب 11 کودک (3/18 %) بدست آمد. در اين تحقيق 72 کودک (60%) در دوره‌ي شيرخوارگي از شير مادر و 20 (7/16 %) کودک از شير خشک و 28 (3/23 %) کودک هم از شير مادر و هم از شير خشک تغذيه کرده بودند. از 120 کودک 7 کودک پسر (3/11 %) مبتلا به ADHD عمدتاً بي توجه و 8 کودک دختر (8/13 %) مبتلا به اين نوع ADHD بوده اند و 10 کودک پسر (1/16 %) ADHD نوع عمدتاً بيش فعال - تکانشگر در مقابل 8 کودک دختر (8/13 %) مبتلا به اين اختلال بوده اند.. همچنين ADHD نوع مرکب در 14 کودک پسر (6/22 %) وجود داشت در حالي که اين نوع ADHD در 13 کودک دختر (4/22 %) ديده شد. جدول 3-1- فراواني نسبي ADHD از نوع عمدتاً بي توجه در دو گروه مورد بررسي گروه وضعيت ADHD کم وزن n=60 با وزن مناسب n=60 جمع n=119 P-Value تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد سالم 50 1/83 55 7/91 104 4/87 157/0 ADHD 10 9/16 5 3/8 15 6/12 ملاحظه مي‌شود فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بي توجه در گروه کم وزن 9/16 درصد و در گروه با وزن مناسب 3/8 درصد مي‌باشد که اين تفاوت توسط chi-square test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value =0.157 در دو گروه مورد بررسي تفاوت معني دار مشاهده نشد. يعني در مطالعه ي حاضر ADHD عمدتاٌ بي توجه ربطي به کم وزني موقع تولد ندارد هر چند در گروه کم وزن حدوداً 2 برابر گروه غير مواجهه است. جدول 3-2- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بيش فعال-تکانشگر در دو گروه مورد بررسي گروه وضعيت ADHD کم وزن n=60 با وزن مناسب n=60 جمع n=120 P-Value تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد سالم 50 3/83 52 7/86 102 85 609/0 ADHD 10 7/18 8 3/13 18 15 ملاحظه مي‌شود فراواني نسبي نوع عمدتاً بيش فعال-تکانشگر در گروه کم وزن 7/16 درصد و در گروه با وزن مناسب 3/13 درصد است که اين تفاوت توسط chi - square test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه بهP-value=0.609 در دو گروه مورد بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. يعني در مطالعه ي حاضر با وجود اين که ADHD عمدتاً بيش فعال-تکانشگر در گروه کم وزن بيشتر است ربطي به کم وزني موقع تولد ندارد. جدول 3-3- فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد بررسي گروه وضعيت ADHD کم وزن n=60 با وزن مناسب n=60 جمع n=120 P-Value تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد سالم 44 3/73 49 7/81 93 5/77 274/0 ADHD 16 7/26 11 3/18 27 5/22 در اين مطالعه فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در گروه کم وزن 7/26 درصد و در گروه با وزن مناسب 3/18 درصد است که اين تفاوت توسط chi- square test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value=0.274 در دو گروه مورد بررسي تفاوت معني دار نشد. يعني در مطالعه ي حاضر ADHD نوع مرکب ربطي به وزن کم هنگام تولد ندارد هر چند فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در گروه کم وزن تقريباً 5/1 برابر گروه با وزن مناسب است. جدول 3-4- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بي توجه دو گروه مورد بررسي برحسب جنس جنس گروه وضعيت ADHD کم وزن n=60 با وزن مناسب n=60 جمع n=120 P-Value تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد پسر سالم ADHD 28 4 5/87 5/12 27 3 90 10 55 7 7/88 3/11 000/1 جمع 32 100 30 100 62 100 دختر سالم ADHD 22 6 6/78 4/21 28 2 3/93 7/6 50 8 2/86 8/13 138/0 جمع 28 100 30 100 58 100 در اين مطالعه فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بي توجه مربوط به جنس مذکر در گروه کم وزن 5/12 درصد و در گروه با وزن مناسب 10 درصد است که اين تفاوت توسط Fisher's exact test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value=1.000 در دو گروه مورد بررسي تفاوت معني دار مشاهده نشد. يعني در مطالعه ي حاضر ADHD نوع عمدتاً بي توجه درجنس مذکر ارتباطي به کم وزني موقع تولد ندارد. همچنين فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بي توجه مربوط به جنس مونث در گروه کم وزن 4/21 درصد و در گروه با وزن مناسب 8/13 درصد است که اين تفاوت نيز توسط Fisher's exact test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value=0.138 در دو گروه مورد بررسي تفاوت معني دار مشاهده نشد. يعني در مطالعه ي حاضر ADHD نوع عمدتاً بي توجه درجنس مونث ارتباطي به وزن کم هنگام تولد ندارد. جدول 3-5- فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بيش فعال - تکانشگر در دو گروه مورد بررسي برحسب جنس جنس گروه وضعيت ADHD کم وزن n=60 با وزن مناسب n=60 جمع n=120 P-Value تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد پسر سالم ADHD 28 4 5/87 5/12 24 6 80 20 52 10 9/83 1/16 502/0 جمع 32 100 30 100 62 100 دختر سالم ADHD 22 6 6/78 4/21 28 2 3/93 7/6 50 8 2/86 8/13 138/0 جمع 28 100 30 100 58 100 در اين مطالعه فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بيش فعال - تکانشگر مربوط به جنس مذکر در گروه کم وزن 5/12 درصد و در گروه با وزن مناسب 20 درصد است که اين تفاوت توسط Fisher's exact test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value=0.502 در دو گروه مورد بررسي تفاوت معني دار مشاهده نشد. همچنين فراواني نسبي ADHD نوع عمدتاً بيش فعال - تکانشگر مربوط به جنس مونث در گروه کم وزن 4/21 درصد و در گروه با وزن مناسب 7/6 درصد است که اين تفاوت نيز توسط Fisher's exact test مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به P-value=0.138 در دو گروه مورد بررسي تفاوت معني دار مشاهده نشد. يعني در مطالعه ي حاضر ADHD نوع عمدتاًبيش فعال-تکانشگر در هر دوجنس مذکر ومونث ربطي به کم وزني موقع تولد ندارد. جدول 3-6- فراواني نسبي ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد بررسي برحسب جنس جنس گروه وضعيت ADHD کم وزن n=60 با وزن مناسب n=60 جمع n=120 P-Value تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد پسر سالم ADHD 25 7 1/78 9/21 23 7 7/76 3/23 48

Leave a Comment