پایان نامه با موضوع نفت و گاز، نرم افزار

هوا……………………………………… 82
نمودار 3 – 4 . نمودار متوسط ماهانه رطوبت هوا……………………………………….. 82
نمودار 3 – 5 . نمودار متوسط سرعت باد………………………………………. 83
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1 – 1 . مراحل مختلف رويه ارزيابي کمي ريسک……………………………………. 19
شکل 1 – 2 . نمودار شاخه اي حوادث فرآيندي…………………………………………….. 25
شکل 1 – 3 . جو ناپايدار…………………………………………………………………. 29
شکل 1 – 4 . جو پايدار……………………………………………………………………. 29
شکل 1 – 5 . سرعت باد m/s10 …………………………………………………………….. 31
شکل 1 – 6 . سرعت باد m/s5 …………………………………………………………………. 31
شکل 1 – 7 . نمودار گلباد براي تعيين سرعت و جهت وزش باد غالب……………….. 32
شکل 1 – 8 . پروفايل غلظت در تابستان…………………………………………………. 34
شکل 1 – 9 . پروفايل غلظت در زمستان……………………………………… 34
شکل 1 – 10 . پروفايل انتشار بعد از برخورد به مانع و پروفايل انتشار قبل از برخورد به مانع…………………………… 35
شکل 1 – 11 . توپ آتش……………………………………………………………… 37
شکل 1 – 12 . نمايي از جت آتش………………………………………………. 38
شکل 1 – 13 . نمايي از آتش استخري……………………………………………….. 39
شکل 1 – 14 . تعيين مختصات مرکز شعله…………………………………………………. 42
شکل 1 – 15 . شکل شعله در مدل ارايه شده توسط Roj & Emmons…………………. 44
شکل 1 – 16 . نمودار تعيين احتمال تلفات ناشي از تشعشع …………………………… 47
شکل 1 – 17 . نمودار مورد استفاده در تبديل پروبيت به احتمال تلفات……………………….. 47
شکل 1 – 18 . احتمال جرقه با تاخير بر اساس ميزان دبي جريان خروجي …………………………. 50
شکل 1 – 19 . شرايط مربوط به وقوع حوادث مختلف بر اساس نوع جرقه……………………….. 51
شکل 1 – 20 . درخت رويداد ………………………………………….. 55
شکل 1 – 21 . نمودار تراز……………………………………………………………….. 58
شکل 1 – 22 . نمودار هاي ريسک جمعي مربوط به برخي کشور ها…………………….. 61
شکل 1 – 23 . نمودار هاي ريسک جمعي و نواحي مختلف آن…………………………………. 62
شکل 2 – 1 . موقعيت شهرستان رامسر در نقشه ايران…………………………………….. 67
شکل 2 – 2 . نمايي از ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر…………………………….. 67
شکل 2 – 3 . نمايي از حالت عملياتي مستقيم ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر…….. 70
شکل 2 – 4 . نمايي از حالت عملياتي معکوس ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر……….. 71
شکل 2 – 5 . شماي کلي قسمت هاي ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر( حالت عملياتي )….. 73
شکل 3 – 1 . نمودار کانتور ريسک فردي ………………………………. 91
شکل 3 – 2 . محدوده آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 1 حالت پايداري B………….. 91
شکل 3 – 3 . محدوده آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 1 حالت پايداري B………….. 91
شکل 3 – 4 . محدوده آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 2 حالت پايداري D……………. 92
شکل 3 – 5 . محدوده آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 2 حالت پايداري D…………….. 92
شکل 3 – 6 . محدوده آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 3 حالت پايداري C………….. 92
شکل 3 – 7 . محدوده آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 3 حالت پايداري C……………….. 92
شکل 3 – 8 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 1 حالت B… 92
شکل 3 – 9 . محدوده پوشش داده شده با آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 1 حالت B… 92
شکل 3 – 10 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 2 حالت D…. 93
شکل 3 – 11 . محدوده پوشش داده شده با آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 2 حالت D…. 93
شکل 3 – 12 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 3 حالت C….. 93
شکل 3 – 13 . محدوده پوشش داده شده با آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 3 حالت C………….. 93
شکل 3 – 14 . نمودار ريسک جمعي ……………………… 93
شکل 3 – 15 . نمودار کانتور ريسک فردي…………………………………………………… 94
شکل 3 – 16 . محدوده آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 1 حالت پايداري B……………… 94
شکل 3 – 17 . محدوده آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 1 حالت پايداري B…………. 94
شکل 3 – 18. محدوده آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 2 حالت پايداري D…………… 94
شکل 3 – 19 . محدوده آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 2 حالت پايداري D…………… 94
شکل 3 – 20 . محدوده آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 3 حالت پايداري C………………. 95
شکل 3 – 21 . محدوده آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 3 حالت پايداري C………………. 95
شکل 3 – 22 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 1 حالت B…………. 95
شکل 3 – 23 . محدوده پوشش داده شده با آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 1 حالت B… 95
شکل 3 – 24 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 2 حالت D…. 95
شکل 3 – 25 . محدوده پوشش داده شده با آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 2 حالت D. …. 95
شکل 3 – 26 . محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهاني در شرايط آب و هوايي 3 حالت C…. 96
شکل 3 – 27 . محدوده پوشش داده شده با آتش فوراني در شرايط آب و هوايي 3 حالت C…… 96
شکل 3 – 28 . نمودار ريسک جمعي …………………………………………….. 96
شکل 4 – 1 . روش هاي کنترل کاهش ريسک از طريق کاهش پيامد حوادث ………………. 101
شکل 4 – 2 . روش هاي کنترل کاهش ريسک از طريق کاهش تکرارپذيري حوادث……… 102
چکيده
در اين تحقيق ، ارزيابي کمي ريسک ناشي از حوادث فرآيندي ، نظير نشتي تجهيزات فرآيندي از جمله فلنج ها وشيرها که ممکن است در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر به وقوع بپيوندد ، مورد بررسي قرار گرفته است . اين ارزيابي با توجه به اطلاعات جمع آوري شده نظير ( فشار ماده موجود در فرآيند ، دما ماده موجود در فرآيند ، فاز ماده موجود در فرآيند ، ترکيب در صد ماده موجود در فرآيند ، شرايط آب و هوايي ، جهت وزش باد غالب ، نوع سناريو ، محل وقوع سناريو ، جانمايي ، توزيع جمعيت و… ) توسط نرم افزار PHAST ، مدل گرديده است . در اين پروژه سعي بر آن است تا با مدل سازي دو نوع آتش محتمل در ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر ، که آتش ناگهاني و آتش فوراني ناشي از نشتي فلنج ها و شيرهاي مورد بررسي در سناريو هاي تعريف شده مي باشند ، و رسم نمودار هاي مربوط به آن ، محدوده اثر اين اتفاقات تعيين گردد . همچنين با وارد نمودن داده هاي مربوط به تعيين ريسک مانند توزيع جمعيت ، محل وقوع جرقه ، احتمال وقوع جرقه ، تکرار پذيري حادثه و …. نمودار کانتور ريسک فردي و احتمال وقوع تلفات در محدوده هاي مختلف مدل شده و نيز نمودار F – N ريسک جمعي به دست آيد . با داشتن نمودار F – N ريسک جمعي مربوط به ايستگاه ، مي توان آن را با استاندارد هاي ساير کشور ها مقايسه نمود و ميزان ريسک پذيري سيستم و هم چنين راهکار هاي مناسب در جهت کنترل و کاهش اين حوادث و پيامد هاي ناشي از آن را تعيين کرد .
واژگان کليدي : ارزيابي کمي ريسک – آتش فوراني – آتش ناگهاني – ريسک فردي – ريسک جمعي – ارزيابي پيامد
مقدمه [ 1 ] و [ 2 ]
زندگي در جهان امن و عاري از خطر همواره آرزوي انسان ها بوده است و توجه به ايمني به صورت تلاش براي بقا از بدو خلقت در نهاد بشر وجود داشته است . از سوي ديگر بشر همواره در تلاش براي بهبود زندگي و سطح رفاه خود بوده و در اين راه با ايجاد تغيير در طبيعت کوشيده منابع آن را در خدمت خود درآورد . فعاليت هاي صنعتي بخشي از تلاش انسان براي رسيدن به رفاه بيشتر است ، اما در اثر اين تغييرات و گسترش اين نوع فعاليت ها ، مخاطرات خاصي که ناشي از تغيير در نظام رايج طبيعت است ، رخ نموده اند . با گذر زمان و رشد فعاليت هاي صنعتي ، مخاطرات مربوط به آن ها نيز رشد داشته است . بنابراين براي داشتن محيطي ايمن ، امروزه داشتن صنايعي عاري از خطر به عنوان دغدغه اي بزرگ براي عامه مردم و به ويژه متخصصين و صنعت گران مطرح است . از طرفي مقياس امروزي توليد و ميزان سرمايه گذاري ، که افزايش چشمگيري نسبت به سابق داشته ، وجود واحد هاي ايمن تري را ايجاب مي کند . چرا که در صورت وقوع حادثه ميزان خسارات وارده بسيار بالا خواهد بود و اين براي صنعت امروز ، که رقابتي بي رحمانه در آن حکم فرما مي باشد ، غير قابل تحمل است . نزديکي واحدهاي صنعتي به مراکز پر جمعيت ، باعث افزايش اثرات اقتصادي و اجتماعي حوادث شده است . در سال هاي آغازين گسترش فعاليت هاي صنعتي ، مهندسي ايمني به صورت درس گرفتن از حوادث رخ داده براي بهبود طراحي هاي آن ، تجلي مي يافت . بر مبناي تجارب کسب شده و براي جلوگيري از حوادث مشابه ، مهندسين فرآيند آموخته هاي خود را به صورت کد هاي طراحي ، مدون و منتشر کردند . به علت محدود بودن دامنه فعاليت هاي صنعتي در اين برهه عموماً حوادث رخ داده محدود به تجهيزات خاص و يا نهايتاً مرزهاي کارخانه مي ماند ، اما پس از رشد سريع صنايع شيميايي و نفت و گاز ، در ابتداي دهه شصت ميلادي تعداد و دامنه تاثير حوادث صنعتي نيز افزايش چشمگيري داشت .
رخداد حوادثي چون فليکس بورو 1 انگلستان در سال1974و يا حادثه نشت گاز سمي در سوسو 2 ايتاليا در سال 1976 تنها نمونه هايي از اين حوادث است . اين حوادث وحوادثي از اين دست بر خلاف حوادث پيش از سال هاي دهه شصت ، تاثير فراتر از مرزهاي کارخانه هاي مربوطه داشتند . دراين زمان بود که به علت فشار شديد افکار عمومي قوانين ايمني واحدهاي صنعتي توسط جامعه اروپا مورد تصويب قرارگرفت . در آمريکا نيز پس از فاجعه بوپال 3 در هند در سال 1984 ، که هنوز پس از گذشت سال ها فجيع ترين حادث

Leave a Comment