پایان نامه ارشد درباره ابزار پژوهش

. ………………………………………… 44
2-2-6 سازماندهي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 45
2-2-7 تکنولوژي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 46
2-2-8 کانل هاي ارتباطي…………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… 48
2-3 پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-3-1 پژوهشهاي داخلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-3-2 پژوهشهاي خارجي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-2 روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-3 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-4 روش نمونه گيري و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-5 ابزار پژوهش و روش جمع آوري دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-6 روايي و پايايي ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-6-1 روايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3-6-2 پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-7 روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………60
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
4-2 آمارتوصيفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-2-1 وضعيت جنسيت مشتريان دربانک ملت……………………………………………………………………………………………………………………..65
4-2-2 وضعيت تحصيلات مشتريان دربانک ملت……………………………………………………………………………………………………………….66
4-2-3 مدت زمان استفاده از خدمات بانک ملت………………………………………………………………………………………………………………..67
4-3 تجزيه و تحليل اطلاعات بانک ملت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
4-3-1 ضرايب رگرسيوني متغيرها دربانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………..72
4-3-2 ضرايب استاندارد شده متغيرها دربانک ملت………………………………………………………………………………………………………….74
4-3-3 مقايسه مدل مستقل و مدل پيشنهادي………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-3-4مقدار کاي دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
5-2 نتايج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
5-2-1 نتايج تجربي توصيفي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
5-2-2 نتايج تجربي استنباطي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
5-2-2-1 فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
5-2-2-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
5-2-2-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
5-2-2-4 فرضيه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
5-2-2-5 فرضيه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
5-2-2-6 فرضيه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
5-2-2-7 فرضيه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5-3 پيشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83
5-4 موانع و محدوديتهاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
پيوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
فهرست جداول
عنوان صفحه
(3-1)جامعه آماري و حجم نمونه بانک هاي مورد پژوهش………………..

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *