پایان نامه مدیریت گرایش منابع انسانی:اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

نمودار2-3 مقایسه دیدگاههای رضایت و نارضایتی

 

نظریه بهداشت ـ انگیزش . این نظریه نقاط ضعفی هم دارد. مانند انتقادهایی که بر این نظریه وارد آمده می باشد عبارت اند از :

  1. سبکی را که هرزبرگ به کاربرد تنها مناسب روش خاص اوست.

هنگامی که اوضاع بر وفق مراد می باشد افراد آن را به حساب خود می گذارند و برعکس ، گناه شکستها و ناکامیها را حساب عوامل و محیط خارجی مقصود می کنند!

  1. موضوع قابل اعتبار بودن روش هرزبرگ مورد پرسش می باشد. از آنجا که بایستی مقادیر را تفسیر نمود. امکان دارد که با اعمال نظر شخصی نتایج و دستاوردهای خاص را تعریف نمود و هر یک از پاسخها را به روشی خاص مطالعه نمود.
  2. این نظریه تا آنجا می تواند قابل اعتماد باشد که موضوع رضایت شغلی را توجیه کند ، لذا نمی توان آن را نظریه انگیزش نامید.
  3. در این نظریه رضایت شغلی کلی مورد توجه می باشد. به اظهار دیگر ، امکان دارد شخصی بخشی از کارش را دوست نداشته باشد اما ، به گونه کلی به شغلش علاقمند باشد و آن را بپذیرد.
  4. این نظریه با پژوهش پیشین مغایر می باشد. در نظریه بهداشت ـ انگیزش متغیرهای موقعیتی موردنظر قرار نمی گیرند.
  5. هرزبرگ فرض خود را بر این می گذارد که بین رضایت شغلی و بازدهی یک ارتباط هست. اما با در نظر داشتن روش تحقیقی که بهره گیری نمود تنها به موضوع رضایت شغلی توجه نمود ، و نه بازدهی. برای این که چنین تحقیقی منطقی و معقول گردد ، بایستی فرض نمود که بین رضایت شغلی و بازدهی ارتباط ای هست.

صرفنظر از انتقادهایی که بر نظریه هرزبرگ وارد شده می باشد ، کمتر مدیری می باشد که با آن ناآشنا باشد و از دستورالعمل هایش آگاهی نداشته باشد. سازمانها با بهره گیری از این نظریه که شهرت فزاینده ای در سالهای میانی دهه 60 پیدا نمود ، مشاغل سازمانی را بسط و گسترش دادند تا کارکنان مسئولیت بیشتری بپذیرند و در امور برنامه ریزی و کنترل ، نقشهای بیشتری بر عهده گیرند. این اقدامات ، رهاورد توصیه های هرزبرگ می باشد که نصیب سازمانها شده می باشد. (رابینز ، 1383 ، 335-334)

 

2-9-3 نظریه نیازهای سه گانه1 مک کللند2 :

فردی تعدادی تیر دارد و پنج هدف در برابر اوست. فاصله هدفها به صورت تصاعدی اضافه میشود و به همان نسبت اصابت تیر به آن هدفها مشکل تر می گردد. هدف A در یک قدمی می باشد و به راحتی     می توان آن را زد. اگر شخص بتواند این هدف را بزند 2 دلار می گیرد. هدف B کمی دورتر می باشد ، اما تقریباً 80 درصد کسانی که کوشش می کنند آن را بزنند ، موفق می شوند. کسی که این هدف را بزند 4 دلار می گیرد. به کسی که هدف C را بزند 8 دلار پرداخت می کنند و تقریباً نیمی از همه کسانی که درصد زدن آن هدف بر می آیند موفق می شوند. تعداد بسیار کمی از افراد می توانند هدف D را بزنند ، اما اگر کسی آن را بزند 16 دلار دریافت می کند. سرانجام هدف E قرار دارد که 32 دلار برای اصابت به هدف پرداخت می گردد اما تقریباً زدن به آن هدف غیرممکن می باشد. حال این پرسش مطرح می گردد که شخص درصد زدن کدام هدف بر می آید؟ اگر کسی بخواهد هدف C را انتخاب کند در گروهی قرار می گیرد که همواره در پی کسب موفقیت های بزرگ بر می آیند. برای این که به علت آن پی ببرید مطلبی را که در پی می آید بخوانید.

  1. three needs theory
  2. David meclelland

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما