پایان نامه مدیریت: رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف اعتماد

از اعتماد تعاریف گوناگونی به اقدام آمده می باشد: مطابق فرهنگ لغت امریکن هریتیج اعتماد به عنوان یک فعل، به معنای داشتن اعتماد به نفس، احساس اطمینان ، انتظار اطمینان داشتن ، تعهد و عقیده داشتن می باشد. تحکیم اطمینان در صداقت ، توانایی یا منش یک شخص یا یک چیز و باور اطمینان بخش از دیگر معانی می باشد که برای این کلمه ذکر گردیده می باشد(شرتلف، 1387).

اعتماد سازمانی یعنی تمایل افراد در بخشهای مختلف به تکیه کردن به سایر بخشها و انجام اقدامات کاری در چنین محیطی(شیخ محمد[1] و همکاران، 2012). اعتماد ممکن می باشد به عنوان یک ویژگی فردی و یا یک پدیده نهادی و بر مبنای عقاید اجتماعی یا ارزشهای سیستمی تعریف گردد. روانشناسان به صورت سنتی، اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی تعریف کرده و اظهار می­کنند که اعتماد، برمبنای انتظار فرد از دیگری برای انجام اهداف خاص می­باشد. پس می­توان گفت که اعتماد، موضوعی می باشد که انتظار می­رود میان افراد وسازمانها مستقر گردد(معین زاده میرحسینی و همکاران، 1391).

در نظر داشتن مفهوم اعتماد در خلال سال های 1980 شروع به رشد نمود و این مفهوم از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت در این بین دیتز و هارتوگ رایج ترین تعاریف دانشمندان درمورد اعتماد را به تبیین زیر اظهار کرده اند:

در جدول زیر تعدادی از تعاریف مطرح در زمینه اعتماد بر اساس سیر زمانی آورده شده می باشد(چاوشی، 1386):

 

(جدول 2-1) : تعاریف اعتماد

اعتماد یک مفهوم چند بعدی می باشد که در برگیرنده ی اعتماد بین شخصی، اعتماد دوگانه، اعتماد سازمانی، اعتماد اجتماعی، اعتماد در محل کارو اعتماد بین سرپرستان و زیردستان می باشد، در این پژوهش تمرکز بر اعتماد سازمانی می باشد؛ یعنی فضای کلی اعتمادی که در یک سازمان هست، به بیانی دیگر زمانی که کسی اعتماد را در قالب اصطلاحات درون سازمانی ارزیابی می کند، در واقع تصریح به اعتماد کارکنان به مدیر و اعتماد مدیر به کارکنان دارد، سوای این روابط اعتمادی دو گانه اعتماد متقابل بین همکاران نیز در سازمان بایستی وجود داشته باشد(زارعی متین و همکاران، 1388).

[1] Sheik Mohamed

[2] Cook

[3] Boon

[4] McAllister

[5] Mayer

[6] Creed

[7] Lewicki

[8] Whitener

[9] Rousseau

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی