پایان نامه مدیریت:میزان عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

: متغیر وابسته

انگیزش دریانوردان

 

1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات :

1-11-1 تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات :

انگیزش :

فرایندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید (برومند ، 1388 ، 92)

انگیزش عبارت می باشد از نتیجه ارتباط متقابل(تعامل) فرد با جایگاه یا وضعیتی که در آن قرار می گیرد. (رابینز ، 1383 ، 325)

انگیزه ها «چراها» رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می کنند و انگیزش افراد به نیروی انگیزه های آنها بستگی دارد. (بال هرسی ، 1388 ، 24)

عوامل مؤثر بر انگیزه :

عواملی هستند که به رفتار شخصی نیرو می دهد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید

دریانوردی :

حرفه ای که دارای دوبعد اصلی صیادی وتجاری می باشد که از طریق ان امرار معاش میشود و چه در دریاهای بزرگ و چه در دریاهای کوچک ویا دریاچه ها،  دارای اصولی می باشد که رعایت انها ایمنی فردی وجمعی را به دنبال خواهد داشت وسازمانهای مختلفی در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند که بزرگترین آن IMO سازمان جهانی دریانوردی می باشد. که کنوانسیون های مختلفی را در ارتباط با امور این رشته به تصویب میرساند وکشورهای که عضو این سازمان هستند با قبول کنوانسیون های ان میبایست اقدامات اجرا ان ها را فراهم نمایند.(دانش طلب ، 1377 ، 16)

 


دریانورد1 :

افراد کشتی محسوب می شوند که بایستی تمام قوانین بین المللی دریایی و شرایط استخدامی کارفرما یا مالک کشتی را بطور کامل انجام دهند. آنها در قبال ایمنی فردی و جان افراد دیگر بر روی کشتی و نگهداری و انتقال محموله و سالم نگه داشتن کشتی مطابق با مستندات سیستم مدیریت ایمنی موجود بر روی کشتی مسئولیت دارند.(www.sirc.cf.ac.uk)

دریانوردان :

به مجموعه ای از افراد اطلاق می گردد که بر روی کشتی ها فعالیت دارند .واز طریق فعالیت حرفه دریانوردی ارتزاق نموده وبا ارائه خدمات خود به کلیه اقشار جامعه بطور مستقیم وغیر مستقیم انتفاع میرسانند. (دانش طلب ، 1377 ،

1- Seafarers

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما