پایان نامه مدیریت:سنجش اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

قسمتی از متن پایان نامه :

-موانع و محدودیت های پژوهش

انجام تحقیقات همواره با مشکلاتی مواجه می باشند که این معضلات در کشورهای در حال توسعه به خصوص در مناطق روستایی بیشتر نمایان می گردد .

  • عدم همکاری اهالی روستا به دلیل عدم آگاهی و باور نداشتن ارزش پژوهش و پژوهش
  • عدم وجود اطلاعات منسجم و به روز در سایت های سازمانی و علمی معتبر
  • عدم دسترسی به اطلاعات موجود و تهیه شده توسط محققان دیگر
  • عدم سهولت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پژوهش در سازمانها و ادارات مختلف

 

1-11 واژه ها و مفاهیم

-روستا :

روستا واحدی می باشد جغرافیایی که در آن بشر و محیط کاملاً با هم در ارتباطند . ترکیب عوامل انسانی در این واحد منجر به تشکیل ساختمان اجتماعی خاصی می گردد که با آداب ، رسوم و شیوه زندگی ویژه ای مشخص می گردد (رجایی ، 1368، 50) .

در ماده یک تعاریف و ضوابط کشوری چنین آمده  می باشد “روستا واحد مبدا تقسیمات کشوری می باشد که از لحاظ زیستی همگن بوده و با حوزه و قلمرو معین ثبتی و عرفی مستقل که حداقل 20 خانوار و یا 100 نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آن سکونت داشته باشند و به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی ، دامداری و باغداری بطور اعم و صنایع دستی ، صید و یا ترکیبی از این فعالیت ها اشتغال  داشته باشد . در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهکده و یا قریه نامیده می گردد . ” (رضوانی ، 1374 ، 22) .

روستا کوچکترین واحد جمعیتی ، اقتصادی و جغرافیایی می باشد که در آن نوعی کلکتیوسیم اقتصادی ، اجتماعی و عمرانی قابل تصدیق می باشد (ودیعی ، 1384 ، 37)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی تاثیر آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی تاثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های پژوهش

سئوال های این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت می باشد ؟

مطالعه اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان