پایان نامه مدیریت:سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تعاریف رضایت شغلی

رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد، اطلاق می گردد. فرد با رضایت شغلی بالا احساس مثبت و فردی که از شغلش ناراضی می باشد، احساسی منفی نسبت به شغلش دارد. وقتی افراد درمورد توجه های کارمند صحبت می کنند، منظورشان همان رضایت شغلی می باشد. در حقیقت این دو واژه معمولاً به گونه مترادف به کار می طریقه(رابینز، 1388).

مورهد و گریفین(1377)، رضایت یا عدم رضایت شغلی را طرز تلقی فرد نسبت به شغلش می دانند که مانند موضوع هایی می باشد که بیشترین پژوهش درمورد آن صورت گرفته می باشد. شرمرهورن و همکاران (1386) نیز رضایت شغلی را اندازه احساس مثبت یا منفی شخص نسبت به شغلش می دانند. به گونه کلّ، رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان می باشد که با کار مناسب با استعدادها، اندازه موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه های موفق، و جوّ سازمانی ارتباط دارد(میرکمالی،1380).

محققان رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگونی تعریف کرده اند. گروهی رضایت شغلی را براساس نوع عامل روانی تعریف کرده و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند. یعنی اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی می باشد. پیش روی چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مذمت شغل نموده و درصدد تغییر آن برمیآید. هاپاک استاد تعلیم و تربیت دانشگاه نیویورک، رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی میداند و این مفهوم را با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی مرتبط می کند و تأکید می کند تنها یک عامل موجب رضایت شغل نمی گردد، بلکه ترکیبی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از شغلش احساس رضایت نماید و از آن لذت ببرد. گروهی دیگر از محققان عوامل مختلفی از قبیل اندازه درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط، محیط کار و فرآورده های آن را به عنوان عوامل احساس رضایت از شغل نام می برند(پورکلهر و همکاران، 1391).

هرسی و بلانچارد رضایت شغلی را به صورت توجه کلی فرد نسبت به شغل مطرح می کند. براساس این تعریف، شغل فرد بیش از وظایف مدون تعریف شده برای ایشان در محیط سازمانی می باشد. شغل افراد ایجاب می کند که آنها با همکاران و سرپرستان ارتباط متقابل داشته باشند؛ مقررات و سیاست های سازمانی را رعایت کرده و اجرا نمایند؛ عملکردشان طبق استانداردهای تعریف شده سازمانی باشد و در شرایط کاری که در بیشتر موارد چندان مطلوب نمی باشد، کار کنند. این به آن معنی می باشد که ارزیابی فرد در مورد کاری که انجام می دهد و ابراز رضایت و یا نارضایتی از آن یک نتیجه کلی از مجموعه ارکان متفاوتی می باشد که شغل وی را تشکیل می دهد. بر اساس تعریف دیگری که لوتانز ارائه می دهد، رضایت شغلی شامل ادراک کارمند از برآورده شدن انتظارش از شغل تلقی می گردد. آرنولد و فیلدمن رضایت شغلی را به عنوان مهم ترین توجه شغلی عنوان کرده و عقیده دارند که رضایت شغلی به طرز تلقی کارکنان نسبت به شغل و سازمان بستگی دارد، پس، وقتی ما اظهار می کنیم کارمندی دارای رضایت شغلی مطلوبی می باشد، به معنی آن می باشد که شغل خود را دوست دارد، برای آن ارز ش قائل می باشد و توجه مثبتی نسبت به شغل دارد.

نیوسترن تعریف جامع تری از رضایت شغلی ارائه داده می باشد. بر اساس تعریف وی، رضایت شغلی توجه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل معینی می باشد و درجه ای را شامل می گردد که شخص از شغل خود راضی بوده و نسبت به آن احساس و کشش مثبتی را ابراز می دارد. از دیدگاه ایشان محیط کار در بشر ها احساسات و توجه های متفاوتی را به وجود می آورد که شامل مجموعه توجه های مثبت فرد نسبت به شغلش تلقی نمود که به صورت دوست داشتن وظایف شغلی و شرایطی که اشتغال در آن صورت می پذیرد، تجلی می یابد(منصوری و همکاران، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی