پایان نامه درباره نقش عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرمانده کشتی2:

مسئولیت هدایت ، مدیریت کشتی ، تمام مسائل ایمنی فردی ، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت قوانین و موازین کنوانسیونهای بین المللی سازمان جهانی دریانوردی (IMO) را در روی  کشتی به عهده دارد. (مشتریخواه ، 1383، 203)

سر مهندس کشتی3 :‌

ـ‌ کلیه امور فنی کشتی تحت مدیریت سر مهندس کشتی انجام می گیرد

 

مدارک تحصیلی دریایی :

عبارتند از مدارکی که توسط سازمان بنادر ودریانوردی و سایر مراکز اموزشهای دریایی در داخل کشور در مقاطع مختلف داده میشود. (www. MARINE NEWS. IR)

 

 کشتی های اقیانوس پیما :

به کشتی هایی می گویند که در آبهای آزاد تحت قوانین  بین المللی و بین کشورها تردد می کنند.        ( www.Imo.ORG)


سازمان جهانی دریانوردی1
:

سازمان بین المللی دریانوردی(IMO) سازمانی متولی امور کشتی رانی و به گونه کلی صنعت دریانوردی در سطح جهان می باشد. این سازمان با همکاری سازمانهای دیگر بین المللی مانند سازمان بین المللی کار اقدام به تهیه و تدوین توصیه نامه ها و قطعنامه ها و کنوانسیون های مختلف برای حفظ حقوق کارکنان و تأمین حداقل ایمنی مورد نیاز کاری فراهم می سازد و از کشورهای عضو خود اکیداً درخواست می ‌کند تا مقررات تدوین شده را رعایت نمایند. ( www.Imo.ORG)

 

سازمان بین المللی کار2 :

سازمان بین المللی کار (ILO)سازمانی می باشد که در سطح جهانی موارد مربوط به کارکنان را دنبال می ‌کند. این سازمان برای حفظ حقوق کارکنان از هر لحاظ (اعم ازمیزان کار- محیط کاری- مدت زمان استراحت و… ) مقررات و توصیه هایی را برای کشورهای عضو خودتهیه و الزام آور می سازد. این سازمان در خصوص کارکنان دریائی بر روی کشتیها کار میکنند قعطنامه و توصیه نامه و کنوانسیون هایی را وضع کرده می باشد. (دیدگاه ، تابستان 87 ، 10)

 

شرایط محیط کار :

متغیرهایی که ماهیت فیزیکی دارند ، اما به اندازه متغیرهای انسانی می توانند بر عملکرد فرد اثر بگذارند. این متغیرها تحت عنوان شرایط محیط کار شناخته می شوند.(گنجی ، 1387 ، 267)

 

تسهیم و توزیع اطلاعات بین کارکنان :   

فرایندی که طی آن مدیران و مسئولین شرکت با مشارکت دادن و سهیم کردن کارکنان در اطلاعات مورد نیاز، موجب برقراری جو اعتماد وصمیمیت و مسئولیت پذیری آنان و در نتیجه انجام بهتر کارها با کارایی و تاثیر بیشترشوند

فرایندی که طی آن اطلاعات مورد نیاز کارکنان در تمامی سطوح سازمانی توسط مدیران سازمان به سادگی در اختیار آنان قرار می گیرد


2- Master

3- Chief Engineer

  1. IMO(International maritime organization)
  2. ILO (International labour organization)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما