پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف رهبری مبادله ای

رهبری مبادله ای عبارت می باشد از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین گردد(یعقوبی و مقدمی[1]، 2009). این سبک رهبری در دو دسته رهبری مبتنی بر پاداشهای مشروط و مبتنی بر مدیریت بر مبنای استثناء تقسیم می گردد.

 

2-3-3-1- پاداش­های مشروط

این رهبران ارتباط خود با زیر دستانشان را به صورت مجموعه ای از قراردادها، معاملات، یا یک موازنه خدمت/پاداش می­بینند. این مدیران استانداردهای کار را تعیین می­کنند، به وضوح این استانداردها را برای زیردستانشان تبیین می‌دهند و این آگاهی را به زیردستان می‌دهند که اگر عملکرد آنها رضایت بخش باشد، چه پاداشی دریافت خواهند نمود. مدیرانی که این سبک رهبری را در پییش می‌گیرند، عموماً یک قرارداد شفاهی یا کتبی با زیر دست خود منعقد می‌کنند تا زیردست به درستی بداند که از او چه انتظاراتی می‌رود و برآورده شدن یا نشدن انتظارات چه پیامدهایی خواهد داشت. در این حالت به زیردستان قول پاداش در برابر عملکرد مثبت و یا تنبیه در برابر عملکرد منفی داده می گردد(بارک و کالینز[2]، 2001).

 

2-3-3-2- مدیریت بر مبنای استثناء

این رهبران ارتباط خود با زیردستانشان را به صورت مجموعه ای از قراردادها، معاملات، یا موازنه خدمت/پاداش می‌بینند. اما تفاوتی که باحالت قبل نظاره می گردد این می باشد که اینان معمولاً از قدرت پاداش/تنبیه زیردستان که بر اساس اختیارات سازمانی خود به دست می‌آورند بهره گیری می‌کنند. این مدیران بر اساس رتبه خود در ساختار سازمانی، اعمال قدرت می‌کنند. به بیانی دیگر تمرکز این مدیران بر تشخیص خطا و تادیب کردن زیردستان به خاطر عملکرد نامطلوب می باشد(بارک و کالینز، 2001).

2-3-4- رویکردهای رهبری

رهبری، فرایندی می باشد که با آن، یک فرد بر گروهی از افراد تأثیر می گذارد تا به یک هدف مشترک برسند(نوردهوس[3]، 2001). گرین و همکاران رهیافتهای رهبری را در، هفت طبقه قرار می دهند: صفات مشخصه، سبکی، وضعیتی، اقتضایی، مسیر هدف، تحولی و مبادله رهبر– پیرو. رویکرد صفات مشخصه بر خصوصیات مشخصه های رهبران توجه دارد نه بر فرآیندی که به آن طریق، رهبری انجام می شود. مانند خصوصیاتی که برای رهبران در نظر می گیرند عبارت اند از: هوش، اعتماد به نفس، اراده، صداقت و اجتماعی بودن. رویکرد سبکی، چارچوبی را برای ارزیابی رهبری در قالب وظیفه و ارتباط ارائه می کند(گرین[4] و همکاران، 2006).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Yaghoobi & moghaddami

[2] Burke & Collins

[3] Northouse

[4] Green

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی