پایان نامه با موضوع نقش هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

– بکارگیری نظریات انگیزش

حال این پرسش مطرح می باشد که با وجود نظریات انگیزش متفاوت چگونه می توان در اقدام به درک مناسب تری دست پیدا نمود. صاحبنظران براین باورند که توجه نظام گرا و ترکیبی موجب تاثیر کاربردی نظریات انگیزشی خواهد گردید، یعنی برای مطالعه ترکیبی و نظام گرا بایستی تمام عوامل موثر بر انگیزش کارگر یا کارمند مورد مطالعه قرار گیرد. مدیران براساس این نوع مطالعه ها قادر خواهد بود یکی از نظریات محتوایی، فرایندی یا تقویت را به کار گیرند ( مالکا و چاتمن[1]، 2004).

15- 2-  فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان

بعد از مطالعه تئوریها در بخش های قبل، ممکن می باشد این سوال مطرح گردد که نظریه های مزبور چه فایده‌ای دارند و مدیران از کدام فنون انگیزش می توانند بهره گیری کنند؟ گرچه موضوع انگیزش بسیار پیچیده و در واقع فردی می باشد و پاسخ قطعی برای سوال مزبور وجود ندارد اما در ذیل به ذکر پاره ای از فنون انگیزش تصریح می گردد.

16- 2- پاداش مالی

پول انگیزه ای می باشد پیچیده زیرا آنچنان با دیگر نیازها مانند نیازهای مربوط به فیزیولوژی در هم آمیخته شده که به اشکال مختلف می توان بر اهمیت آن تایید گذاشت. ویلیام اف وایت از تحقیقات جامعی که بر روی انگیزه پول انجام داده به این نتیجه رسیده می باشد که پول این ابزار قدیمی و مورد اعتماد و انگیزاننده، آنچنان هم که تصور می رفته می باشد «قادر و توانا» نیست، به ویژه برای کارگران مولد. براساس کشف مایو برای هر کارگر، عامل کلیدی دیگری هست که نامش گروهی می باشد که در آن کار می کند ( مالکا و چاتمن، 2004).

17- 2- هدف گذاری

مدیران که در برانگیختن کارمندان موفق می باشند اغلب محیط را به گونه ای می سازند که هدفهای مناسبی برای ارضای نیازها در آن محیط وجود داشته باشد ( لاک[2] و لاتم، 2005).

18- 2- اشتراک مساعی

کارکنان در هر رده سازمانی می توانند در تصمیم گیریهای مربوط به شغل خود شرکت کنند. آنها ممکن می باشد با در نظر داشتن تخصص و تجربه ای که درمورد شغل خود دارند، قادر باشند تصمیمهایی برای افزایش بهره وری بگیرند. در نتیجه، اشتراک مساعی منجر به انگیزش می گردد. علاوه براین، اشتراک مساعی یک وسیله شناخت و قدردانی از کارکنان می باشد ( مالکا و چاتمن[3]، 2004).

19- 2- اصلاح رفتار

Malka, A., & Chatman  .1

 Locke.1

Malka, A., & Chatman  .2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی