دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت رضایت شغلی

اهمیت مطالعه و مطالعه رضایت شغلی را از ابعاد مختلف می توان مرور نمود: در تمامی سازمان ها و مؤسسات، علاقه ی خاصی به مطالعه رضایت شغلی انجام می شود و لذا رضایت شغلی به عنوان موضوعی مشترک در تمام سازمان ها تلقی می گردد. آگاهی از اندازه توجه کارکنان نسبت به شغل شان در همه ی مؤسسات مهم به شمار می رود. مدیران، در زمان گزینش و استخدام افراد، تنها در پی داوطلبانی برنمی آیند که از توانایی ها، تجربه و انگیز ه های لازم برخوردار باشند؛ بلکه به نظام ارزشی آنان که متناسب با ارزش های سازمان باشد، نیز توجه دارند .از سوی دیگر مدیران در حین کار نیز، به توجه کارکنان و اندازه رضایت شغلی آن ها تأکید دارند مطالعه و تحلیل رضایت شغلی دغدغه ی تمامی دانشمندان علوم انسانی می باشد و مطالعه ی آن به عنوان مبحثی میان رشته ای تلقی می گردد. اهمیت این موضوع موجب آن گردیده می باشد که صاحب نظران از زوایای متعدد: روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و علوم تربیتی، به تبیین ابعاد گوناگون رضایت شغلی بپردازند و این مهم باعث تنوع روی کردها و کثرت تولیدات علمی در تحلیل رضایت شغلی گردیده می باشد. از نظر روش شناسی پژوهش، در بعضی حوزه ها، رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته و در بعضی دیگر، مطالعات، به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته شده می باشد. در حالت نخست، محققان کوشش در تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر فردی، شغلی، سازمانی و اجتماعی در شکل گیری و چگونگی رضایت شغلی دارند. عمده ی دل مشغولی در این بخش، اندازه تأثیر و چگونگی آن را در اندازه رضایت شغلی کارکنانِ مورد آزمون می باشد. در حالت دوم، دانشمندان، در جهت مطالعه و مطالعه ی اثرات و پی آمدهای رضایت شغلی در سطوح مختلف فردی، سازمانی و اجتماعی کوشش می کنند(زکی، 1387).

پرطرفدار بودن مطالعه رضایت شغلی بیشتر ناشی از سادگی نسبی آن می باشد. دلیل دیگر این می باشد که در بسیاری از نظریه های مربوط به پدیده های سازمانی مانند ماهیت کار، سرپرستی و محیط کار، رضایت شغلی یک متغیر اصلی می باشد. رضایت شغلی عامل مهم نتایج سازمانی تلقی شده می باشد و در گستره عملکرد شغلی باعث سلامت کارمندان و تداوم کار می گردد(اسپکتور، 1387).

 

2-4-3- نظریه های رضایت شغلی

درمورد رضایت از شغل تاکنون پژوهش های گسترده ای صورت پذیرفته که هر یک دیدگاههای گوناگونی را مورد بحث قرار می دهند. در این قسمت برای آشنایی با موضوع، بعضی از این نظریه ها، ذکر می گردد.

 

2-4-3-1- نظریه نیازها

یکی از مهمترین تئوری ها در زمینه انگیزش بشر را ابراهام مازلو تحت عنوان”سلسله مراتب نیازها”مطرح نمود که عبارتند از: نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای ایمنی، نیاز به عشق، نیازهای تکریم، نیازهای خود شکوفائی (نیازهای آزادی پژوهش و اظهار و نیاز کسب دانش و درک) مزلو معتقد بود هرگاه یک سطح از نیازهای برآورده شوند دیگر برانگیزاننده نیستند و سطوح بالاتر نیازها جهت انگیزش فرد شروع به فعالیت می کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی