مقاله پایان نامه با موضوع نقش افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

13 ترکیب نظریه های جدید انگیزش

 

نمودار 2-9 ترکیب یا ادغام نظریه های انگیزش

 

این الگو بر پایه الگوی ساده انتظار گذارده شده می باشد. اینک به مطالعه نمودار2-9 می پردازیم.

ما کار خود را از این نقطه که فرصت می تواند منجر به افزایش یا کاهش اندازه کوشش فرد گردد . به مربع مستطیلی که نشان دهنده کوشش فرد می باشد یک پیکان دیگر وصل گردد. منشأ این پیکان هدفهای فردی می باشد. این مدار (هدف ـ کوشش) که با نظریه تعیین هدف سازگار می باشد ما را به یاد این مطلب می اندازد که هدف ، تعیین کننده جهت رفتار می باشد. (رابینز ، 1383 ، 360)

با نظریه انتظار می توان پیش بینی نمود که اگر فرد چنین گمان برد که بین کوشش و عملکرد ، عملکرد و پاداش و تأمین هدف شخص ، ارتباط مستحکمی مستقر می باشد ، بیشترین کوشش را خواهد نمود. هریک از این روابط به نوبه خود ، تحت تأثیر عوامل مشخصی قرار می گیرند. برای اینکه کوشش به عملکرد خوبی منجر گردد ، فرد بایستی توانایی لازم را برای اقدام داشته باشد و سیستم ارزیابی که به آن وسیله عملکرد فرد را می سنجد ، منصفانه و عینی (بدون اعمال نظر شخصی) درنظر گرفته گردد. اگر فرد گمان برد که به عملکرد (و نه سابقه خدمت ، ارشدیت ، پارتی بازی یا معیار دیگری) پاداش داده می گردد ، در آن صورت می توان مدعی گردید که بین عملکرد و پاداش ارتباط مستحکمی مستقر می باشد. اگر نظریه ارزیابی شناخت به صورت کامل قابل اعتماد باشد (در محل کار یا در سازمان) در آن صورت می توان پیش بینی نمود که اگر پاداش بر پایه عملکرد گذارده گردد انگیزه ذاتی فرد کاهش خواهد پیدا نمود. ارتباط بین پاداش و هدف ، آخرین حلقه زنجیره نظریه انتظار می باشد. در این مقطع نظریه ای ـ آر ـ جی تأثیر خود را اعمال می کند. انگیزش بایستی چنان زیاد باشد تا پاداشی که فرد برای عملکرد عالی خود دریافت می ‌کند (و به آن وسیله نیاز اصلی وی ارضا می گردد) با هدفهای فردی او سازگاری داشته باشد.

با نگاهی دقیق تر به نمودار 2-9 در می یابیم که در الگوی مزبور دو نظریه برابری و نیاز به پیشرفت و تقویت هم گنجانیده شده می باشد. کسی که در خود ، احساس نیاز شدیدی به پیشرفت می کند ، به وسیله ارزیابی سازمان از عملکرد او یا پاداشی که سازمان از این بابت به وی می دهد تحریک نمی گردد (به اظهار دیگر ، این عوامل موجب انگیزش وی نخواهند گردید) ؛ از این رو ، کسانی که در خود احساس نیاز شدید به پیشرفت می کنند ، با بلند پروازی از کوشش به هدفهای فردی می رسند . این گونه افراد تا زمانی که به انجام کاری مشغول هستند ، دارای مسئولیت شخصی و خطر کردن متوسط اند و نتیجه عملکردی هم که به آنان داده می گردد ، تحت تأثیر انگیزه یا پویایی درونی خواهد بود. پس ، ارتباط موجود بین کوشش ـ عملکرد عملکردـ پاداش یا پاداش ـ هدف درمورد آنان صدق نخواهد نمود.

با شناسایی یا در نظر داشتن این موضوع که پاداشهای سازمان موجب تقویت عملکرد فرد می گردد ، وارد نظریه تقویت رفتار می شویم . اگر مدیریت سازمان سیستم پاداش را به گونه ای طرح ریزی کرده باشد که به نظر کارکنان از بابت عملکرد خوب ، پرداختهای خوبی صورت گیرد ، در آن پاداش باعث تقویت خواهد گردید و آنان تشویق می شوندکه کماکان عملکرد خوبی ارائه دهند. همچنین در صحنه نظریه برابری ، پاداش تأثیر اصلی را اعمال می کند ، افراد ، پاداش های (دستاوردهای) خود را که در سایه ستاده ها به دست می آورند با نسبت بین داده ها و ستاده های دیگران مقایسه می کنند () و نابرابری ها بر اندازه کوشش اثر خواهد گذاشت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید