پایان نامه با موضوع نقش ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان …

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

.تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-6-1.تعاریف نظری

ارگونومی :مجموعه دانشی می باشد که از تلفیق علوم زیستی، فیزیولوژی انسانی، سیستم‌ها و روش ها، طراحی مشاغل و محیط کار به وجود آمده می باشد که کوشش دارد ابزارها، دستگاه‌ها و محیط کار را با در نظر داشتن در نظر گرفتن توانایی های جسمانی، فکری و محدودیت‌ها و علائق بشر‌ها، طراحی کند.علم  مطالعه بر روی کار. متناسب کردن کارها ، محل کارها ، ابزار و وسایل برای کارگران وکارکنان (میستر[1] ،2009).

فرسودگی شغلی: فروید نبرگر[2] (1979) کسی بود که اولین بار به این واژه به معنای امروزی آن اعتبار  بخشیده ، وی  فرسودگی را یک حالت خستگی و تحلیل رفتگی می داند که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون علاقه ناشی می گردد.

ماسلاچ و اسچاوفلی و لیتر 2001[3] فرسودگی را به عنوان یک سندرم روانشناسی[4] با سه بعد مشخص وتعریف می کند .

خستگی عاطفی: که شامل استرس ، تهی شدن از عاطفه شخصی و توان بدنی
می باشد .

دگرگونی شخصیت: که شامل افسردگی ، کناره گیری بیش از اندازه و بی تفاوتی نسبت به کار می باشد .

   فقدان کار آیی: که شامل احساس عدم سودمندی ،کار آیی کم و احساس بی کفایتی می باشد .

توجه شغلی : افکار مثبت ومنفی ، علاقه  و یا تنفر، اعتقاد به خدمت  ، فداکاری  و راهنمایی، احساس مراقبت ، مهربانی ، قبول تفاوت ها  و تقسیم وظایف  ، احساسات و رفتار کارکنان،معلمان  در برابرشغل خودرا توجه شغلی می‌گویند(صمدی ،1385).

توجه حرفه ای  را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای بشر تعریف نمود. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی ،

[1] Mister

[2] . Neberger

[3] Maslach & shavfely & liter

[4] Psychology sandroom

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال