دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد :شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظری و مدل تحلیلی پژوهش :

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات می باشد به  گونه ای که متغیرهای مورد نظر پژوهش و روابط میان آنها را مشخص می کند به بیانی دیگر می توان گفت که بصورت ایده ال . مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی ، یک استراتژی جهت شروع و انجام پژوهش می باشد به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای پژوهش ، متغیرها؛ روابط و تعاملات بین آنها مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه گردد.

در ارتباط با موضوع انگیزش نظریه پردازی و پژوهشهای افرادی زیرا مزلو ـ پورتر ـ آلدرفر ، هرزبرگ و مک کالند (نظریه های محتوایی) و نظریه انتظارهای وروم ، نظریه عدالت ،آد امز و نظریه هدفهای لوک (نظریه های فرایندی) مطرح گردید در ایران درمورد عوامل مؤثر بر انگیزش و تأثیر آنها بر نیروی انسانی تحقیقاتی انجام شده می باشد این تحقیقات معمولاً به عنوان پانامه های تحصیلی دانشگاههای کشور صورت گرفته اند . تقریبا در تمام تحقیقاتی که در باره انگیزش انجام شده می باشد نشان داده اند که عوامل بهداشتی و انگیزشی و عواملی که کم وبیش می توان آنها را در این طبقه بندی قرار داد از عوامل موثر بر بهبود وتقوییت انگیزه کارکنان به شمار می آید اما بایستی بدانیم که این عوامل با تغییر جامع اماری ونیز تغییر قلمرو مکانی پژوهش تغییر می کند .

لذا با در نظر داشتن مبانی نظری وادبیات انگیزش عوامل موثربر انگیزش دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما عبارتند از:

شرایط محیط کار، فراهم کردن امکانات رفاهی، اندازه حقوق و دستمزد، کوتاه شدن مدت ماُموریت دریائی بین 2 تا 3 ماه ، قبول حرفه دریانوردی بعنوان شغل سخت وبهره مندی از مزایای نقدی وغیر نقدی ، کوتاه شدن طول خدمت برای بازنشستگی، هم سطح سازی دستمزد دریانوردان ایرانی با دریانوردان خارجی،احساس مسئولیت حرفه ای شرکت پیش روی دریانوردان و خانواده آنها، رعایت کنوانسیون های بین المللی از قبیل کنوانسیون بین المللی کار و الحاقات معیارهای شغلی بین الملل با اهداف رعایت حقوق دریانوردان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی ، ایجاد زمینه هایی برای افزایش رضایت شغلی ، ایجاد مزیت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهای حمل و نقل دریایی برای دریانوردان ، در نظر داشتن ارتباطات سازمانی ، نحوه سرپرستی و سبک رهبری ، در نظر داشتن منزلت دریانوردان در سازمان و اجتماع، امکان تحصیل در مقاطع بالا تر ، امکان معادل سازی مدارک دریانوردی با مدارک دانشگاهی ، افزایش طول مدت استراحت در خشکی بعد از ماموریت در یائی، که بر این اساس مدل تحلیلی این پژوهش به صورت نمودار 1-2 طراحی گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما