پایان نامه ارشد :سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه پیترسون و وینستون

پیترسون، در مقام اظهار تفاوت رهبری تحول آفرین با رهبری خدمتگزار، متفاوت بودن آن دو را در مرکز توجه می داند، وی رهبری تحول آفرین را متمرکز بر سازمان و رهبری خدمتگزار را متمرکز بر پیروان تعریف می کند. پیترسون اعتقاد دارد که رهبر خدمتگزار هدفی غیر از خدمت ندارد. او در فرآیند انجام امور به پیروان بیش از کسب نتیجه اهمیت می دهد. رهبری خدمتگزار یک اعتقاد قلبی می باشد به اینکه بهبود روش و تحقق اهداف سازمانی منوط به سلامت کارکنان و اعتقاد قلبی آنان به خدمت می باشد مدل پیترسون بیشتر در بخش اول مورد مطالعه قرار گرفت و همان گونه که تبیین داده گردید در این مدل، پیروان در اولویت اول رهبری خدمتگزار قرار دارند(پاترسون[1]، 2003).

وینستون، با ابداع حلقه دوم برای مدل پیترسون، ارتباط پیرو با رهبر را فرآیند رهبری خدمتگزار تبیین نمود. وی با تصریح به اینکه عموماً تحقیقات مبتنی بر نظریه رهبری خدمتگزار در فرآیند ارتباط رهبر- پیرو، خدمت رهبران را مورد توجه قرار داده اند نکته مهمی را عیان می کند و آن واکنش پیرو به محبت و خدمت رهبر و تعهد پیرو به اوست. بر اساس مدل پیترسون، ابعاد یا سازه های ارتباط رهبر- پیرو به تبیین زیر قابل استنباط می باشد: تکریم رهبر به پیرو، تعهد پیرو به رهبر، خودباوری و رشد پیرو، به نحوی که خدمت و تکریم رهبر به پیرو بر تعهد پیرو به رهبر و همچنین خود باوری و رشد پیرو تاثیر می گذارد(وینستون[2]، 2003).

 

2-3-7- خود باوری و رشد پیرو

رهبر با ساخت مهارت های پیروانش، رفع موانع، تشویق خلاقیت ها و اختیار حل مسئله به رشد و افزایش اعتماد به نفس و خود باوری آنان خدمت می کنند. خودباوری[3] در سال 1997 توسط باندورا در تبیین پنداشت انسانها از توانایی های خود ارائه گردید، براساس نظریه باندورا احساس توانمندی پیرو از شرایط اجتماعی تاثیر می پذیرد پس رهبر می تواند بر پنداشت پیرو در ارتباط با توانایی هایش تاثیر بگذارد. پیروان با عقیده داشتن به توانایی های خود قادر به انجام کارهای بزرگی خواهند بود(وینستون[4]، 2003).

انتظارات خود باوری در استدلال باندورا حداقل سه پیامد و شاخص رفتاری دارد که عبارتند از:

1- رفتار نزدیکی در برابر اجتناب(استقبال از حل مشکل به عوض فرار از آن)

2- کیفیت عملکرد رفتارها در حوزه مربوطه

2- پشتکار در روبرو شدن با موانع یا تجربیات نا خوشایند(نوروزی، 1386).

اصول رهبری خدمتگزار رهیافتی طولانی مدت و متفاوت برای زندگی کاری و راهی برای بودن می باشد که پتانسیل خود باوری و خلق تغییرات مثبت را دارد(دیویس[5]، 2010).

[1] Patterson

[2] Winston

[3] self – efficacy

[4] Winston

[5] Davis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی