پایان نامه ارشد: رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های فرعی:

 1. بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران ارتباط هست.
 2. بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران ارتباط هست.
 3. بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران ارتباط هست.
 4. بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران ارتباط هست.
 5. بین اندازه هوش معنوی دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و اندازه تحصیلات) تفاوت هست.
 6. بین اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و اندازه تحصیلات) تفاوت هست.

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

الف) هوش معنوی

تعریف مفهومی هوش معنوی

هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی می باشد که کاربست آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می گردد (کینگ، 2008).

کینگ (2008) هوش معنوی را شامل توانایی های ذیل می داند:

تفکر انتقادی وجودی: ظرفیت انتقادی به ماهیت وجود، واقعیت، جهان، فضا، زمان، برخورد انتقادی با افکار، تأمل و سایر مسایل وجودی مانند وجود متافیزیکی و نیز ظرفیت اندیشیدن به مسایل غیر وجودی در ارتباط با وجود خود گفته می گردد.

تولید معنی شخصی: توانایی استخراج معنی شخصی و هدف از تمام تجربیات فیزیکی و روانی، مانند ظرفیت برای ایجاد و استناد هدف زندگی را گویند.

اندازه آگاهی: ظرفیت برای شناسایی ابعاد متعالی/ الگوهای خود یا دیگران و جهان ( به عنوان مثال، جهان مادی و غیر فیزیکی) و حالات طبیعی هوشیاری، همراه با توانایی شناسایی ارتباط خود با جسم را شامل می گردد.

توسعه حالت آگاهی: توانایی ورود و خروج به سطوح بالاتری از آگاهی (مانند هوشیاری کامل، آگاهی کیهانی، وحدت) و سایر حالات در اختیار خود فرد (همانگونه که در تفکر عمیق، مراقبه، نماز و غیره ایجاد می گردد) را گویند (کینگ، 2008).

تعریف عملیاتی هوش معنوی

نمره ای می باشد که فرد  از پرسشنامه 24 سؤالی  هوش معنوی هیلدبرانت[1](2011) کسب می کند. این نمره در طیف لیکرت و مقیاس فاصله ای به دست می آید. مؤلفه های هوش معنوی به تبیین زیر می باشد:

الف- تفکر انتقادی وجودی: عبارت می باشد از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 1 و 3 و 5 و 9 و 13 و 17 و 20 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

ب- تولید معنی شخصی: عبارت می باشد از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 7 و 11 و 15 و 19 و 22 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

ج-آگاهی: عبارت می باشد از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 2 و 6 و 10 و 14 و 18 و 21 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

د- توسعه حالت آگاهی: عبارت می باشد از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 4 و 8 و 12 و 16 و 23 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

ب) انگیزه کاری

تعریف مفهومی انگیزه کاری

انگیزه کاری عبارت می باشد از علاقه مندی فرد در جهت انجام کار تا حاصل آن پیشرفت فرد  و سازمان باشد ( لاتم، 2007).

تعریف عملیاتی انگیزه کاری

نمره ای می باشد که آزمودنی ها  از  پرسشنامه انگیزه کاری آقاجاری (1375) کسب می کنند.

[1] . Hild Brant

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

 • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
 • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی