منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار

همبستگي پيرسون مي باشد؛ و براي تجزيه تحليل آنها از نرم افزار 20 spss استفاده شده است.
فصل چهارم:تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1)مقدمه:
اين فصل جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده طراحي گرديده است. در فرآيند اجرايي، نخست اطلاعات مورد نياز تحقيق حاضر از پرسشنامه اي كه اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود، جمع آوري شد. و داده هاي خام مورد نياز جهت توصيف و آزمون فرضيه ها به کمک رايانه استخراج گرديدند و سپس اين داده ها از طريق نرم افزار SPSS 20 با اعمال آزمونهاي آماري متناسب با فرضيات تحقيق تجزيه و تحليل شد و و در اين فصل، نتايج گردآوري شده و تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته داده ها بر مبناي استنباط آماري و به كمك فنون آماري به منظور تأييد يا رد فرضيه تحقيق ارائه مي شود. در بخش اول به منظور توصيف ويژگي هاي نمونه، ابتدا داده هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي، خلاصه و طبقه بندي ميشود. سپس آمارهاي توصيفي از جمله ميانگين و انحراف معيار مربوط به متغيرهاي تحقيق آورده شده و در نهايت با استفاده از شاخصهاي آمار استنباطي به بررسي تأييد يا رد فرضيات و چگونگي برازش مدل تحقيق ميپردازيم.
4-2) توصيف متغير هاي اصلي تحقيق:
4-2-1) توصيف متغير يادگيري محوري:
جدول(4-1) توصيف متغير يادگيري مداري
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين
کمترين
تعداد
آماره توصيفي متغير
07/1
03/1
97/4
47/6
89/1
40
يادگيري محوري
نمودار4-1) هيستوگرام متغير يادگيري محوري
باتوجه به نمودار و جدول (4-1) مشاهده مي شود که متغير يادگيري محوري داراي کمترين مقدار 89/1، بيشترين مقدار47/6 ، ميانگين 97/4، انحراف معيار 03/1 و واريانس 07/1 مي باشد.
4-2-2)توصيف متغير ارزش مشتري:
جدول (4-2 ) توصيف متغيرارزش مشتري
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين
کمترين
تعداد
آماره توصيفي متغير
63/0
79/0
27/5
41/6
58/2
40
ارزش مشتري
نمودار4- 2) هيستوگرام متغير ارزش مشتري
باتوجه به نمودار و جدول (4-2 ) مشاهده مي شود که متغير ارزش مشتري داراي کمترين مقدار 58/2، بيشترين مقدار 41/6، ميانگين 27/5، انحراف معيار 79/0 و واريانس 63/0 مي باشد.
4-3)توصيف متغير هاي فرعي تحقيق
4-3-1)توصيف متغير تعهد به يادگيري:
جدول( 4- 3) توصيف متغير تعهد به يادگيري
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين
کمترين
تعداد
آماره توصيفي متغير
089/1
043/1
47/5
60/6
60/2
40
تعهد به يادگيري
نمودار4-3) هيستوگرام متغير تعهد به يادگيري
باتوجه به نمودار و جدول (4-3 ) مشاهده مي شود که متغير تعهد به يادگيري داراي کمترين مقدار 60/2، بيشترين مقدار 60/6، ميانگين 47/5، انحراف معيار 043/1 و واريانس 089/1 مي باشد.
4-3-2)توصيف متغير چشم انداز مشترک:
جدول(4-4) توصيف متغير چشم انداز مشترک

Leave a Comment