عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری -دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش  
1-1 مقدمه 3
1-2 اظهار مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 4
1-4 علت های انتخاب جامعه پژوهش 6
1-5 فرایند پژوهش 8
1-6 چارچوب نظری و مدل تحلیلی پژوهش 9
1-7 اهداف پژوهش 11
1-8 سئوالات پژوهش 11
1-9 قلمرو پژوهش 11
1-10 متغیرهای پژوهش 11
1-10-1 متغیرهای مستقل 11
1-10-2 متغیر وابسته 12
1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات 12
1-11-1 تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات 12
1-11-2 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 15
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش  
2-1 مقدمه 19
2-2 مبانی نظری پژوهش 20
2-2-1 انگیزه 20
2-2-2 تعریف انگیزش 20
2-2-3 مفهوم انگیزش 21
2-2-4 چرخه انگیزش 22
2-2-5 ویژگیهای انگیزش 22
2-2-6 انگیزش درونی و انگیزش بیرونی 23
2-2-7 دیدگاه های اولیه انگیزش 23
2-2-8 دیدگاه های جدید انگیزش 24
2- 3 اراده 24
2-4 غریزه 26
2-5  سایق 29
2-6 عوامل مؤثر برانگیزش 29
2-7 تئوری های انگیزش کار 30
2-7-1 دیدگاه مدیریت علمی 30
2-7-2 دیدگاه روابط انسانی 30
2- 8 گروه بندی نظریه های انگیزش 30
2-8-1 نظریه های محتوایی 30
2-8-2 نظریه های فرایندی (ساختاری) 31
2-9 بعضی از تئوریهای محتوائی 31
2-9-1 نظریه نیازهای مزلو 31
2-9-2 نظریه بهداشت ـ انگیزش 33
2-9-3 نظریه نیازهای سه گانه مک کللند 36
2-9-4 تئوری “Y” مک گریگور 39
2-9-5 تئوری ERG الدرفر 40
2-10 ترکیب نظریه های محتوا 41
2-11 بعضی از تئوریهای فرایندی 42
2-11-1 تئوری انگیزش انتظار وروم 42
2-11-2 مدل پورتر ـ لاولر 44
2-11-3 نظریه برابری 46
2-11-4 تئوری اسناد 50
2-12 سیستم پاداش 51
2-13 ترکیب نظریه های جدید انگیزش 52
2-14 مدیریت حقوق دستمزد 54
2-14-1 پول عامل انگیزش می باشد! 54
2-14-2 پول موجب انگیزش بیشتر کارکنان نمی گردد! 55
2-15 عوامل درونی موثر بازده و رضایت در کار 57
2-16 مشارکت کارکنان چیست؟ 58
2-17 تئوری های انگیزشی و برنامه های مشارکت کارکنان 59
2-18 استقرار عوامل انگیزه زا 59
2-19 کیفیت زندگی کاری 60
2-20 رضایت از حقوق 61
2-21 رضایت از کار 61
2-22 شرایط محیط کار 62
2-23 معیارهای شرایط کار 62
2-24 الگوهای روابط کار 63
2-24-1 الگوی روابط انسانی کار 63
2-24-2 الگوی معاصر روانشناسی کار 63
2-25 ارتباط در محیط کار 64
2-26 تغییر در شرایط کار دریانوردی از حیث قبول آن به عنوان یک حرفه سخت 64
2-27 پیشینه پژوهش 65
2-27-1 تحقیقات داخلی 65
2-27-2 تحقیقات خارجی 70
2-28 نتیجه گیری کلی از مطالعات داخلی و خارجی 73
2-29 بخش دوم 74
2-29-1 آشنایی با شرکت ملی نفتکش ایران 74
2-29-2 آشنائی با کشتی 74
فصل سوم : روش پژوهش  
3-1 مقدمه 79
3-2 روش و نوع پژوهش 79
3-3 جامعه آماری 79
3-4 روش نمونه گیری 80
3-5 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات 80
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 80
3-7 روائی ابزار سنجش 82
3-8 پایابی ابزار 82
3-9 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 83
3-9-1 روش دلفی 83
3-9-2 روش AHP 83
3-9-2-1 مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی 84
3-9-2-2 ساختن درخت سلسله مراتبی 85
3-9-2-3 محاسبه وزن 86
3-9-2-4 روش های محاسبه وزن نسبی 87
3-9-2-5 روش بردار ویژه 88
3-9-2-6 محاسبه وزن نهایی 89
3-9-2-7 محاسبه نرخ ناسازگاری 89
3-9-2-8 ماتریس سازگار و خصوصیات آن 89
3-9-2-9 ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن 90
3-9-2-10 الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس 91
3-9-2-11 الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی 92
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1 مقدمه 94
4-2 تجزیه و تحلیل سؤال اول پژوهش 94
4-2-1 توصیف و تحلیل داده ها 94
4-2-1-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه ها 94
4-2-1-2 مطالعه توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان (خبرگان) به سؤالهای پرسشنامه 99
4-2-1-3 یافته های حاصل از سؤال اول پژوهش 102
4-3 تجزیه و تحلیل سؤال دوم پژوهش 103
4-3-1 توصیف و تحلیل داده ها 103
4-3-1-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه ها 104
4-3-2 تجزیه و تحلیل داده ها 111
4-3-2-1 محاسبه وزن عوامل اصلی با بهره گیری از AHP از روش میانگین حسابی 111
4-3-2-2 محاسبه وزن معیارهای عامل نیازهای خاص و ماهیت شغلی 113
4-3-2-3 محاسبه وزن معیارهای عامل سازمانی 114
4-3-2-4 محاسبه وزن معیارهای عامل رشد و پیشرفت 116
4-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس ها 117
4-3-3-1 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس عوامل هفت گانه 118
4-3-3-2 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی 119
4-3-3-3 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل سازمانی 120
4-3-3-4 محاسبه نرخ ناسازگاری معیارهای عامل رشد و پیشرفت 121
4-3-3-5 نتیجه گیری محاسبه نرخ ناسازگاری 121
4-3-4 تعیین اولویتها 122
4-3-4-1 ترتیب اولویتهای عوامل اصلی هفت گانه برای کل نمونه (210 نفری) 122
4-3-4-2 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (برای کل نمونه) 123
4-3-4-3 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل سازمانی(برای کل نمونه) 124
4-3-4-4 ترتیب اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(برای کل نمونه) 125
4-3-4-5 محاسبه وزن کل متغیرها بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) 125
4-3-4-6 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما 127
4-3-4-7 ساختار سلسله مراتبی تأثیر عوامل شناسایی شده بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما 129
4-3-5 توصیف و تحلیل داده ها بر اساس نمونه افسران کلیدی 130
4-3-5-1 توصیف جمعیت شناختی نمونه افسران کلیدی 130
4-3-5-2محاسبه وزن عوامل اصلی با بهره گیری ازAHP با بکارگیری نرم افزارexpert choice  ( نمونه افسران کلیدی) 135
4-3-5-2-1 محاسبه وزن عوامل هفت گانه 135
4-3-5-2-2 محاسبه وزن معیارهای عامل نیازهای خاص و ماهیت شغلی(افسران کلیدی) 136
4-3-5-2-3 محاسبه وزن معیارهای عامل سازمانی 137
4-3-5-2-4 محاسبه وزن معیارهای عامل رشد و پیشرفت 138
4-3-5-2-5 نتیجه گیری محاسبه نرخ سازگاری نمونه افسران کلیدی 138
4-3-6 تعیین اولویتها 138
4-3-6-1 ترتیب اولویتهای عوامل اصلی هفت گانه برای  نمونه افسران کلیدی 138
4-3-6-2 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (افسران کلیدی) 139
4-3-6-3 ترتیب اولویتهای معیارهای عامل سازمانی(افسران کلیدی) 141
4-3-6-4 ترتیب اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(افسران کلیدی) 142
4-3-6-5 محاسبه وزن کل ، متغیرها بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی) 143
4-3-6-6 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما (نمونه افسران کلیدی) 144
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها  
5-1 مقدمه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

148 5-2 نتیجه گیری

148 5-2-1 نتایج مربوط به سؤال اصلی پژوهش

148 5-2-1-1 یافته های جمعیت شناختی پژوهش در پرسشنامه اول

148 5-2-1-2 نتایج شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما

150 5-2-2 نتایج مربوط به سؤال فرعی پژوهش

152 5-2-2-1 یافته های جمعیت شناختی پژوهش در پرسشنامه دوّم نمونه کل

152 5-2-2-2 رتبه بندی عوامل مؤثر بر انگیزش با بهره گیری از تکنیک AHP برای کل نمونه

153 5-2-2-2-1 رتبه بندی زیر معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی برای کل نمونه

154 5-2-2-2-2 رتبه بندی زیر معیارهای عامل سازمانی برای کل نمونه

154 5-2-2-2-3 رتبه بندی زیر معیارهای عامل رشد و پیشرفت برای کل نمونه

154 5-2-2-2-4 اولویت بندی کل متغیرها برای کل نمونه

155 5-2-2-3 نتایج مربوط به سؤال فرعی پژوهش (از نظر افسران کلیدی)

158 5-2-2-3-1 یافته های جمعیت شناختی پژوهش از نظر افسران کلیدی

158 5-2-2-3-2 رتبه بندی عوامل مؤثر بر انگیزش با بهره گیری از تکنیک AHP برای نمونه افسران کلیدی

159 5-2-2-3-3 رتبه بندی زیر معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(نمونه افسران کلیدی)

159

سایت منبع

5-2-2-3-4 رتبه بندی زیر معیارهای عامل سازمانی (نمونه افسران کلیدی)

160 5-2-2-3-5 رتبه بندی زیر معیارهای عامل رشد و پیشرفت (نمونه افسران کلیدی)

160 5-2-2-4 اولویت بندی کل متغیرها (نمونه افسران کلیدی)

161 5-2-2-5 مقایسه نتایج رتبه بندی عوامل بین دو نمونه (کل و افسران کلیدی)

164 5-3 محدودیت های پژوهش

164 5-3-1 محدودیت های تحت کنترل محقق

164 5-3-2 محدودیت های خارج از کنترل محقق

165 5-4 مقایسه نتایج پژوهش با سایر تحقیقات

165 5-4-1 مقایسه نتایج پژوهش با سایر تحقیقات داخلی

165 5-4-2 مقایسه نتایج پژوهش با سایر تحقیقات خارجی

166 5-4-3 وجه فرق و نقاط قوت این پژوهش با تحقیقات مشابه

167 5-4-4 نتیجه گیری کلی از مقایسه نتایج پژوهش با سایر تحقیقات

167 5-5 پیشنهادهای پژوهش

167 5-5-1 پیشنهادهای مربوط به سؤال اول پژوهش

168 5-5-1-1 در نظر داشتن شرایط محیط کار

168 5-5-1-2 اندازه حقوق و دستمزد

168 5-5-1-3 نیازهای خاص ماهیت شغلی

169 5-5-1-4 فراهم کردن امکانات رفاهی

169 5-5-1-5 عوامل سازمانی

169 5-5-1-6 عوامل رشد و پیشرفت

169 5-5-1-7 نحوه سرپرستی و سبک رهبری

169 5-5-2 پیشنهادهای مربوط به سؤال دوم پژوهش

170 5-5-2-1 هم سطح سازی دستمزد دریانوردان ایرانی با خارجی

170 5-5-2-2 ایجاد مزیت مشارکت در منافع و سود حاصل از درآمدهای حمل و نقل دریائی برای دریانوردان

170 5-5-2-3 قبول حرفه دریانوردی بعنوان شغل سخت, بهره مندی از مزایای نقدی وغیر نقدی(کوتاه شدن طول خدمت برای بازنشستگی)

171 5-5-2-4 استقرار نظام ارشدیت و شایسته سالاری

171 5-5-2-5 ایجاد زمینه هایی یرای افزایش رضایت شغلی

171 5-5-2-6 در نظر داشتن منزلت دریانوردان در سازمان و اجتماع

171 5-5-2-7 کوتاه شدن مدت مأموریت دریائی بین 2 تا 3 ماه، افزایش طول مدت استراحت در خشکی بعد از ماموریت دریائی

172 5-5-2-8 رعایت کنوانسیون های بین المللی, کنوانسیون بین المللی کار و الحاقات معیارهای شغلی بین الملل با اهداف رعایت حقوق دریانوردان ملی

172 5-5-2-9 احساس مسئولیت حرفه ای شرکت پیش روی دریانوردان و خانواده آنها

173 5-5-2-10 فراهم کردن شرایط لازم برای پیشرفت شغلی

173 5-5-2-11 در نظر داشتن ارتباطات سازمانی

173 5-5-2-12 امکان معادل سازی مدارک دریانوردی با مدارک دانشگاهی

173 5-5-2-13 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

174 5-6 پیشنهادات کاربردی

174 5-7 توصیه ها به مدیران

175 5-8 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

175 منابع

178

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما  با فرمت ورد