عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری -پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                 صفحه

جدول 2-1 عوامل مؤثر برانگیزش 29
جدول 2-2 نظریه نیازهای مزلو 32
جدول 2-3 ترکیب نظریه های محتوا 41
جدول 2-4 راههای هشتگانه کاهش نابرابری 47
جدول2-5 مقایسه نسبت ورودی به خروجی خود با دیگران 48
جدول 2-6 جمع بندی تحقیقات داخلی 68
جدول 2-7 جمع بندی تحقیقات خارجی 72
جدول 3-1 حجم جامعه آماری 80
جدول 3-2 حجم نمونه 80
جدول 3-3 مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی 87
جدول 3-4 شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی 91
جدول 4-1 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات( پرسشنامه اول) 95
جدول 4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن( پرسشنامه اول) 96
جدول 4-3 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی (پرسشنامه اول) 97
جدول 4-4 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار( پرسشنامه اول) 98
جدول 4-5  جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرا در ارتباط با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی( پرسشنامه اول) 99
جدول 4-6 تعداد ، مجموع ، میانگین و انحراف معیار مربوط به هر یک از سؤالات 100
جدول 4-7 سؤالهای ادغام شده و میانگین آنها 102
جدول 4-8 متغیرهای نهایی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما در شرکت ملی نفتکش ایران 103
جدول 4-9 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات( پرسشنامه دوم کل نمونه) 105
جدول 4-10 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن( پرسشنامه دوم کل نمونه) 106
جدول 4-11 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه) 107
جدول 4-12 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب درجه درکشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه) 108
جدول 4-13 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار( پرسشنامه دوم کل نمونه) 109
جدول 4-14جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرا در ارتباط با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه) 110
جدول 4-15 ماتریس زوجی عوامل هفت گانه( کل نمونه) 111
جدول 4-16 ماتریس نرمالیزه شده عوامل هفت گانه( کل نمونه) 112
جدول 4-17 وزن عوامل محاسبه شده با بهره گیری از نرم افزار expert choice (برای کل نمونه) 112
جدول 4-18 ماتریس زوجی معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه) 113
جدول 4-19 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه) 113
جدول 4-20 وزن محاسبه شده معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی با بهره گیری از نرم افزار expert choice (کل نمونه) 114
جدول 4-21 ماتریس زوجی معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه) 114
جدول 4-22 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه) 115
جدول4-23 وزن محاسبه شده معیارهای عامل سازمانی با بهره گیری از نرم افزار      expert choice (کل نمونه) 115
جدول 4-24 ماتریس زوجی معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه) 116
جدول 4-25 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه) 116
جدول 4-26 وزن محاسبه شده معیارهای عامل رشد وپیشرفت با بهره گیری از نرم افزار expert choice (کل نمونه) 116
جدول 4-27 جدول داده های محاسبه  برای ماتریس عوامل هفت گانه( کل نمونه) 118
جدول 4-28 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه) 119
جدول 4-29 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه) 120
جدول 4-30 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل رشد و پیشرفت   ( کل نمونه) 121
جدول 4-31 اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی (شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما برای کل نمونه ) 122
جدول 4-32 اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه) 123
جدول 4-33 اولویتهای معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه) 124
جدول 4-34 اولویتهای معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه) 125
جدول 4-35 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) 126
جدول 4-36 محاسبه وزن کل، متغیرهای عامل سازمانی براساس عوامل هفت گانه    (کل نمونه) 126
جدول4-37 محاسبه وزن کل، متغیرهای عامل رشد و پیشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) 126
جدول 4-38 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی( کل نمونه) 127
جدول 4-39 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(افسران کلیدی) 130
جدول 4-40 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن(افسران کلیدی) 131
جدول 4-41 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب درجه(افسران کلیدی) 132
جدول 4-42 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(افسران کلیدی) 133
جدول 4-43 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سوابق اجرائی(افسران کلیدی) 134
جدول 4-44 ماتریس زوجی عوامل هفت گانه(افسران کلیدی) 135
جدول 4-45 وزن عوامل هفت گانه محاسبه شده با بهره گیری از نرم افزارexpert choice (افسران کلیدی) 135
جدول 4-46 ماتریس زوجی معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(افسران کلیدی) 136
جدول 4-47 وزن معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی با بهره گیری از نرم افزار expert choice (افسران کلیدی) 136
جدول 4-48 ماتریس زوجی معیارهای عامل سازمانی(افسران کلیدی) 137
جدول4-49 وزن معیار عامل سازمانی با بهره گیری از نرم افزارexert choice (افسران کلیدی) 137
جدول 4-50 ماتریس زوجی معیارهای عامل رشد و پیشرفت(افسران کلیدی) 138
جدول 4-51 وزن معیار عامل رشد و پیشرفت با بهره گیری از نرم افزار exert choice (افسران کلیدی) 138
جدول 4-52 اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان (افسران کلیدی) 139
جدول 4-53 اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (افسران کلیدی) 140
جدول 4-54 معیارهای عامل سازمانی (افسران کلیدی) 141
جدول 4-55 اولویتهای معیارهای عامل رشد و پیشرفت (افسران کلیدی) 142
جدول 4-56 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی) 143
جدول 4-57 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل سازمانی بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی) 143
جدول 4-58 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل رشد و پیشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی) 143
جدول 4-59 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما (نمونه افسران کلیدی) 144
جدول 5-1 متغیرهای نهایی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما 151
جدول 5-2 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (کل نمونه) 155
جدول 5-3 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (افسران کلیدی) 161

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما