دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه های اولیه انگیزش :

با وجود اینکه همه دیدگاه های تاریخی انگیزش درست نیستند ، با این حال مطالعه آنها به علت های متعددی جالب می باشد . یکی از این علت های ، ایجاد مبانی انگیزش برای تفکرات معاصر می باشد . دلیل دیگر اینکه ، دیدگاه های تاریخی انگیزش به گونه معمول بر مبنای استدلال های عقلی و بر پایه شعور بشر بنا شده می باشد و دقت در نقاط ضعف و قوت این دیدگاه ها باعث می گردد که مدیران با دیدگاه های مفیدی در ارتباط با انگیزش کارکنان در محیط کار آشنا شوند. (گریفین ، 1386 ، 117)

 

2-2-8 دیدگاه های جدید انگیزش :

قدیمی ترین نظریه در انگیزش بشر ، که به سایر نظریه ها غلبه داشت ، مفهوم لذت جویی و آسوده خواهی (هدونیزم)1 می باشد (اسکات و فورسمان2 ، 1984) براساس این نظریه اشخاص خواهان لذت و راحتی هستند و کوشش می کنند از درد و ناراحتی پرهیز کنند. هر چند که این نظریه منطقی به نظر می رسد، لیکن رفتارهایی هست که در محدوده این نظریه قرار نمی گیرند. چرا بعضی از مردم در مواقع بحرانی خودشان را به خاطر دیگران به خطر می اندازند؟ و چرا داوطلبانه جمع آوری اعانه ، با خستگی ناپذیری وقت خود را صرف جمع آوری اعانه می کنند؟ در حالی که یک هدونیست(راحت طلب) استراحت را ترجیح می دهد. به این ترتیب مشخص گردید که هدونیسم یک دیدگاه بسیار محدود در رفتار انسانی می باشد و بیشتر موارد گویای واقعیت نیست و همین امر موجب ظهور دیدگاه های جدید گردید . یکی از این دیدگاه ها متعلق به ویلیام جیمز بود که عقیده داشت رفتار غریزی و انگیزش ناخودآگاه نیز در رفتار بشر از اهمیت برخوردارند . هر چند بسیاری از عقاید جیمز به وسیله ی دیگر دیدگاه های رد شدند ، لیکن نظریه های او در شکل دهی تئوری معاصر انگیزش تأثیر داشته اند. (گریفین ، 1386 ، 118)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2- 3 اراده : اولین نظریه بزرگ

از نظر دکارت ، عالی ترین نیروی انگیزشی ، اراده بود.3 دکارت تصور می نمود که اگر بتواند اراده را بشناسد، بعداً می تواند انگیزش را درک کند. اراده ، اقدام را آغاز و هدایت می کند و تصمیم می گیرد که آیا اقدام کند و وقتی اقدام می کند، چه کاری انجام دهد. نیازها ، لذت ها و دردهای بدن تکانه هایی را برای اقدام کردن ایجاد می کنند ، اما این تکانه ها فقط اراده را تحریک می کنند . اراده قدرت ذهن می باشد که با به کار بردن نیروی تصمیم گیری خود، امیال و هوس های بدن را به خاطر فضیلت کنترل می کند. دکارت با واگذار کردن نیروی انحصاری انگیزش به اراده، اولین نظریه بزرگ را برای انگیزش تأمین نمود.(ریو، 1385،26-27)

عبارت «نظریه بزرگ» مدلی کلی که می خواهد تمام اعمال با انگیزه را تبیین دهد ، نظیر اینکه چرا می خوریم، کار می کنیم ، بازی می کنیم ، رقابت می کنیم، از چیزهای خاصی می ترسیم ، مطالعه می کنیم ، عاشق می شویم ، و الی آخر .

  1. Hedo nism
  2. Cscott & fores man
  3. will

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما