سنجش هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی -پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل آمرام (2007 )

آمرام یک تئوری بنیادی جهانی، در خصوص هوش معنوی ارائه نمود. او با 71 نفر از پیروان سنت های مختلف معنوی ( بودیسم، مسیحیت، بت پرست، اسلام، صوفی، هندوئیسم، نائوئیسم، یوگا و … ) که از نظر اطرافیانشان هوش معنوی داشتند، مصاحبه نمود. اکثریت آنها از اساتید مذهبی بودند ( شیخ، روحانی، کشیش و … ) بعضی نیز متخصصین طب بودند، به طوری که معنویت را با زندگی خود آمیخته بودند. او با هر یک از آنها حداقل چهار مصاحبه انجام داد و از آنها در مورد سوالات زیر تبیین خواست؛ چگونه معنویت شان را بر اساس اعمال روزانه افزایش می دهند؟ معنویت چگونه کار و روابط آنان را می سازد؟ چگونه از معنویت برای انجام وظایف روزانه خود کمک می گیرند؟ و در پایان از شرکت کنندگان خواسته گردید انتقادات خود را در مورد موضوعات مطرح شده در مصاحبه های قبلی مطرح کنند. آمرام با بهره گیری از تئوری داده بنیاد و از طریق کد گذاری باز 7 بعد از هوش معنوی و زیر شاخه های آن را استخراج نمود. این 7 بعد شامل هوشیاری[1]، متانت[2]، معنا داری[3]، تعالی[4]، صداقت[5]، تسلیم شدن ( تن در دادن ) صلح آمیز به خود[6] و هدایت درونی می باشد[7] .

 

 

 

به نقل از نصر اصفهانی و اعتمادی (1391)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

4-2 مدل کینگ (2008 )

کینگ نیز چهار بعد را برای هوش معنوی ارائه کرده می باشد:

تفکر وجودی انتقادی در خصوص مسائل مربوط به هستی[8]، ایجاد معنای شخصی[9]، آگاهی متعالی[10]، بسط حالت آگاهی[11] (کینگ، 2008).

شکل 3-2: مدل کینگ (2008)

 

 

به نقل از نصر اصفهانی و اعتمادی (1391)

هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی می باشد که کاربست آن ها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می گردد (کینگ[12]، 2008: 38). گین و پورهیت[13] (2006) هوش معنوی را توانایی تجربه شده ای می دانند که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را می دهد و زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی درزندگی فراهم می سازد (گین و پورهیت، 2006: 230). در دهه های اخیر موضوع معنویت در سازمان مورد توجه روز افزون پژوهشگران قرار گرفته می باشد به طوری که از آن به عنوان نوعی هوش دانسته می گردد. اهمیت معنویت در سازمان توسط مدیران، کارفرمایان و پژوهشگران به عنوان موضوعی مهم در تعامل با مشتریان و افراد جامعه در نظر گرفته

1 . Consciousness

2 . Grace

3 .  Meaning

[4] . Transcendence

5 . Truth

[6] . Peaceful surrender to Self

[7] . Inner – Directedness

[8] . Critical Existential Thinking

[9] . Personal meaning production

[10] . Transcendental awareness

[11] . Conscious state expiation

[12]. king

[13]. Gain&Purohit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی