سنجش رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان-دانلود پایان نامه مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیات پژوهش

فرضیات پژوهش حاضر با در نظر داشتن طرح مسئله و مدل مفهومی پژوهش که به آنها تصریح گردید، به صورت زیر در قالب چهار فرضیه ارتباط ای تدوین شده اند:

1- اعتماد به همکار ارتباط معناداری با رضایت شغلی کارکنان شرکت فومن شیمی دارد.

2-  تبادل رهبر- عضو، ارتباط معناداری با رضایت شغلی کارکنان شرکت فومن شیمی دارد.

3-  اعتماد به همکاران ارتباط معناداری با تبادل رهبر- عضو در شرکت فومن شیمی دارد.

4- رضایت شغلی را می توان از روی اعتماد و ارتباط رهبر عضو پیش بینی نمود.

 

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی اعتماد:

حالتی روانی که بر اساس آن فرد تمایل دارد تا آسیب پذیری پیش روی دیگری را بپذیرد و بر مبنای انتظارات مثبتی که از رفتار دیگری دارد اقدام نماید(روزیو[1] و همکاران، 1998).

 

تعریف عملیاتی اعتماد:

برای سنجش متغیر اعتماد به همکار از پرسشنامه اعتماد به همکار «رودر» بهره گیری شده می باشد که در پژوهش یارمحمدیان و همکاران(1392)، روایی و پایایی آن مطالعه و مناسب ارزیابی شده می باشد.

 

تعریف مفهومی تبادل رهبر- عضو:

گرین مبادله رهبر– پیرو را کیفیت روابط پدیدار شده بین رهبر و پیرو در طول فرآیند تأثیر سازی می داند(گرائن[2]، 1995).

 

تعریف عملیاتی تبادل رهبر- عضو:

برای سنجش متغیر تبادل رهبر- عضو از پرسشنامه لیدن و مازلین بهره گیری شده که روایی و پایایی این ابزار در پژوهش ساکی و همکاران(1392) مطالعه و مورد تایید قرار گرفته می باشد.

 

تعریف مفهومی رضایت شغلی:

رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد، اطلاق می گردد. فرد با رضایت شغلی بالا احساس مثبت و فردی که از شغلش ناراضی می باشد، احساسی منفی نسبت به شغلش دارد(رابینز، 1388).

 

تعریف عملیاتی رضایت شغلی:

برای سنجش متغیر رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه رضایت از شغل JDI بهره گیری شده می باشد. این پرسشنامه در ایران توسط دکتر شکرکن ترجمه و مورد بهره گیری پژوهشگران داخلی قرار گرفته می باشد.

 

1-7- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی پژوهش، در حوزه رضایت شغلی کارکنان می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش، کارکنان شرکت فومن شیمی در استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی: این پژوهش در یک فاصله زمانی 6 ماهه انجام می گردد و از اردیبهشت ماه 93 آغاز و در مهر ماه 93 خاتمه یافته می باشد.

 

[1] Rousseau

[2] Graen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی