مقاله فارسی سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه تبادل رهبر  پیرو[1]

نظریه تبادل رهبر  عضو طی سه دهه اخیر موضوع پژوهش بوده می باشد. این نظریه در آغاز توسط دانسرو، گرائن، هاگا و کاشمن توصیف گردید. چندین بار نیز بازنگری گردید و مورد علاقه پژوهشگرانی قرار گرفت که در مورد فرآیند رهبری مطالعه می کردند . این نظریه روابط مفروض بین فرآیندها و نتایج رهبری را مورد مطالعه قرار می دهد. طبق نظریه گرائن همکارانش مدل LMX از سایر نظریه های رهبری با تمرکز بر روابط زوجی بین یک رهبر و یک عضو متمایز شده می باشد. این مدل جایگزین سبک رهبری متوسط گردید. طبق نظر نورت هاوس(به نقل از دیون 2000) در سبک رهبری متوسط پژوهشگران رهبری را به عنوان روشی که رهبران با زیردستان خود به یک شکل برخورد می کردند، در نظر می گرفتند. طبق این فرض رهبران با زیردستان خود به یک شیوه ی جمعی به عنوان یک گروه رفتار می کردند و یک سبک رهبری متوسط را با آنان به کار می گرفتند. نظریه LMX این فرضیه را به چالش کشید و توجه پژوهشگران را به سوی تفاوت های موجود بین رهبر و هر یک از کارکنان زیر دست جلب نمود. برخلاف نظریه های سنتی که در جستجوی اظهار، رهبری به عنوان عملکرد خصوصیات شخصی رهبر بودند،  LMX در قبول ارتباط زوجی به عنوان سطحی از تحلیل منحصر به فرد می باشد(آقایی، 1386).

این رویکرد آغاز تئوری روابط دوتایی زوجی عمودی نامیده گردید که امروزه از آن به تئوری مبادله رهبر– پیرو نام می برند. فرضیه پرداز ها مبنای تئوری مبادله رهبر- پیرو را تئوری تأثیر و تئوری مبادله اجتماعی دانستند(هریس[2]، 2006).

مبادله رهبر- پیرو ارتباط منحصر به فرد سرپرست با هریک از کارکنانش بر اساس یک ارتباط با کیفیت و تعهد دو جانبه بین سرپرست و کارکنان می باشد(ولمر و همکاران[3]، 2011).

مرکز توجه تئوری مبادله رهبر- پیرو بر روابط اجتماعی بین رهبر و پیروان قرار دارد. بر طبق تئوری مبادله رهبر- پیرو، رهبران و پیروان روابط زوجی را توسعه می دهند که رهبران به گونه متفاوتی با افراد رفتار می کنند که منجر به شکلگیری دو گروه از پیروان- گروه خودمانی و گروه غیر خودمانی- می گردد. گروهی که مطلوب رهبر می باشد را گروه خودمانی می نامند، اعضای این گروه مورد توجه بیشتر رهبر قرار گرفته و سهم بیشتری از منابع را دریافت می کنند. درمقابل این مزیتها، رهبران از اعضای این گروه انتظار انجام وظایفی فراتر از حوزه ی تبیین شغل رسمی را دارند(هریس، 2006). نتایج پژوهشها نشان می دهد که اعضای گروه خودمانی عملکرد بالاتر، رضایت بیشتر و جابه جایی کمتری دارند. برعکس افرادی که عضو گروه غیرخودمانی هستند مطلوب رهبر نیستند و منابع کم ارزشتری را کسب می کنند(کاسترو[4]، 2004). پژوهشها نشان می دهد که در یک سازمان روابط با کیفیت بالا(گروه خودمانی) کمتر از روابط با کیفیت پایین(گروه غیرخودمانی) می باشد(یو[5] و همکاران، 2004).

بر اساس نظریه تبادل رهبر -عضو، مدیران با در نظر داشتن نوع ارتباط ی که با زیردستان خود بر قرار می کنند، سبک های مختلفی از رهبری را به کار می گیرند و انتظارات خود از زیردستانشان را از طریق تکالیف کاری که بر عهده آنان قرار می دهند، برآورده می کنند. اندازه تابعیت و کیفیت عملکرد زیردستان از این وظایف، ماهییت ارتباط رهبر – عضو را نشان می دهد. به بیانی دیگر، ممکن می باشد ماهیت این ارتباط به مرور زمان تغییر کند. ممکن می باشد بعضی کارکنانی که در گذشته در بجای آوردن وظایف موفقیت آمیز اقدام کرده اند، وظایف جدید چالشی تری را عهده دار شوند. به علاوه، بر اساس تبادل اجتماعی احتمال بر قراری یک ارتباط دوستانه نیز بین آنها هست(دکونینک و پاپاندروپولوس[6]، 2008).

مبادله رهبر پیرو ریشه در نظریه تأثیر و تبادل اجتماعی دارد(دالبون[7] و همکاران، 2012). نظریه تأثیر، سهم قابل توجهی در درک تأثیر رهبران و پیروان دارد. نظریه تأثیر، انتظارات یک سرپرست و میزانی که پیرو این انتظارات را برآورده می سازد، زمینه ارتباطی فرآیند مبادله را تشکیل می دهد(کانگ[8] و همکاران، 2006). براین اساس، گرین و اسکاندورا یک مدل سه مرحله ای از توسعه LMX  معرفی کردند: تأثیر پذیری، تأثیر سازی و روزمره کردن تأثیر(اسکاندورا[9] و همکاران، 2008).

مرکز توجه نظریه مبادله رهبر پیرو بر روابط اجتماعی بین رهبر و پیروان قرار دارد(حسینی و همکاران، 1389). نظریه مبادله رهبر- پیرو به مقصود تبیین توسعه روابط زوجی و ارتباطات بین فرآیندها و نتایج رهبری از تبادل اجتماعی گرفته می گردد(الیس[10] و همکاران، 2007).

[1] LMX

[2] Harris

[3] Volmer

[4] Castro

[5] Yu

[6] De Coninck & Papandropoulous

[7] Dulebohn

[8] Kang

[9] Scandura

[10] Ilies

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی