دنلود تحقیق رایگان رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان-پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

بشر موجودی اجتماعی با نیازمندی های گوناگون می باشد و در جوامع انسانی افراد برای رفع نیازهای مختلف خود به کار اشتغال می ورزند. هر فرد بنا بر توانایی، استعدادها ، انتظار ات و امکانات خود به کاری مشغول می باشد و کار بخش مهمی از ساعات زندگی را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی از کار کردن رفع نیازهای مختلف مادی، معنوی و اجتماعی می باشد. در حقیقت احتیاجات و نیازهای انسانی اعم از مادی و معنوی، جسمی و روحی ،همان محرک های انسانی در بر گزیدن پیشه و کار می باشد، پس با کار کردن علاوه بر رفع نیازهای مادی و تأمین معاش احساس رضایت روانی نیز حاصل می گردد(رابینز، 1374). بنابر این در این پژوهش به تاثیرات اعتماد کارکنان به همکارانشان در محیط کار و ارتباط رهبر- پیرو بر رضایت شغلی کارکنان پرداخته شده و به مطالعه مدل مطالعاتی پژوهش پرداخته خواهد گردید.

 

1-2- اظهار مسئله

نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهمترین منبع راهبردی، در رسیدن به هدف های سازمانی تأثیر مهمی را ایفاء نموده و نیروی محرکه سازمان به شمار می رود. پس تصورات و توجه های آنان به شغلشان در حیات، کارآیی و تاثیر سازمان اثرگذار می باشد. توجه کلی بشر ها نسبت به شغلشان عینیت بخش پدیده ای رفتاری می باشد که از آن به عنوان خشنودی شغلی یا رضایت شغلی تعبیر می گردد و نتیجه ای می باشد از باورهای مثبت و منفی فرد نسبت به ابعاد کارش.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت و روان شناسان سازمانی، رضایت شغلی تأثیر بسزایی در بهبود و پیشرفت سازمان، بهداشت و سلامت نیروی کار ایفاء می نماید و از این حیث مسأله رضایت شغلی از مسائل بنیادی هر سازمان به شمار می رود. عوامل متعدد و مختلفی بر رضایت شغلی مؤثر می باشد، اما در این بین عامل رهبری با اهمیت ترین و با ارزش ترین عاملی می باشد که تأثیر بسزایی در تحقق رضایت شغلی ایفاء می نماید؛ زیرا که اجرای موفقیت آمیز هر برنامه ای مستلزم وجود مدیرانی توانمند و کارا می باشد و اگر مدیران در ایفای تأثیر و رسالت خود کوتاهی کنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند، نتایج زیانبار آن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی می باشد که با آن سر و کار دارند. با ارزیابی کارآیی سازمان ها، مدیریت سازمان بر طریقه امور جاری واقف گشته و به این وسیله فاصله تا هدف را اندازه گیری می نماید. پس به تبع آن مدیران سازمان ها اغلب به دنبال آن هستند تا بدانند کارکنان آنان چگونه می اندیشند و ارزیابی آنان از نحوه مدیریت چگونه می باشد و تمایل دارند روابط خود را با کارکنان به بهترین شکل تنظیم کنند. امروزه ثابت شده می باشد هر اندازه مدیران سازمان ها نسبت به رضایت شغلی و مسائل کارکنان وقوف بیشتری داشته باشند، بهتر می توانند با برنامه ریزی منطقی علاوه بر افزایش سطح رضایت کارکنان موجبات ارتقاء و بهره وری سازمان را نیز فراهم آورند(قلی زاده و همکاران، 1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی