رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو-پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند اعتماد

دیتزو هارتوگ(2006)، در مقاله خود فرایند اعتماد را در سه مرحله اظهار می کنند: اعتماد به عنوان یک عقیده، اعتماد به عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان یک اقدام.

 

مرحله اول: اعتماد به عنوان یک عقیده

اولین مرحله از اعتماد، مجموعه ای از عقیده ها و باورهای ذهنی و یکپارچه در باره شریک دیگر می باشد به طوری که فرد می تواند تصور کند که اقدام شریک او نتایج مثبتی برای او به دنبال خواهد داشت.

 

مرحله دوم: اعتماد به عنوان یک تصمیم

دومین مرحله، تصمیم به اعتماد کردن به دیگری می باشد. این مرحله ای می باشد که باور به قابلیت اعتماد دیگری به خوبی عیان می گردد. در شرایط واقعی اعتماد دو انتظار هست، یکی انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و دیگری تمایل به اقدام کردن بر مبنای آن گیلسپی دو دسته بندی رادر این باره اظهار کرده می باشد:

  1. رفتارهای اتکا محور: برای مثال کنترل محیطی مدیر بر تصمیمات و منابع ارزشمند زیردستان یا کاهش عمدی کنترل و مطالعه اعمال زیر دستان.
  2. رفتار های مربوط به عیان سازی اطلاعات وسهیم کردن دیگران در آن: برای مثال مدیریت سازمان می تواند استراتژی ها ی مهم مر بوط به امور تجاری و بازرگانی را با بخش های تخصصی کارمندان در میان بگذارد.

 

مرحله سوم: اعتماد به عنوان یک اقدام

در مرحله سوم نیز اعتماد به عنوان یک اقدام بروز می کند یعنی فرد قصد به انجام اعمالی می کند که بر اساس اعتماد شکل گرفته می باشد(دیتز[1] و همکاران، 2006).

شکل زیر چارچوب چند بعدی و یکپارچه ای برای در نظر داشتن فرآیند اعتماد درون سازمانی را نشان می دهد.

[1] Dietz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی