دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمايشي، نتايج، انتهاي

آزمايشي مي‌باشد و براي تجزيه فاكتورهاي مختلف از نرم‌افزار كامپيوتري SAS استفاده گرديد.

فصل چهارم
نتایج

4-1- صفات لاشه
4-1-1- درصد لاشه
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه میانگین درصد لاشه در انتهاي دوره داراي تفاوت معنی‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P< ). مقایسه میانگین ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت. 4-1-2- درصد لاشه قابل طبخ
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه میانگین درصد لاشه قابل طبخ در انتهاي دوره داراي تفاوت معنی‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P<). مقایسه میانگین ها به وسیله آزمون

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *