دانلود پایان نامه مدیریت:رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

رهبری

اهمیت و ضرورت رهبری در سازمان از آنجا ناشی می گردد که در طراحی سازمان ها همواره ضعف ها و نارسایی های زیادی هست و به یک رهبر به عنوان یک عامل قوی و اطمینان بخش به مقصود ایجاد هماهنگی های لازم در میان اعضا و فعالیت ها و هدایت آنها نیاز می باشد. همچنین با در نظر داشتن محیط متغیر کنونی که سازمان ها با تغییرات سریع و پیچیده در اوضاع و شرایط خود مواجه هستند، رهبر در تطبیق سریع سازمان با شرایط محیط متغیر و حفظ ثبات سازمان تأثیر اساسی دارد(پیروز[1] و همکاران، 2007). رهبری موضوعی می باشد که از دیر باز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده می باشد. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرار آمیز می باشد که در زندگی همه افراد هست. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه و یژگی ها، تو انایی ها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از جایگاه، توان رهبر در تأ ثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین نمود(یوکل، 1382).

سبک رهبری مدیر ارتباط نزدیکی با توسعه سازمان دارد. در تعریف رهبری تفاوت آرا و نظریه ها بسیار زیاد می باشد.نقطه مشترک همه تعاریف رهبری این می باشد که رهبری فرایند نفوذ و تأثیرگذاری بر افراد می باشد. بعضی صاحب نظران عقیده دارند که رهبری یعنی فعالیت هایی که مردم را برای کوشش مشتاقانه در تحقق اهداف گروهی تحت تأثیر قرار می دهد(میرصفائی ریزی و همکاران، 2013).

 

2-3-2- رهبری تبادلی

مهم ترین مسأله در به کارگیری سبک رهبر ی تبادلی، فر آیند مبادله میان رهبر و پیرو می باشد. آن ها متناسب با سودی که از مبادله دو طرفه در پیدا نمود می کنند، می توانند بر هم نفوذ داشته باشند . به بیانی دیگر، رهبران آن چیز که را پیروان می خواهند به آن ها می دهند (برای مثال افزایش حقوق) و پیش روی انتظار دارند که پیروان به خواسته ها ی آنان جامعه اقدام بپوشانند (همانند بهره­وری بیش تر، تبعیت از استانداردها و غیره). در این مبادله، دو طرف درگیر (رهبر و پیرو) کاملاً به هم وابسته اند و به همدیگر کمک می کنند تا خواسته های همدیگر را بر آورده سازند. بِرنز (1978) در مورد رهبر ی تبادلی اظهار می کند که این نوع رهبری زمانی به وقوع می پیوندد که فردی با دیگران وارد فر آیندِ مبادله می گردد، که این مبادله می تواند اقتصادی، سیاسی و حتی روانی باشد. همانند مبادله کالا با کالا و یا کالا با پول؛ مبادله آرای رأی دهندگان با کاندیداها و نمایندگان مجلس پیش روی خدمت آنان؛ حتی گوش دادن به سخنان پزشک در ازای کسب سلامتی البته در این فر آیندِ مبادله، طر فین درگیر از منابع قدرت و دیدگاه های همدیگر آگاهی دارند و اهداف طرفین تا حدی با هم مربوط می باشد و هر کدام کوشش دارند با قدرت چانه زنی، منافع خود را حداکثر نما یند و روابط آن ها فراتر از این مبادله ادامه پیدا نمی کند، به گونه ای که در صورت قطع مبادله، طرفین به ادامۀ همکاری تمایلی نخواهند داشت. رهبری تبادلی در چنین محیطی ظاهر می گردد. البته توجه نمایید که این رهبران از هدف کلی سازمان و ارتباط آن با اهداف فردی پیروان خود آگاهی دارند(هامفریز[2]، 2003).

[1] Pirouz

[2] Humphreys

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی