دانلود پایان نامه مدیریت:اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

 2-5  سایق : سومین نظریه بزرگ

بعد از اینکه پژوهشگران غریزه را به عنوان نظریه بزرگ انگیزش پذیرفتند، تکلیف بعدی این بود که مشخص کنند بشر ها چه تعدادی غریزه دارند. اوضاع به سرعت از کنترل خارج گردید. هنگامی فهرست های مختلف غریزه افزایش یافتند و بیش از 6000 غریزه مختلف را در بر گرفتند، نظریه غریزه به طرز ناامید کننده ای حدسی گردید. (ریو ، 1385  27-32)

بی قید و بندی زیادی در تهیه فهرست غرایز حاکم بود ، به طوری که «اگر او با دوستانش برود ، این غریزه جمع شدن می باشد که او را برانگیخته می کند ؛ اگر او تنها راه برود ، این غریزه ضد اجتماعی می باشد. اگر او با انگشتانش ور برود ، این غریزه ور رفتن با انگشت می باشد اگر او با انگشتانش ور نرود ، این غریزه ور نرفتن با انگشت می باشد» (هولت ، 1931 ، 428) در اینجا مشکل ، قاطی کردن ناامید با توجیه کردن می باشد (مثلاً ، علت اینکه افراد پرخاشگرند این می باشد که آنها برای پرخاشگر بودن ، غریزه دارند .) قاطی کردن نامیدن و توجیه کردن، به شناخت انگیزش و هیجان هیچ کمکی نمی کند.(ریو ، 1385 ، 27-32)

از این گذشته، منطق زیر بنایی نظریه غریزه ، دوری بود.(کو ، 1321 ؛ تولمن ، 1923) این توجیه را در نظر بگیرید که چگونه غریزه جنگیدن ، اعمال پرخاشگری را برانگیخته می کند . تنها دلیل برای اینکه بشر ها از غریزه جنگیدن برخوردارند این می باشد که آنها گاهی به صورت پرخاشگرانه رفتار می کنند. از دید نظریه پرداز، این بدترین نوع دور باطل می باشد : علت ، رفتار را توجیه می کند. (ریو ، 1385 ، 27-32) (غریزه < رفتار) و رفتار دلیل بر علت آن می باشد (رفتار < غریزه) . چیزی که در اینجا وجود ندارد ، روش مستقلی برای تعیین کردن وجود غریزه می باشد . یک راه برای تعیین کردن این موضوع ، پرورش دادن دو حیوان با غرایز مشابه می باشد به طوری که هر کدام تجربه زندگی متفاوتی داشته باشد . بعد بایستی آن قدر منتظر بمانیم تا این حیوانات بزرگ شوند و ببینیم آیا رفتار آنها مشابه می باشد. اگر غرایز رفتار را هدایت کنند ، در این صورت دو حیوانی که از لحاظ ژنتیکی مشابه هستند، به زعم وجود تفاوت هایی در شرایط زندگی و تجربیات آنها ، اصولاً بایستی یکسان اقدام کنند . زمانی که پژوهشگران اینگونه آزمایش ها را روی غریزه مادری موش ها (بیرچ ، 1956) و غریزه دست برتری (چپ یا راست) بشر ها انجام دادند (واتسون ، 1924) ، موش ها و بشر ها طوری اقدام کردند که بیانگر تجربه آنها ، نه غرایز مشابه آنها بود. (ریو ، 1385 ، 27-32)

مفهوم غریزه به وجود آمد تا خلاء انگیزش چیست و از کجا ناشی می گردد را پر کند (بیچ ، 1955).

ارتباط روانشناسی با نظریه غریزه با پذیرش کامل آن آغاز گردید اما با انکار قاطع آن خاتمه پیدا نمود . همانگونه که روانشناسی اراده را رها نمود، غریزه را کنار گذاشت و برای توجیه کردن ماهیت رفتار هدفمند به جستجوی مفهوم انگیزشی دیگری برآمد. (ریو ، 1385 ، 27-32)

 

مفهوم انگیزشی که به جای غریزه پیدا گردید، سایق1 بود که وودورث2 در سال 1918 آن را معرفی نمود . سایق از زیست شناسی کارکردی به وجود آمد ، علمی که اعلام می دارد وظیفه خدمت کردن به نیازهای بدن می باشد. وقتی که تعادل زیستی بدن به هم می خورد (مثلاً در اثر کمبود غذا یا آب) ، حیوانات این کمبودها زیستی را از لحاظ روانی به صورت «سایق» تجربه می کنند . سایق هر رفتاری را که برای خدمت کردن به بدن مفید واقع می گردد، با انگیزه می کند (مثل خوردن، نوشیدن). زیگموند فروید (1915) و کلارک هال3 (1943) دو نظریه معروف سایق را ساختند (ریو ، 1385 ، 32)

  1. Drive
  2. wood worth
  3. Clark hall

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما