مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

 

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9 قلمرو پژوهش :

1- قلمرو موضوعی : مباحث مربوط به انگیزش ، مانند تحقیقات حوزه علوم انسانی و از دسته علوم رفتاری می باشد .

2- قلمرو زمانی : یک دوره زمانی حداقل 5 ساله از سال 1385 تا 1390 می باشد و زمان اجرای آن از اول اسفند 89 تا پایان مرداد ماه 90 می باشد .

3- قلمرو مکانی : در ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران می باشد (کشتی های اقیانوس پیمای متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که در آب های آزاد در سراسر جهان به حمل و نقل نفت خام می پردازند قلمرو مکانی پژوهش می باشد .

 

1-10 متغیرهای پژوهش :

متغیرهای این پژوهش شامل مغیرهای مسقل و وابسته به تبیین زیر خواهد بود .

1-10-1 : متغیرهای مستقل :

متغیرهای مستقل شامل دو قسمت تعدیل کننده و مؤثر می باشد .

الف) متغیرهای تعدیل کننده : شامل : تحصیلات ـ سن ـ سمت در کشتی و سابقه کاری می باشد .

ب) متغیرهای مؤثر : شرایط محیط کارـ عوامل سازمانی  ـ نیازهای خاص ماهیت شغلی ـ عوامل رشد و پیشرفت ـ حقوق و دستمزد ـ فراهم کردن امکانات رفاهی ـ نحوه سرپرستی وسبک رهبری ـ مشارکت در تصمیم گیری و امثال آنها می باشد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما