دنلود تحقیق رایگان دانلود پایان نامه با موضوع نقش عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

علت های انتخاب جامعه پژوهش :

در بخش دریایی ضرورت توسعه حمل و نقل و تجارت دریایی در سطح بین الملل و کمبود نیروی دریانورد متخصص مورد توجه ویژه سازمان بین المللی و مانند ایران قرار گرفته می باشد گزارش سازمان       بین المللی دریانوردی (IMO)1 نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 5/1 میلیون نفر دریانورد در     رده های افسری و فرماندهی در ارتباط با شناورهای اقیانوس پیما در سطح دنیا فعال هستند که در این رده ها کمبود هست و مطالعات بیمکو2 نشان می دهد که این کمبود در سال 2012 میلادی به حدود 84000 نفر دریانورد در رده های افسری و فرماندهی خواهد رسید. (بندر و دریا ، 1388 ، 33 ، 46 ) با در نظر داشتن این معضل در سطح بین الملل و همچنین نام گذاری سال 2010 میلادی به عنوان سال دریانوردان و اعلام آن توسط دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی و شعار رفتن به دریا (go to sea campaign) مورد توجه ویژه قرار گرفته و در همین راستا اهداف مهمی در برنامه های کاری اعضای ایمو مقصود شده می باشد. (بندر و دریا ، 1388 ، 33 ، 46 ) در حال حاضر فضای بین المللی مربوط به حرفه دریانوردی حکایت از ریزش کارکنان دریایی دارد(ودادی ، 1386 ، 69) سازمان ها و شرکت های دریایی مانند شرکتهای تخصصی هستند که دارای کارکرد تخصصی می باشند و فعالیت آن ها با فعالیت های عادی سایر شرکت ها تفاوت دارد .

منابع انسانی آموزش دیده در حوزه دریانوردی که آموزش های کلاسیک و تجربی مرتبط با نوع تخصص دریایی را سپری کرده اند . هزینه های متعددی را برای مراکز آموزش و سیستم پرورش دهنده موجب شده اند و به این ترتیب این بخش از منابع انسانی جزوه با ارزشترین منابع جامعه محسوب        می شوند از این رو حفظ منابع انسانی مهم بسیار می باشند و لذا مناسبتی قطعی و مسلم دارد تا برای راهبردی آن از مرحله جذب تا حفظ و نگهداری برنامه ریزی مؤثر صورت گیرد (ودادی ، 1386، 25) دانسته می باشد که بر آوردن نیازهای منابع انسانی از لحاظ فرهنگ ، انگیزه و رضایت شغلی باعث تداوم حس تعلق و وابستگی می گردد. لذا شناخت نحوه های در نظر داشتن این مسایل با تأکید بر حرفه دریانوردی مهم می باشد .

مطالعه در حوزه منابع انسانی به ویژه آنها که به برنامه ریزی ـ کنترل و ایجاد ارتباط میان فرایندها      می پردازد هم برای کارکنان و هم برای سازمان ها مفید خواهد بود . و با عنایت به این که محقق در شرکت ملی نفتکش ایران اشتغال داشته و دوازده سال در کشتیهای اقیانوس پیما در رده های مختلف افسری مشغول فعالیت بوده و با آگاهی از شرایط و محیط کار و عوامل انگیزش دریانوردان همواره با این سئوال در ذهن خود مواجه بوده می باشد که چه عواملی بر روی انگیزه شغلی این دریانوردان مؤثر می باشد و ترتیب تأثیرگذاری آن چگونه می باشد؟ شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی دریانوردان و تعیین اولویت و اهمیت آن با یک شیوه کاملاً علمی نتایج آن برای بهره برداری در اختیار مدیریت سازمان مربوطه و شرکتهای دریایی مشابه قرار گیرد و همچنین یافته های این پژوهش می تواند راهگشایی تحقیقات در این حوزه نیز باشد.


1- International Maritime Organization

  1. Bimco

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید