دانلود پایان نامه ارشد :ارائه اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

: اولین نظریه بزرگ

از نظر دکارت ، عالی ترین نیروی انگیزشی ، اراده بود.3 دکارت تصور می نمود که اگر بتواند اراده را بشناسد، بعداً می تواند انگیزش را درک کند. اراده ، اقدام را آغاز و هدایت می کند و تصمیم می گیرد که آیا اقدام کند و وقتی اقدام می کند، چه کاری انجام دهد. نیازها ، لذت ها و دردهای بدن تکانه هایی را برای اقدام کردن ایجاد می کنند ، اما این تکانه ها فقط اراده را تحریک می کنند . اراده قدرت ذهن می باشد که با به کار بردن نیروی تصمیم گیری خود، امیال و هوس های بدن را به خاطر فضیلت کنترل می کند. دکارت با واگذار کردن نیروی انحصاری انگیزش به اراده، اولین نظریه بزرگ را برای انگیزش تأمین نمود.(ریو، 1385،26-27)

عبارت «نظریه بزرگ» مدلی کلی که می خواهد تمام اعمال با انگیزه را تبیین دهد ، نظیر اینکه چرا می خوریم، کار می کنیم ، بازی می کنیم ، رقابت می کنیم، از چیزهای خاصی می ترسیم ، مطالعه می کنیم ، عاشق می شویم ، و الی آخر .

دکارت امیدوار بود که وقتی اراده را بشناسند ، قطعاً خواهد توانست از انگیزش مطلع گردد . آگاهی از انگیزش به آگاهی از اراده کاهش پیدا نمود و با آن مترادف گردید . به همین دلیل ، مقدار زیادی از انرژی فلسفی ، در این راه صرف گردید . زمانی که اعمال ارادی به صورت تصمیم گیری (یعنی ، تصمیم به اقدام کردن یا نکردن) ، کوشش (یعنی ، به وجود آوردن تکانه های برای اقدام کردن) و مقاومت (یعنی مقاومت در برابر وسوسه) مشخص شدند ، پیشرفت هایی صورت گرفت . اما در نهایت ، دو قرن مطالعه فلسفی ، نتایج ناامید کننده به بار آورد . معلوم گردید که اراده نیروی فهمیده شده ذهن می باشد که به گونه ای از تراکم استعدادهای فطری ، احساس های محیطی ، تجربیات زندگی ، و تأمل کردن درمورد خودش و عقایدش ناشی شده می باشد . به علاوه وقتی که اراده پدید آید به گونه ای از نعمت قصدها و هدف ها برخوردار گردید و معلوم گردید که بعضی افراد بیشتر از سایرین ، قدرت اراده نشان می دهند .

برای اینکه این داستان طولانی را کوتاه کنیم ، بایستی بگوییم که فیلسوفان دریافتند که اراده به اندازه انگیزه ای که تصور می گردید ایجاد می کند ، اسرارآمیز و توجیه کردن آن دشوار می باشد . فیلسوفان نه به ماهیت اراده پی بردند و نه به قوانینی که اراده طبق آنها اقدام می کند . در حقیقت ، فیلسوفان مشکلی را که کوشش داشتند حل کنند ، چند برابر کردند ، زیرا اکنون مجبور بودند علاوه بر انگیزش ، نیروی برانگیزانده آن ، یعنی اراده را نیز توجه کنند . همانگونه که شاهد هستید ، مشکل دو برابر گردید . به همین دلیل ، کسانی که مشغول مطالعه علم جدید روانشناسی (که در دهه 1870 پدیدار گردید) بودند، به جستجوی اصل انگیزشی بر آمدند که کمتر اسرارآمیز باشد. آنها نه در فلسفه، بلکه در فیزیولوژیکی، غریزه را پیدا کردند.(ریو ، 1385،26-27)

قبل از اینکه بحث تاریخی اراده را ترک کنیم ، توجه داشته باشید که روان شناسان امروزی قبول دارند که ذهن (اراده) فکر می کند ، برنامه ریزی می کند ، و قصدهای قبل از اقدام را تشکیل می دهد . اگر این اراده نیست که تفکر و برنامه ریزی را انجام می دهد ، پس تفکر و برنامه ریزی از کجا می آیند؟ به بیانی دیگر، چگونه افراد در برابر وسوسه مقاومت می کنند، به کوشش ادامه می دهند ، اعمال کنترل می کنند ، افکارشان را کنترل می کنند، قصدهایی را برای اقدام کردن تشکیل می دهند ، و توجه خود را روی تکلیف در دست انجام متمرکز می کنند؟ این دو نمونه را در نظر بگیرید . در ارتباط با نمونه اول ، در نظر بگیرید که چگونه کودکان برای به تعویق انداختن خشنودی و مقاومت در برابر وسوسه ، نیروی اراده خود را فرا می خوانند . در یک آزمایش ، کودک پیش دبستانی ، تنها پشت میزی می نشیند که شیرینی وسوسه انگیزی پیش روی اوست . آزمایشگر به این کودک دو حق انتخاب می دهد : یک شیرینی حالا یا دو شیرینی اگر بتواند 20 دقیقه منتظر بماند . این پژوهشگران به جای اینکه به نیروی اراده کودکان تصریح ای بکنند ، دریافتند که آنها با تبدیل کردن انتظار ناکام کننده به چیزی قابل تحمل تر یا لذت بخش تر ، یعنی بازی کردن ، آواز خواندن ، یا حتی چرت زدن ، توانستند در برابر وسوسه مقاومت کنند و خشنودی را به تعویق اندازند . کودکانی که از این راهبردها بهره گیری کردند ، در برابر وسوسه مقاومت نمودند ، در حالی که کودکانی که از این گونه راهبردها بهره گیری نکردند ، طبق تکانه اقدام کردند ؛ یعنی ، فوراً شیرینی موجود را خوردند . در نمونه دوم ، دانشجویان امتحانی را دادند که پژوهشگران کوشش داشتند پیش بینی کنند که آنها تا چه اندازه ای خوب یا بد اقدام خواهند نمود (لاک و کریستف ، 1996). این پژوهشگران، هدف (نمره مطلوب) و روش ها مطالعه هر دانشجو را یادداشت کردند . در حالی که دانشجویانی که برنامه های روشن و روش های مطالعه کارآمد داشتند ، خوب اقدام کردند ، در حالی که دانشجویانی که هدف نداشتند و روش های مطالعه آنها سطحی بود، بد اقدام کردند. پس، هدفها و راهبردها، نه نیروی اراده، عملکرد مؤثر را به بار آوردند. پس، پژوهشگران در مطالعه امروزی انگیزش ، مدل های کلی انگیزشی ، مانند «نیروی اراده» را کنار   می گذارند و به جای آن فرآیندهای روان شناختی را که راحت تر به رفتار افراد ربط داشته باشند ، مشخص می کنند. یعنی، پژوهشگران به جای اراده اسرارآمیز ، فرآیندهای ذهنی قابل ارزیابی، مانند برنامه ها ، هدف ها، و راهبردها را مطالعه می کنند. (ریو ، 1385 ، 26-27)

  1. will

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما