دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد:سنجش رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتماد بر پایه بازدارندگی

این شکل از اعتماد بر پایه ترس از لطمه خوردن به هنگام خدشه دار شدن روابط استوار می باشد. این شیوه از اعتماد تا جایی کارآمد می باشد که جریمه و تنبیه امکان پذیر بوده، عواقب واضح باشد و جریمه در صورت خدشه دار شدن اعتماد، اجرا گردد.

 

2-2-5-5- اعتماد برپایه دانش

اعتمادی می باشد که بر پایه قابلیت پیش بینی رفتار فرد، با در نظر داشتن سابقه قبلی ارتباط، استوار می باشد و هنگامی حاصل می گردد که فرد از رفتار طرف مقابل خود اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند به صورت دقیقی رفتار او را پیش بینی کند. در سطوح سازمانی، بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بدین گونه می باشد.

 

2-2-5-6- اعتماد برپایه همانندسازی

بالاترین درجه اعتماد زمانی حاصل می گردد که ارتباط عاطفی بین طرفین وجود داشته باشد. در این نوع اعتماد، طرفین مقاصد و نیات همدیگر را درک کرده و برای خواسته های طرف مقابل تکریم قائلند(رابینز[1]، 2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-6- مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز

بسیاری از محققان بر جنبه ها و ابعاد مختلفی در  جهت توسعه تئوری اعتماد تأکید کرده اند. مایر و دیگران برای رسیدن به این هدف پیشنهاد می کنند که بایستی به خصوصیات و ویژگیهای اعتمادکننده و اعتمادشونده توجه گردد. آنها یک مدل پیشنهاد کردند؛ همچنین بین عوامل به دست آمده از اعتماد و خود اعتماد و پیامدهای اعتماد فرق قائل شدند. بنابر نظر شاو، عنصرکلیدی و ضروری در ایجاد اعتماد بالا در سازمانها و تیمها، به دست آوردن نتایج، عملکرد منسجم و در نظر داشتن مشارکت می باشد. شاو نکات کلیدی مانند رویه های رهبری، طراحی سازمانی و فرهنگ سازمانی را برشمرد. میشرابر هم اهیمت شایستگی، گشودگی، توجه و قابلیت اطمینان تأکید نمود(مارتینز[2]، 2002).

مارتینز پنج ویژگی بزرگ جنبه های شخصی را به صورت زیر اظهار می کند:

وظیفه شناسی: شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد. نقطه مقابل آن بی دقتی و عدم مسئولیت پذیری می باشد.

خوشایندی: شامل رفتارهایی مانند دوست داشتن، با نزاکت و مؤدب بودن و ماهیت خوب، مشارکتی، بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتن می باشد نقطه مقابل آن سرد و خشن و غیرمنصفانه بودن می باشد.

ثبات انسانی: شامل فقدان هیجان، افسردگی، عصبانیت، نگرانی، و عدم اطمینان می باشد. نقطه مقابل آن اعمال عصبی خواهد بود.

گشودگی تجربیات: شامل خلاقیت، نوآوری، مصمم بودن و هوشیاری می باشد.

برونگرایی: شامل خوش مشربی، شور و اشتیاق پر حرف و فعال بودن می باشد(مارتینز، 2002).

[1] Robbins

[2] Martins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی