تعیین هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی -دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز

به زعم امونز مؤلفه های هوش معنوی را می توان در 5 دسته زیر طبقه بندی نمود ؛

1-  ظرفیت تعالی ( فرا رفتن از دنیای جسمانی و مادی و متعالی کردن آن )

2- توانایی ورود به حالت های معنوی از هوشیاری

3- توانایی آراستن فعالیت ها ، حوادث و روابط زندگی روزانه با احساسی از تقدس

4- توانایی بهره گیری از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگی

5- ظرفیت درگیری در رفتار فضیلت مابانه[1] ( بخشش[2] ، سپاس گزاری[3] ، فروتنی ، احساس شفقت )

4-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل

در این راستا نوبل[4] (2001 ) ضمن تأیید مؤلفه های آمونز ، دو مؤلفه زیر را به آن اضافه می کند؛

1-  تشخیص آگاهانه این موضوع که واقعیت فیزیکی درون یک واقعیت بزرگتر و چند بعدی می باشد و در تعامل لحظه به لحظه با آن و به صورت هوشیارانه و نا هوشیارانه صورت بندی می گردد.

2- پیگیری آگاهانه سلامت روانی شناختی، برای خود و جامعه جهانی ( سهرابی ، 1387 :17 ).

5-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد

از دیدگاه فریدمن و مک دونالد مؤلفه های زیر برای هوش معنوی اظهار شده می باشد:

1- تمرکز داشتن بر معنای نهایی

2- آگاهی از سطوح چند گانه هوشیاری[5] و رشد آنها

3- اعتقاد به گران بها و مقدس بودن زندگی

4- فراتر رفتن از خود[6] و اتصال به یک کل بزرگتر  (آمرام، 2005)

6-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی وگان

وگان[7] نیز سه مولفه را برای هوش معنوی ارائه نموده می باشد؛

1-  توانایی ایجاد معنا داری مبتنی بر درک سوالات وجودی

2- بهره گیری از سطوح چند گانه آگاهی بر درک سوالات وجودی

3- آگاهی از ارتباط درونی همه چیز با هر چیز دیگر و با ماوراء  (آمرام، 2009)

7-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان

نوبل و وگان[8] نیز هشت مؤلفه را برای هوش معنوی در نظر گرفتند که نشان دهنده رشد هوش معنوی می باشد. این مؤلفه عبارتند از درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و تمایل به بر طرف کردن نیازهای دیگران (نازل، 2004).

8-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن

مک مولن[9] نیز معتقد می باشد شجاعت[10]، یکپارچگی، شهود[11]، دلسوزی[12] از مؤلفه های هوش معنوی هستند ( عبداله زاده 1388 :46 ).

9-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک

سیسک نیز ارزش ها ، تجارب و ظرفیت ها را از مؤلفه های کلیدی هوش معنوی می داند ( ساغروانی ، 1388 : 44- 45 ).

10-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران

عبداله زاده و دیگران در کتاب هوش معنوی به اجزاء آن تصریح کرده اند؛ عقل شهودی[13]، ادراک مستدل[14]، آگاهی بر خواست و نیت، عشق و شفقت[15]، قدرت و عدالت متمرکز[16]، شفا و بخشش[17]، زندگی با شوق[18]، زندگی با وقار، یکدلی و تعهد[19]، پیوند و خدمت خلاق[20]، پادشاهی خداوند، شادی و تکمیل زندگی با هوش مطلوب ( عبداله زاده و دیگران ، 1388 :41 -42 )

 [1]. Virtuous behavior

[2] . Forgiveness

[3]. Gratitude

  Nobel.4

[5]. Consciousness

[6]. Transcendence of self

  Wegan-7

Vaughan.1

 Mack molen.2

[10] . Courage

[11] . Intuition

[12] . Compassion

[13] . Intuitive

[14] . Reasoned Understanding

  1. 8. Compassion and Love

[16] . Focused Power and Justice

[17] . Healing and Forgiveness

[18] . Living with Zeal

[19] . Living with Dignity , Empathy and commitment

[20] .  Creative Connection and service

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی