دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه :

چشم انداز عرصه سازمان و مدیریت نشان می دهد که مدیریت بر منابع انسانی، کلید موفقیت هر سازمان به شمار می رود. سازمانها بدون وجود بشر، تنها اداره نمی شوند، بلکه مفهوم خود را از دست می دهند. در واقع با وجود حرکت سریع سازمانها بسوی فن آوری، تأثیر بشر به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان بیش از بیش مهم می باشد.

در این زمینه روش بکارگیری منابع انسانی جهت رسیدن به اهداف سازمان بسیار مهم بوده و    بگونه ای می باشد که دانشمندان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت مؤثر بر نیروی انسانی می دانند. در این راستا مسائل مانند انگیزش، توجه مدیران را به خود معطوف داشته می باشد. (افشاری ، 1379 ، 1)

زیرا که رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه ها یا نیازهای آنان می باشد. مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیازهای واقعی کارکنان تحت مدیریت خود می توانند به موقع و به گونه صحیح به ارضاء نیازها و انگیزه های آنان اقدام نموده و از نیروی انسانی سازمان به نحو مطلوب و در راستای اهداف سازمان بهره وری کنند. مدیرانی که در انگیزش کارکنان خود موفق هستند غالباً محیطی فراهم کرده اند که در آن هدفهای مقتضی و مناسب برای ارضاء نیازهای آنان مهیا گردد . عدم در نظر داشتن ارضاء نیازهای نیروی انسانی باعث بروز رفتارهای سوء مانند ناکامی ـ لاقیدی ـ پرخاشگری و کاهش شدید بازدهی ـ ترک خدمت در آنها می گردد.(استوار،1382، 23) از آنجائیکه انگیزه متناسب با شرایط زمان ، مکان، و موضوع شیوه های متمایزی را اقتضا می کند لذاکشف و تعیین عوامل مؤثر در انگیزه کارکنان می تواند کمک شایانی به تغییر شرکت به سازمانی پویا بهره ور ، توانمند و دارای منابع انسانی انگیزه مند بنماید.

این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و ترتیب اهمیت این عوامل (مطالعه موردی در شرکت ملی نفتکش ایران) پرداخته و پیشنهاد می گردد که از نتایج حاصله در شرکتهای مشابه بهره گیری گردد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما