تعیین سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست-پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه تبادلی ارتباط رهبر- پیرو

گرین و همکارانش، با مطالعه در رهبری سازمان ها، کیفیت ارتباط رهبر- پیرو را مهمترین متغیری یافتند که امکان درک بهتری از رهبری فراهم می نماید(گرائن[1] و همکاران، 1995). هاریس و کاکمر تصریح می کنند که «گرین»، اساس نظریه را در کیفیت ارتباط ای می داند که در جریان ایجاد تأثیر برای رهبر و پیرو اتفاق می افتد و مورد پذیرش آنان قرار می گیرد. اینان عقیده دارند که نظریه تبادلی رهبر- پیرو بر نظریه های تأثیر و تبادل اجتماعی قرار دارد(هریس[2] و همکاران، 2006). نظریه تبادلی رهبر- پیرو نشان داد که رهبران به شیوه های متفاوتی با پیروان رفتار می کنند: ارتباط آنان با بعضی از پیروان به صورت دستیاران معتقد(اعضای درون گروه) و با بعضی دیگر به صورت افراد استخدام موقت(اعضای برون گروه) بر قرار می گردد(سید نقوی و همکاران، 1387).

 

2-3-6-4- نظریه خدمتگزاری ارتباط رهبر- پیرو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گرین لیف، فلسفه خدمتگزاری رهبر را در راستای خدمت رسانی به پیروان، تامین نیازهایشان برای رشد و توسعه می داند. پس، اصلی ترین هدف رهبری خدمتگزار، خدمت به پیروان می باشد(گرینلف[3]، 1997). هاروی(2001)، معتقد می باشد رهبر خدمتگزار به سازمان تنها توجه ندارد، او به پیروان به منزله هسته اصلی سازمان ارزش فوق العاده قائل می باشد. کولینز (2001) هم می گوید برای رهبر خدمتگزار پرسش از چه کسی بر پرسش از چه چیزی اولویت دارد پس پیروان محور اصلی توجه رهبر هستند و سازمان پس از آن قرار می گیرد. همچنین انگیزه رهبر خدمتگزار برای نفوذ در پیروان، کنترل آنان نیست بلکه انگیزه او برانگیختن پیروان برای خدمت می باشد(اینگرام[4]، 2003).

 

2-3-6-5- نظریه پیترسون و وینستون

پیترسون، در مقام اظهار تفاوت رهبری تحول آفرین با رهبری خدمتگزار، متفاوت بودن آن دو را در مرکز توجه می داند، وی رهبری تحول آفرین را متمرکز بر سازمان و رهبری خدمتگزار را متمرکز بر پیروان تعریف می کند. پیترسون اعتقاد دارد که رهبر خدمتگزار هدفی غیر از خدمت ندارد. او در فرآیند انجام امور به پیروان بیش از کسب نتیجه اهمیت می دهد. رهبری خدمتگزار یک اعتقاد قلبی می باشد به اینکه بهبود روش و تحقق اهداف سازمانی منوط به سلامت کارکنان و اعتقاد قلبی آنان به خدمت می باشد مدل پیترسون بیشتر در بخش اول مورد

[1] Graen

[2] Harris

[3] Greenleaf

[4] Ingram

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی